Koronasituasjonen i norsk idrett gjør at mange har spørsmål knyttet til gjennomføring av aktivitet. Her forsøker vi å gi noen svar.
Koronasituasjonen i norsk idrett gjør at mange har spørsmål knyttet til gjennomføring av aktivitet. Her forsøker vi å gi noen svar.

Ofte stilte spørsmål

Norges idrettsforbund mottar mange spørsmål fra idrettslag og øvrige organisasjonsledd om koronasituasjonen. Vi har samlet opp ofte stilte spørsmål og oppgitt svarene. Svarene vi gir er relatert til de nasjonale smittevernreglene. Det er viktig å merke seg at enkelte kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se på nettsiden til din kommune for å få informasjon om lokale tiltak.

Noen utøvere driver med flere idrettsaktiviteter parallelt og kan således delta i flere grupper per uke; for eksempel fotball en dag, svømming en annen dag og langrenn en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses.

Øverste ansvar for dette har styret i idrettslaget. Det bør etableres rutiner som sørger for at eksisterende smitteverntiltak opprettholdes, og at det blir gitt nødvendig opplæring og informasjon om tiltakene til trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte i god tid før oppstart av aktivitet eller arrangement. Informasjon om anbefalte smitteverntiltak bør gjøres tilgjengelig for alle, for eksempel ved å gjøre informasjon tilgjengelig digitalt og ved å henge opp plakater. Idrettslaget bør vurdere om det er behov for informasjon på flere språk. 

Her finner du smitteforebyggende tiltak på flere språk.

Gruppestørrelsene skal «som hovedregel» være på inntil 20 personer, så her er det litt fleksibilitet for den enkelte idrett når det gjelder om trenere etc. skal inngå (f. eks. har de en rolle der de ikke er involvert som noen nærkontakt, eller er de tett på utøverne slik at det er naturlig at de anses som en del av gruppen?). Det bør imidlertid tilstrebes å holde gruppestørrelsen på 20 personer inkl. alle.

Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening. Treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.

Trening anses IKKE som et arrangement. Men det bør utnevnes en ansvarlig person, som kan være en foresatt, som har ansvar for å føre oversikt over hvem som er til stede i tilfelle smittesporing blir nødvendig.

Deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet inngår i det totale antall personer. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.

Når utøvere under 20 år deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning samt støtteapparat og dommere, skal utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet, inngå i antallet.

 

  • Innendørs på offentlig sted eller i lokaler som leies eller lånes ut, er det ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med mer enn 50 personer uten fastmonterte seter. Det kan være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede. Dersom alle i publikum på et utendørs arrangement har et fastmontert sete å sitte i, er det tillatt med inntil 600 personer. Arrangøren skal ved så store arrangementer sørge for at de som er til stede holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer, og at det hele tiden er minst 2 meters avstand mellom de ulike gruppene.
  • Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.
  • Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.
  • Idrettslaget/idrettslagene skal utpeke en person som er ansvarlig for å koordinere arrangementene, både når det gjelder idrettsanlegget men også kontroll på publikum, bruk av garderober mm.
  • Om det er usikkerhet hvorvidt anlegget er stort nok, eller egnet, til å ivareta smittevernhensyn for flere separate arrangementer, bør anleggseier og arrangørene ta kontakt med lokale helsemyndigheter.
  • Idrettsarrangementer der det er mulig å overholde 1 meter avstand mellom deltakerne gjennom hele arrangementet, kan gjennomføres for alle aldersgrupper forutsatt at øvrige krav for arrangementer i covid-19-forskriften ivaretas. Eksempler på aktiviteter kan være slalåm, skøyter og enkeltstart i langrenn/turrenn.

  • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
  • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt.

Ja, det kan de. Det blir på samme måte som ordinær SFO/AKS. 

Ja, utøveren skal da være i karantene. 

Det er viktig å ha gode rutiner og systemer for registreringer av deltagere, støtteapparat og foreldre i sammenheng med trening og konkurranse.  Dette for å gjøre smittesporing så raskt og effektivt som mulig. Listene bør inneholde navn, mobilnummer og tidspunkt. Slike lister skal oppbevares i 14 dager og deretter makuleres. Ved oppdaget smitte skal lokale helsemyndigheter og særforbund kontaktes snarest.

NIF og Vipps tilbyr idrettslag en gratis digital besøksregistrering for arrangementer.

• Særforbund har ansvar for å ha oversikt over tilfeller som oppstår i sin idrett, og varsle NIF. Idrettslag bør varsle lokale helsemyndigheter og særforbund ved smitte. Her bør vi også sikre at personvernet ivaretas. For eksempel er det ikke behov for særforbund eller NIF å vite navnet på den som er smittet, men alder, kjønn og idrett vil etter vår mening være tilstrekkelig (med mindre det er en så liten idrett at dette ikke er nok til å anonymisere vedkommende).

• Særforbund varsler NIF via korona@idrettsforbundet.no

Allidrettsgrupper varsler idrettskrets som varsler NIF sentralt via korona@idrettsforbundet.no

Det er lokal helsemyndighet som er ansvarlig for å kontakte de som har vært på samme sted, derav smitteoppsporingsrutinen.

Dersom enkeltpersoner ringer rett til særforbundet, må særforbundet orientere idrettslaget, som iverksetter arbeidet med å kontakte lokal helsemyndighet. Når man tester positivt, har helsepersonellet ansvar for å rapportere til lokal helsemyndighet (kommuneoverlegen), som igangsetter smitteoppsporing og iverksetter nødvendige tiltak.

Ja, utøvere med utviklingshemming er i fase 1 av breddeidrett for voksne.