Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Arbeidsforhold

Koronasituasjonen påvirker hele idretts-Norge, og kan ha stor innvirkning på arbeidsforhold.

 

Se presentasjon fra advokatfirmaet Selmer om permittering og styringsrett. 

Permitteringsregelverket

 • Forutsetningen for permitteringer er at det er en midlertidig og forbigående situasjon som medfører arbeidsmangel. Det stilles krav til saklig grunn. Dette må vurderes konkret, men vil normalt være oppfylt for de som rammes av koronaviruset. 
 • Gjør gode forberedelser. Utarbeid gjerne et grunnlagsdokument som begrunner hvorfor det er nødvendig å permittere, hvor mange ansatte som vurderes permittert, hvilken periode («inntil videre» eller et bestemt tidsrom), og hvordan man har tenkt å velge ut de ansatte som skal permitteres. Et slikt dokument kan også være et godt saksgrunnlag ved eventuell styrebehandling.
 • Skal det permitteres 10 eller flere, må melding sendes til NAV (se nyttige linker).
 • Det er et krav til informasjon og drøfting med tillitsvalgte/ansattes representant.
 • Drøfting med tillitsvalgte/ansattes representant skal skje før eventuell endelig beslutning om å permittere tas av styret.
 • Dersom virksomheten ikke har tillitsvalgte, kan det drøftes med verneombud eventuelt at de ansatte utpeker en representanter som representerer alle i drøftingene.
 • Følgende skal drøftes:
  • Grunnlaget for permitteringer
  • Kriterier for utvelgelse/hvem som skal permitteres. Her ser man på ansiennitet, kompetanse, personlige egenskaper og sosiale forhold.
  • Hvordan skal varselet sendes ut – om det skal sendes på e-post til den enkelte eller på annen måte
 • Det er ikke nødvendig at drøftingsmøtet gjennomføres fysisk. Det kan i disse koronatider gjennomføres digitalt, for eksempel på Teams eller Skype.
 • Det skal alltid skives protokoll fra drøftingsmøtet, se vedlegg 1: Protokoll – mal som må tilpasses.

Må beslutningen forankres i styret? Ikke krav om styrebehandling, men spesielt der det er snakk om å massiv permittering, bør det forankres i styret som eventuelt gir daglig leder fullmakt.

Beslutning om permittering eller andre tiltak som settes i verk (hjemmekontorløsninger, endret ferie, avlyste reiser mv) må kommuniseres til alle ansatte i et allmøte som kan gjennomføres på Teams eller lignende.

Viktig å være proaktiv på informasjon for å ivareta de ansatte på en best mulig måte.

  • Ansatte som permitteres har krav på et permitteringsvarsel.  
  • I permitteringsvarselet skal det gis en varslingsfrist. Hovedregelen er etter Hovedavtalen er at varslingsfristen er 14 kalenderdager og starter den dagen varselet gis. Ved permittering på grunn av uforutsette hendinger er varselfristen 2 dager. NAV har uttalt at permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett. Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet.
  • Det må vurderes om ansatte skal permitteres 100 % eller om det skal være en delvis permittering. For å ha rett til dagpenger (se nedenfor), har regjeringen foreslått at kravet til redusert arbeidstid er 40 % og ikke 50 % slik vilkåret har vært frem til koronasituasjonen.
  • I varselet skal det også angis årsaken til permitteringen og permitteringens sannsynlige lengde.
  • Vedlegg 2: Permitteringsvarsel – mal som må tilpasses.

 

Når varslingsperioden er over, gjelder det en arbeidsgiverperiode der arbeidsgiver dekker lønnskostnaden (det vil si betaler full lønn). Dette følger av permitteringslønnsloven.

Vanligvis gjelder det en arbeidsgiverperiode på 15 arbeidsdager, men gjennom forlik mellom Regjeringen og øvrige partier på Stortinget ble det den 19. mars 2020 enighet om at permittering i forbindelse med koronapandemien innføres en arbeidsgiverperiode på to dager. Endringen gjøres gjeldende også for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelsen, slik at arbeidsgiverperioden «fryses» på det antallet dager som er avviklet ved ikrafttredelsen, og som utgjør minst to dager. De permitteringene som nå varsles som følge av koronaviruset, antas i all hovedsak være omfattet av denne endringen.

Etter at arbeidsgiverperioden er over, tar det offentlige over og utbetaler dagpenger etter nærmere regler og vilkår i opptil 26 uker slik reglene er i dag. Skulle situasjonen vedvare (dvs. ut over 26 uker), kan ikke permittering etter dagens regler anvendes. Da må man se på mer varige endringer som eventuell bemanningsreduksjon gjennom oppsigelser/nedbemanning.

Permitteringsreglene gjelder bare for arbeidstakere, og ikke oppdragstakere. En avtale med et enkeltpersonsforetak er ikke en arbeidsavtale.

Dersom et organisasjonsledd har inngått en oppdragsavtale, er det avtalen som regulerer rettighetene og pliktene mellom partene, og som også vil være bestemmende for hvilke konsekvenser korona virus-situasjonen vil få for avtaleforholdet. Det kan være at avtalen inneholder en oppsigelsesklausul eller en force majeure-klausul, se mer om dette overfor.

Mange oppdragstakere får inntektsgrunnlaget sitt svekket/bortfalt som følge av korona virus-situasjonen. Av hensyn til disse, og av hensyn til at idretten er tjent med at disse er tilgjengelige for oppdrag fra idretten når normal aktivitet kan gjenopptas, bør organisasjonsleddet alltid vurdere hvilke alternativer som foreligger.

Et alternativ til en oppsigelse/avslutning av avtalen, vil være å utsette ytelsene til et senere tidspunkt, eller å endre avtalen, slik at tjenesten ytes på en annen måte. Dreier det seg om en trener for en lagidrett, kan det være aktuelt å avtale at leveringen av tjenesten skjer på et senere tidspunkt, eller at treneren i stedet utfører andre oppgaver. Dette kan være f.eks. utarbeidelse av individuelle treningsopplegg, eller å gjennomføre samlinger eller opplæringstiltak gjennom digitale verktøy.

Organisasjonsleddet bør gå i dialog med den enkelte oppdragstaker for sammen å finne gode løsninger, også på lengre sikt.

Vi anbefaler å konferer med NHO Idrett/Abelia; kontaktinfo her (krever medlemskap) eller søk annen juridisk bistand ved behov.

NIFs HR-avdeling kan også bistå med råd. Kontakt NIFs HR-sjef Hilde Myklebust på e-post: hilde.myklebust@idrettsforbundet.no