Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021 med hjemmel i NIFs lov
§ 4-1 (2) med ikrafttredelse 010122.

1 Formål

Formålet med delegasjonsreglementet er å regulere delegasjon av oppgaver som etter NIFs lov tilligger Idrettsstyret. Idrettsstyret delegerer kun myndighet og ikke ansvaret for de lovpålagte oppgavene. Gjennom delegasjon har Idrettsstyret ikke frasagt seg retten til selv å utøve den delegerte myndigheten, instruere utøvelsen av delegerte oppgaver i enkeltsaker, eller å utarbeide nærmere regler eller retningslinjer for hvordan delegerte oppgaver skal utføres.

2 Delegasjon til NIFs generalsekretær

Generalsekretæren skal, under utøvelsen av sin myndighet iht. delegasjonsreglementet, påse at alle saker som etter NIFs forhold må anses å være av uvanlig art, ha stor betydning for NIF, eller er av viktig prinsipiell idrettspolitisk karakter, alltid skal behandles av Idrettsstyret.

Med denne begrensning delegeres følgende lovpålagte oppgaver til generalsekretæren:

2.1 NIFs lov § 2-2

Generalsekretæren gis myndighet til å motta protokoller og til å pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk etter NIFs lov § 2-2 (4) og (5).

2.2 NIFs lov §§ 2-4, 2-6 og 2-7

Generalsekretæren gis myndighet etter NIFs lov § 2-4 (4) til å pålegge særforbund og idrettskretser å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

Generalsekretæren gis myndighet til å behandle dispensasjonssøknader etter NIFs lov §§ 2-4 (5), 2-6 (6) og 2-7 (3) til tingvalgte organer i særforbund og idrettskretser.

2.3 NIFs lov § 2-14

Generalsekretæren gis myndighet til å innvilge søknad fra organisasjonsledd om deltakelse i NIFs konsernkontoordning etter NIFs lov § 2-14.

2.4 NIFs lov § 4-6

Generalsekretæren gis myndighet til å forelegge saker for lovutvalget etter NIFs lov § 4-6 (2).

2.5 NIFs lov § 10-1

Generalsekretæren gis myndighet til å behandle klager på avgjørelser om opptak eller godkjenning av navn etter NIFs lov § 10-1 (3).

2.6 NIFs lov § 10-2

Generalsekretæren gis myndighet til å behandle klager på idrettskretsenes avgjørelser etter NIFs lov § 10-2 (3).

2.7 NIFs lov § 10-4

Generalsekretæren gis myndighet til å flytte klagebehandlingen til en annen idrettskrets etter NIFs lov § 10-4 (4).

2.8 NIFs lov § 10-6

Generalsekretæren gis myndighet til å flytte klagebehandlingen til en annen idrettskrets etter NIFs lov § 10-6 (5), jf. § 10-4 (4).

2.9 NIFs lov kapittel 11

Generalsekretæren gis myndighet til å omgjøre beslutninger om påtaleunnlatelse etter NIFs lov § 11-8 (3).

Generalsekretæren gis myndighet til å påtale forhold til NIFs domsutvalg etter NIFs lov kapittel 11.

Generalsekretæren gis myndighet til å påklage NIFs domsutvalgs fastsettelse av dekning av kostnader til rådgiver mv. i saker etter kapittel 11 og antidopingregelverket til appellutvalget, samt å kommentere omkostningsspørsmålet før avgjørelse treffes av NIFs appellutvalg.

2.10 Bestemmelser om barneidrett

Generalsekretæren gis myndighet til å godkjenne særforbundenes regler etter Bestemmelser om barneidrett.

3 Delegasjon av Idrettsstyrets lovpålagte oppgaver til idrettskretsene

3.1 NIFs lov §§ 2-4, 2-6 og 2-7

Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg mv.:

Idrettskretsene gis myndighet etter NIFs lov § 2-4 (4) til å pålegge idrettslag og idrettsråd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning, og til å behandle dispensasjonssøknader etter NIFs lov §§ 2-4 (5), 2-6 (6) og 2-7 (3) fra idrettslag og idrettsråd.

Ved representasjon:

Idrettskretsene gis myndighet til å behandle dispensasjonssøknader etter NIFs lov §§ 2-4 (5), 2-6 (6) og 2-7 (3) for egne kretsting.

3.2 NIFs lov § 10-2

Idrettskretsene gis myndighet til å godkjenne et formål etter NIFs lov § 10-2 (2) ved utmelding eller tap av medlemskap for idrettslag.

3.3 NIFs lov § 10-7

Idrettskretsene gis myndighet til å gi samtykke til etablering av en idrettslagsallianse, samt til å opprette nye idrettslag i idrettslagsallianser, etter NIFs lov § 10-7 (5), og til å behandle dispensasjonssøknader etter NIFs lov § 10-7 (7).

4 Delegasjon av Idrettsstyrets lovpålagte oppgaver til særforbundene

4.1 NIFs lov § 2-4

Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg mv.:

Særforbundene gis myndighet etter NIFs lov § 2-4 (4) til å pålegge særkretser/regioner å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt ting eller foreta ny oppnevning og behandle dispensasjonssøknader etter NIFs lov §§ 2-4 (5), 2-6 (6) og 2-7 (3) fra særkrets/regioner.

Ved representasjon:

Særforbundene gis myndighet til å behandle dispensasjonssøknader etter NIFs lov §§ 2-4 (5), 2-6 (6) og 2-7 (3) for egne forbundsting.