Forskrift om navn på idrettslag

Vedtatt av Idrettsstyret, sist revidert 23. september 2021.

§ 1 Et idrettslag i NIF skal ha et navn som er enkelt og meningsfylt, og som gir en troverdig og lettforståelig ramme omkring idrettslaget. Navnet skal være egnet til å fungere innenfor NIF og i offentligheten.

§ 2 Navnet skal vise at foreningen er et idrettslag, og bør vise hvor idrettslaget er lokalisert. Særidrettslag bør vise hvilken idrett idrettslaget driver.

§ 3 Navnet må ikke kunne forveksles med navn på et annet idrettslag, juridisk/fysisk person, eller produkt/tjeneste.

§ 4 Særforbund kan tillate at idrettslaget benytter terminlistenavn innenfor særforbundets konkurransesystem.

§ 5 Idrettskretsen godkjenner navn på idrettslag. Før godkjenning av navn skal idrettskretsen innhente uttalelse fra en navnegruppe oppnevnt av NIFs generalsekretær. Gruppen skal bestå av minst én representant fra hhv. NIF, særforbund og idrettskrets.

§ 6 NIFs generalsekretær kan, når det foreligger særlige grunner, gi dispensasjon fra forskriften.