Idrettspresident Berit Kjøll er godt fornøyd med at at kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet utvides. Foto: Geir Owe Fredheim
Idrettspresident Berit Kjøll er godt fornøyd med at at kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet utvides. Foto: Geir Owe Fredheim

Styrking og videreføring av arrangementsstøtten

Norges idrettsforbund er godt fornøyd med at kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet utvides med 850 millioner kroner, og at perioden forlenges til 31. august. Dette er i tråd med innspill NIF tidligere har kommet med.

– Det er gledelig at regjeringen foreslår å forlenge kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet fram til 31. august, og å forsterke den med nye 850 millioner kroner, sier idrettspresident Berit Kjøll om regjeringens nye tiltakspakke som ble lagt fram i dag.

– Vi har bedt om 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til dette, og der er vi nå.

– Det er også flott at det signaliseres at aktører som ikke har erverv til formål og som er helt eller delvis fritatt for skatteplikt skal inn i kompensasjonsordningen for kulturformål, og vi regner naturligvis med at det samme vil gjøres gjeldende for tilsvarende aktører innenfor idrett og frivillighet, fortsetter Kjøll.

Regjeringen tar sikte på å kompensere flere og andre typer inntektsbortfall og flere typer arrangementer i den nye ordningen for arrangementer som enten er blitt helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av påleggene fra myndighetene i forbindelse med smittesituasjonen.

– Jeg må innrømme at jeg fortsatt er litt usikker på om den nye ordningen og justeringen i innretning som er foretatt - vil nå alle den er tiltenkt å støtte. Jeg håper våre innspill i forkant av fremleggelsen er tatt hensyn til, slik at også arrangementer av typen opplæringstiltak blir inkludert, og bortfall av alle typer inntekter i forbindelse med arrangementene blir hensyntatt. Samtidig må ordningene inkludere kompensasjon for uunngåelige løpende kostnader, fremholder idrettspresidenten.

Det vil i regjeringens forslag bli gitt 70 prosent kompensasjon og det legges opp til løpende utbetalinger. Norges idrettsforbund har bedt om redusert avkortning på kompensasjon for inntektsbortfallet og har spilt inn et behov for 90 prosent dekning av slike tapte inntekter.

– Utvidelsen av arrangementsordningen er bra, men i tillegg er det nå prekært nødvendig med tilførsel av likviditet til idrettslagene, klubber og foreninger som nå har tomme klubbkasser, understreker Berit Kjøll.

– Vi har trukket fram behovet for 300 millioner kroner i friske midler og dette er viktig å få på plass i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Spesielt nå som idretten kommer igang igjen, vil en slik støtte være viktig. Den vil begrense behovet for å måtte skaffe umiddelbare penger fra egne medlemmer, og slik sett virke sosialt utjevnende i en tid der flere familier enn tidligere vil ha svakere økonomi.