Personvern

I forbindelse med koronaviruset er det flere spørsmål som dukker opp knyttet til personvern. Dette gjelder generelt om hvordan personvernet skal håndteres, og særlig i relasjon til ansettelsesforhold hvor det blant annet stilles spørsmål ved hvilke opplysninger arbeidsgiver kan be den ansatte om, hvordan informasjon kan deles og eventuelt med hvem.

Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus å anse som en helseopplysning. I henhold til personvernregelverket er helseopplysninger som utgangspunktet forbudt å samle inn og behandle.

Loven har likevel visse unntak som at arbeidsgiver kan be om helseopplysninger, i dette tilfellet få informasjon dersom noen ansatte er smittet med korona, så lenge dette anses å være nødvendig for å kunne gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter. På samme måte gir loven unntak slik at myndighetene har adgang til å registrere og bruke denne type opplysninger da det vurderes som nødvendig av allmenne folkehelsehensyn.

Personopplysningene som samles inn skal håndteres i henhold til de krav personvernregelverket stiller. Dette innebærer blant annet:

 • At det ikke skal innhentes mer opplysninger enn nødvendig
 • Det skal i forkant gis god informasjon til den som avgir opplysninger om hvorfor opplysningene må avgis og hvordan opplysningene om personens smittestatus vil bli håndtert.
 • Opplysningene skal ikke deles med andre enn de det er nødvendig for
 • Håndteres fortrolig slik at de berørtes integritet og verdighet ivaretas.
 • De som mottar opplysningene er ansvarlig for at håndteringen skjer på en måte som sikrer tilstrekkelig informasjonssikkerhet
 • Opplysningene skal ikke lagres lenger enn nødvendig og slettes når det ikke lenger er behov for opplysningene.

Arbeidsgiver kan kreve å få informasjon fra ansatte om de er smittet av korona (helseopplysning).

Videre kan arbeidsgiver pålegge ansatte å gi informasjon om de har grunn til å tro at de kan være smittet. Dette på grunn av reise til et såkalt "risikoområde", direkte kontakt med en som er bekreftet smittet eller annet som skulle gi konkret mistanke om korona-smitte. Denne type opplysninger er ikke å regne som en helseopplysninger, men er fortsatt personopplysninger som dermed må behandles i henhold til personvernregelverket som nevnt over.

 • Arbeidsgiver kan gi informasjon til øvrige ansatte om at en ansatt er smittet eller satt i karantene.
 • Det er likevel viktig at informasjonens innhold begrenses til det som er strengt nødvendig:
 • Informasjon ut som kan identifisere den ansatte skal unngås. Det vil blant annet si at ansattes navn ikke skal nevnes.
 • Det er tilstrekkelig å oppgi antall smittede og eventuelt hvor mange som er i karantene.
 • Annen informasjon som kan identifisere den ansatte, eksempelvis virksomhetsområdet vedkommende tilhører, skal unngås.
 • Er det øvrige ansatte som arbeidsgiver vet har vært i kontakt med den som er smittet bør dette informeres om.

I samsvar med Datatilsynets anbefalinger skal ikke arbeidsgiver gi informasjon til utenforstående om at enkeltansatte er smittet og/eller satt i karantene.

Skulle utenforstående ha behov for å komme i kontakt med ansatte som er smittet og i karantene, bør tilbakemeldingen som utgangspunkt være at personen er fraværende eller ikke tilgjengelig.

Du kan lese mer om koronasmitte og personvern på Datatilsynets nettsider her: https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2020/koronasmitte-og-personvern/