Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forskrift om navn på idrettslag

Vedtatt av Idrettsstyret 4. desember 2003. Endret navn fra retningslinjer til forskrift på Idrettstinget 2011.

 

1. Navnet:

1.1 Skal gi en troverdig og lettforståelig ramme omkring laget. Navnet skal være kort, enkelt og meningsfylt.

1.2 Skal vise at det er et idrettslag ved å bruke f.eks. lag/klubb/forening i navnet.

1.3 Skal helst referere til sted/område/kommune.

1.4 Skal være norsk eller samisk, kan også være hentet fra mytologien. Dersom samisk navn benyttes, må idretten i idrettslagsnavnet være på norsk (for eksempel Duoddara Fotballklubb).

1.5 Kan unntaksvis være utenlandsk i idretter hvor utenlandsk terminologi er vanlig.

2. Navn som ikke er tillatt:

2.1 Navn som allerede er i bruk av lag tilsluttet NIF.

2.2 Navn på avdøde eller nålevende personer.

2.3 Fylkes- eller landsdelsnavn.

2.4 Sjikanerende, diskriminerende og blasfemiske navn.

2.5 Utenlandske navn når navnet ikke har noen direkte tilknytning til idretten(e) som laget skal drive, eller til nasjonalitet eller etnisk bakgrunn til lagets medlemmer.

2.6 Navn på næringsdrivende juridisk person.

3. Godkjenning av navn:

3.1 Godkjenning av navn foretas av vedkommende idrettskretsstyre eller den idrettskretsstyret gir fullmakt.

3.2 Vedtak om navnegodkjenning kan påklages til NIF av laget selv eller av andre lag som mener at bestemmelsene i disse forskrifter er overtrådt.

3.3 Klagen skal fremmes til idrettskretsen, som videresender den til NIF sammen med eventuell uttalelse.

 

Kommentarer til forskriften 

Generelle kommentarer:

Hensikten med å ha detaljerte retningslinjer for idrettslagsnavn er å sikre en mest mulig ensartet praksis ved godkjenning av navn.

I saksbehandlingen skal det så langt det er mulig tas hensyn til medlemmenes ønske, men en må også vektlegge at laget skal være seriøst og fungere i forhold til allmennheten. På grunn av ønske om alfabetisk sortering av idrettslagene skal egennavnet alltid komme først (f.eks. Molde FK og ikke FK Molde). 

Kommentar til de enkelte bestemmelser: 

Til pkt. 1.1:

Det er viktig at idrettskretsene informerer om at et idrettslagsnavn ikke bare er et internt anliggende. Navnet skal fungere i egen organisasjonen, i forhold til det offentlige, omtale i presse/media, samt være troverdig overfor allmennheten. 

Til pkt. 1.2 og 1.3:

Det ideelle er å kombinere geografisk navn med definisjon av hvilken type idrettslag det er snakk om. 

Til pkt. 1.4:

Det innskjerpes at det offisielle navnet i sin helhet skal være norsk. Enkelte lag har et sterkt ønske om å få tilføye et utenlandsk navn med litt «sus» over, f.eks. «Pirates». Dette kan aksepteres som et «terminlistenavn», uten at dette godkjennes som offisielt navn. 

Til pkt. 1.5:

Utenlandske navn i idretter hvor utenlandsk terminologi er vanlig kan godkjennes når dette skal beskrive hvilken idrett/idrettsgren det er snakk om. Her kan det være nødvendig å kommunisere med det aktuelle særforbund, for å få bekreftet korrekt beskrivelse av aktiviteten. 

Til pkt. 2.1:

Bestemmelsen begrunnes i ønsket om å unngå forvekslinger, men er ikke til hinder for at samme stedsnavn kan benyttes av flere idrettslag. Dette når stedsnavnet etterfølges av en beskrivelse av aktiviteten som klart avviker med eksisterende lag.

Bestemmelsen er heller ikke til hinder for at flere lag kan benytte navn som har samme stamme eller utgangspunkt, når bare navnet til lagene har forskjellig form eller grammatisk bøyning (f.eks. er Sprint IL og Sprinten IL begge tillatt). 

Til pkt. 2.2:

Bestemmelsen begrunnes i et ønske om ikke å støte slektninger og pårørende eller minnet til avdøde eller nålevende personer. 

Til pkt. 2.3:

Organisatorisk er fylkesnavn forbeholdt idrettskretsene og særkretsene, og bestemmelsen er ment å være absolutt. Det samme gjelder bruk av landsdelsnavn som vil kunne skape uklarhet i forhold til tilknytning til idrettskrets og særkrets(er). Et idrettslag som har eksistert i lang tid utenfor vår organisasjon, og som søker medlemskap på grunn av at en ny idrett er tatt opp i NIF, må behandles spesielt i forhold til bestemmelsen. 

Til pkt. 2.4:

Bestemmelsen begrunnes med hensynet til idrettens anseelse og skal hindre at det blir brukt navn som kan oppfattes som støtende, rasistiske og odiøse.

For å unngå at en i for stor grad innbyr til bruk av skjønn, skal idrettskretsene her være restriktiv i sin behandling og godkjenning. Et avslag om navnegodkjenning i forhold til dette pkt. kan ankes, og da vil en i alle fall få en enhetlig praksis. 

Til pkt. 2.5:

Bestemmelsen begrunnes med at NIF er en norsk organisasjon, og da bør fortrinnsvis norske stedsnavn brukes. Unntak fra dette forbudet er norske og utenlandske mytologiske navn. 

Til pkt. 2.6:

Firmanavn kan ikke under noen omstendigheter godkjennes som idrettslagsnavn. 

Til hovedpunkt 3 - Godkjenning av navn:

Saksgangen er beskrevet i detalj. Det som er viktig er at de som får avslag på navnesøknaden får beskjed om at det er anledning til å anke avgjørelsen.