Foto: Helge Lund
Foto: Helge Lund

Disse prosjektene fikk midler i siste utlysningsrunde

I den fjerde og siste utlysningsrunden av midler til pilotprosjekter i regi av «Krafttak for mangfold og inkludering» fikk seks prosjekter tildelt midler.

I den siste utlysningsrunden har fokus vært rettet mot tiltak mot rasisme, hets og diskriminering. Tidligere har dette området vært underrepresentert blant søknadene, og det var derfor behov for å stimulere til flere prosjekter innen dette prioriterte området. 

Krafttaket mottok totalt 47 søknader, og følgende prosjekter igangsettes i disse dager. 

Høybråten Basketballklubb
Gjennom og teste ut og etablere metoder og samarbeid med eksterne organisajsoner skal klubben bevisstgjøre ungdom på at negativ oppførsel og bruk av språk (rasistiske uttrykk og hets) fører til negativt image. Påvirke og endre atferd gjennom å forstå mekanismer og involvere ungdommene i positive tiltak. Vise og skape aksept hos andre om deres  egne og positive kulturuttrykk, samtidig som vi slår ned på negativ atferd som bryter med lover og regler.

Norges Bandyforbund 
Norges Bandyforbund (NBF)  setter temaet på dagsorden for ansatte og tillitsvalgte. Hvordan kan vi gjøre en ekstra innsats for å vise at vi tar ansvar? Vi kan begynne med å gi kunnskap og opplysning til vårt forbund, våre regioner, klubber og medlemmer i form av workshop og e-læringskurs.

Grorud idrettslag
Videreutvikling av klubbens eget forbilde-prosjekt som kort fortalt handler om å utdanne unge mennesker som ønsker å bidra det lille ekstra for sitt lokalmiljø, både sosialt og pedagogisk. Et ønske å rendyrke dette ytterligere for å gi unge mennesker en solid plattform foran inntreden i voksenlivet. Det å kjempe mot rasisme og hets handler etter vårt skjønn veldig ofte om å senke barrierene for å samles på tvers av etnisitet, kjønn og religion.

Norges Håndballforbund
Hovedmålet er større inkludering av flerkulturelle barn og deres familier. I tillegg til å sikre at informasjon blir mottatt og forstått av alle. Vi vet at det kan være utfordrende for enkelte flerkulturelle familier i dag.

Sogndal Idrettslag
Prosjektets hovedmål er å forebygge rasisme, hets og diskriminering gjennom å få flere trenere, ledere og rollemodeller med mer mangfoldig og flerkulturell bakgrunn i idrettsverv og ute «på bana». Prosjektet ønsker å utdanne flere trenere og ledere med minoritetsbakgrunn, utvikle kurs og møteplasser for kunnskapsdeling og ideutvikling og utvikle en felles handlingsplan for kommunen og frivillige organisasjoner knyttet til forebygging av rasisme, hets og diskriminering og fremming av mangfold og inkludering.

Krafttak for mangfold inkludering ser frem til å følge utviklingen av prosjektene og dra nytte av de kommende resultatene og erfaringene. Erfaringer og resultater fra alle igangsatte pilotprosjekter vil bli samlet og gjort tilgjengelige i en ressursbank. 

Takk til alle som har søkt!