Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon (meldepliktforskriften)

Vedtatt av Idrettsstyret med hjemmel i NIFs lov § 12-1 (8), med endringer sist vedtatt av Idrettsstyret 10. mai 2016.

§ 1.Hjemmel
Denne forskriften er gitt med hjemmel i NIFs lov § 12-1 (8) og er i samsvar med World Anti-Doping Code (WADC) og World Anti-Doping Agencys (WADA) «International Standard for Testing and Investigations». Nevnte regelverk skal anses som en del av forskriften og skal gjelde alle forhold som ikke er direkte regulert i forskriften. Ved motstrid eller tolkningstvil skal nevnte regelverk ha forrang.

§ 2.Definisjoner
ADAMS: WADAs nettbaserte informasjons- og dokumenthåndteringssystem.
Garantitid: En periode på en time mellom kl. 05.00 og 23.00 hvert døgn der utøver med meldeplikt er tilgjengelig for uanmeldt dopingkontroll.
Meldeplikt: Plikt til å gi utøverinformasjon etter denne forskrift.
Meldepliktutøver: Utøver som står på meldepliktutøverlisten fastsatt av Antidoping Norge.
Toppidrettsutøver: Utøver som står på toppidrettsutøverlisten fastsatt av Antidoping Norge.
Utøver: Enhver som plikter å underkaste seg dopingkontroll i medhold av NIFs lov § 12-1 (1).
Utøverinformasjon: Informasjon som er nødvendig for å lokalisere utøvere ved uanmeldt dopingkontroll.

§ 3.Meldepliktutøverlisten
Antidoping Norge beslutter hvem som skal anses som meldepliktutøvere og som føyes til meldepliktutøverlisten. Utøvere vil bli skriftlig informert av Antidoping Norge når de er utpekt som meldepliktutøvere, og når de ikke lenger anses som meldepliktutøvere og er fjernet fra meldepliktutøverlisten.

§ 4.Toppidrettsutøverlisten
Listen angir grupper av utøvere innen hvert særforbund og fastsettes av Antidoping Norge etter råd fra særforbundene.

§ 5.Plikter for særforbund
(1) Særforbund plikter å bistå Antidoping Norge i innhenting av utøverinformasjon for toppidrettsutøvere, samt å informere Antidoping Norge fortløpende om følgende forhold:
a) hvilke utøvere som inngår i gruppen av toppidrettsutøvere i særforbundet,
b) utøverinformasjon om samtlige fastsatte konkurranser, treninger, samlinger og fellesaktiviteter i regi av det aktuelle særforbundet som involverer toppidrettsutøvere.
(2) I tillegg plikter særforbund på forespørsel fra Antidoping Norge å gi utøverinformasjon, herunder informasjon om samtlige fastsatte konkurranser, treninger, samlinger, fellesaktiviteter i regi av særforbundet som involverer toppidrettsutøvere
(3) Informasjonen skal oversendes Antidoping Norge elektronisk, i papirform eller, etter avtale med Antidoping Norge, gjøres tilgjengelig på annen måte.

§ 6.Plikter for idrettslag
(1) Idrettslag plikter på forespørsel fra Antidoping Norge å gi utøverinformasjon, herunder informasjon om samtlige fastsatte konkurranser, treninger, samlinger, fellesaktiviteter i regi av idrettslaget som involverer toppidrettsutøvere.
(2) Utøverinformasjonen skal oversendes Antidoping Norge elektronisk, i papirform eller gjøres tilgjengelig på idrettslagets nettsider, eventuelt på annen måte etter avtale med Antidoping Norge.

§ 7.Plikter for toppidrettsutøver
Toppidrettsutøvere plikter å gi utøverinformasjon på forespørsel fra Antidoping Norge.

§ 8.Plikter for meldepliktutøver
(1) Meldepliktutøver plikter å oppgi følgende utøverinformasjon kvartalsvis for det påfølgende kvartal før henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober:
a) fullt navn, telefonnummer, e-postadresse, bopelsadresse og postadresse,
b) funksjonshemming som kan ha betydning for prøvetaking,
c) samtlige idrettsgrener som utøver deltar i,
d) overnattingsadresse for hver dag,
e) planlagte konkurranser, inkludert tidspunkt, sted og adresse for konkurransen,
f) faste treningstider og faste treningsadresser,
g) adresse med detaljert informasjon om tilgang slik at utøver kan nås for dopingkontroll uten forhåndsvarsling i garantitiden,
h)n garantitid.
(2) Utøverinformasjonen skal være oppdatert og tilstrekkelig detaljert slik at utøver kan nås for dopingkontroll uten forhåndsvarsel. Oppgitt postadresse skal være til en adresse der utøver kan motta post fra Antidoping Norge. Post anses mottatt fem arbeidsdager etter at brev er sendt. Utøver skal på forespørsel fra Antidoping Norge oppgi annen utøverinformasjon.
(3) Utøverinformasjonen skal oppgis i ADAMS, med mindre annet er avtalt med Antidoping Norge.
(4) Meldepliktutøver er ansvarlig for at egen utøverinformasjon er tilstrekkelig, korrekt og gitt til rett tid, også der informasjonen er oppgitt av utøvers oppnevnte representant.
(5) Meldepliktutøver er ansvarlig for å oppdatere all oppgitt informasjon fortløpende, slik at denne til enhver tid er korrekt. Oppdatering av informasjon relatert til garantitid skal skje før oppgitt garantitid begynner.
(6) Oppgitt utøverinformasjon kan deles med og benyttes av andre organisasjoner som har myndighet til å gjennomføre dopingkontroll av utøver.

§ 9.Reaksjoner overfor meldepliktutøver ved brudd på forskriften
(1) Følgende forhold anses som brudd på forskriften:
a) Meldepliktutøver gir ikke utøverinformasjon til rett tid,
b) meldepliktutøver gir ikke tilstrekkelig, korrekt og/eller oppdatert utøverinformasjon,
c) meldepliktutøver gjør seg ikke tilgjengelig i garantitiden.
(2) For å ilegge advarsel for brudd på forskriften etter bokstav a)-c) må det foreligge uaktsomhet eller forsett.
(3) Dersom utøver i løpet av en 12-månedersperiode mottar 3 skriftlige advarsler for brudd på forskriften, anses dette som et brudd på NIFs lov § 12-3 (1) d). 12-månedersperioden beregnes ut fra når forskriftsbruddene faktisk finner sted. Et opphold i rapporteringsplikten som meldepliktutøver er uten betydning for beregningen.
(4) Advarsel vedtas av Meldepliktkomiteen, og vedtak om advarsel kan påklages til en klagenemnd. Begge organer er uavhengige, og oppnevnes av styret i Antidoping Norge.
(5) Advarsler tildelt utøver av internasjonal idrettsorganisasjon i medhold av WADAs «International Standard for Testing and Investigations», inngår i beregningen av antall advarsler.

§ 10.Reaksjoner overfor organisasjonsledd ved brudd på forskriften
Ved brudd på forskriften kan Idrettsstyret sanksjonere organisasjonsledd iht. NIFs lov § 12-8 (11).

§ 11.Regler for gjennomføring
Antidoping Norge kan gi nærmere regler om praktiseringen av denne forskriften, jf. NIFs lov § 12-2.