Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité


1 Formål
Formålet med delegasjonsreglementet er å gi en oversikt over hvilke lovpålagte oppgaver NIFs generalsekretær, særforbund og idrettskretser kan utføre på vegne av Idrettsstyret.Idrettsstyret delegerer kun myndighet og ikke ansvaret for de lovpålagte oppgavene, og har gjennom delegasjonsvedtakene ikke frasagt seg retten til selv å utøve den delegerte myndigheten.


2 Delegasjon av Idrettsstyrets lovpålagte oppgaver til generalsekretæren
Generalsekretæren skal under utøvelsen av sin myndighet iht. delegasjonsreglementet påse at alle saker som etter NIFs forhold må anses å være av uvanlig art, ha stor betydning eller er av viktig prinsipiell idrettspolitisk karakter, alltid skal behandles av Idrettsstyret.
Med den begrensning som følger av ovennevnte avsnitt, delegeres følgende lovpålagte oppgaver til generalsekretæren:


2.1 NIFs lov § 2-2 (Organisasjonsleddenes lover, lovnormer og lovendringer)
Bestemmelsens fjerde og femte ledd lyder:
«(4) Endringer i et organisasjonsledds lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endring av § 2-23 krever 3/4 av de avgitte stemmer. Lovendringer må sendes Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.
(5) Lovendringer i et organisasjonsledds lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks, jf. § 1-5. Lovendringer vedtatt av organisasjonsleddet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.»

Generalsekretæren gis myndighet til å godkjenne idrettskretsenes og særforbundenes lovendringer etter NIFs lov § 2-2 (4) og (5). Myndigheten omfatter kun godkjenning. Kun Idrettsstyret har myndighet til å nekte å godkjenne lover/lovendringer.


2.2 NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling
Bestemmelsens femte ledd lyder:
«(5) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode/oppnevning av gangen.»

Generalsekretæren gis myndighet til å avgjøre dispensasjonssøknader fra særkretser/regioner etter NIFs lov § 2-4 (5).
Generalsekretæren gis myndighet til å avgjøre alle dispensasjonssøknader unntatt styreverv fra idrettskretser og særforbund etter NIFs lov § 2-4 (5).


2.3 NIFs lov § 2-6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
Bestemmelsens sjette ledd lyder:
«(6) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for en valgperiode/oppnevnelse av gangen.»

Generalsekretæren gis myndighet til å avgjøre dispensasjonssøknader fra idrettskretser, særforbund og særkretser/regioner etter NIFs lov § 2-6 (6).2. Før dispensasjonssøknader for styreverv i idrettskretser og særforbund avgjøres, skal presidentskapet varsles.


2.4 NIFs lov § 2-7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsleddet
Bestemmelsens tredje ledd lyder:
«(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for en valgperiode/oppnevnelse av gangen.»

Generalsekretæren gis myndighet til å avgjøre dispensasjonssøknader fra særkretser/regioner etter NIFs lov § 2-7 (3).
Generalsekretæren gis myndighet til å avgjøre alle dispensasjonssøknader unntatt styreverv fra idrettskretser og særforbund etter NIFs lov § 2-7 (3).


2.5 NIFs lov § 2-11 Regnskap, revisjon og kontrollkomité
Bestemmelsens første ledd lyder:
(1) Alle organisasjonsledd er regnskaps- og revisjonspliktige. Regnskapsåret er kalenderåret. Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.»

Generalsekretæren gis myndighet til å avgjøre dispensasjonssøknader etter NIFs lov § 2-11 (1).

2.6 NIFs lov § 4-4 Idrettsstyrets oppgaver
Bestemmelsens bokstav d) lyder:
«Idrettsstyret skal blant annet (..):
d) godkjenne samtlige organisasjonsledds lover»

Generalsekretæren gis myndighet til å godkjenne lover for idrettskretser etter NIFs lov § 4-4 d).


2.7 NIFs lov § 4-6 Utvalg og komiteer
Bestemmelsens annet ledd lyder:
«Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag.»

Generalsekretæren gis myndighet til å forelegge saker for lovutvalget etter NIFs lov § 4-6 (2).


2.8 NIFs lov § 8-1 Opprettelse
Bestemmelsens annet ledd lyder:
«(2) Med dispensasjon fra Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.»

Generalsekretæren gis myndighet til å innvilge dispensasjon for å opprette felles idrettsråd for to eller flere kommuner etter NIFs lov § 8-1 (2).


2.9 NIFs lov § 10-1 Søknad om medlemskap
Bestemmelsens tredje ledd lyder:
«Idrettskretsen treffer avgjørelse om opptak og godkjenning av navn, jf. annet ledd. Opptak kan nektes hvis det foreligger saklig grunn. Avgjørelsen om opptak kan påklages av idrettslaget eller særforbundet til Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Klagefristen er 3 uker fra vedtak ble mottatt. Klagen sendes til idrettskretsen, som eventuelt omgjør vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til NIF innen 14 dager. For opptak av nye bedriftsidrettslag gjelder kapittel 9. Idrettsstyret kan gi forskrift om kretsens opptak av lag.

Generalsekretæren gis myndighet til å overprøve idrettskretsens avgjørelser etter NIFs lov § 10-1 (3) Fullmakten omfatter også idrettskretsenes vedtak om bruk av idrettslagsnavn, jf. Forskrift om idrettslagsnavn pkt. 3.2.


2.10 NIFs lov § 10-2 Utmelding - idrettslagets tap av medlemskap
Bestemmelsens tredje ledd lyder:
«(3) Dersom et idrettslag vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser, herunder oversitter rapporteringsfrist for organisasjonsdata fastsatt av Idrettsstyret, kan idrettskretsen etter å ha varslet idrettslaget og latt det få anledning til å uttale seg, beslutte at idrettslaget taper sitt medlemskap i NIF. Avgjørelsen kan påklages til Idrettsstyret. Klagefristen er 3 uker fra vedtak er mottatt. Klagen sendes til idrettskretsen, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til NIF innen 14 dager. Idrettskretsens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.»

Generalsekretæren gis myndighet til å overprøve idrettskretsenes avgjørelser etter NIFs lov § 10-2 (3).


2.11 NIFs lov § 10-4 Medlemskap i idrettslag
Bestemmelsens fjerde ledd lyder:
«(4) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, flytte klagebehandlingen til en annen idrettskrets.»

Generalsekretæren gis myndighet til å flytte klagebehandlingen til en annen idrettskrets etter NIFs lov § 10-4 (4).


2.12 NIFs lov § 10-6 Utmelding - tap/fratakelse av medlemskap i idrettslag
Bestemmelsens femte ledd lyder:
«(5)Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen 2 uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. NIFs lov § 10-4 (4) gjelder tilsvarende.»

Generalsekretæren gis myndighet til å flytte klagebehandlingen til en annen idrettskrets etter NIFs lov § 10-6 (5), jf. § 10-4 (4).


2.13 NIFs lov § 11-8 Påtaleunnlatelse
Bestemmelsens tredje ledd lyder:
«(3) Beslutning om å unnlate påtale kan omgjøres av Idrettsstyret. Frist for beslutning om omgjøring av vedtak er 14 dager etter at Idrettsstyret ble kjent med påtaleunnlatelsen.»

Generalsekretæren gis myndighet til å omgjøre beslutninger om påtaleunnlatelse, jf. NIFs lov § 11-8 (3). Før vedtak om omgjøring fattes, skal presidentskapet varsles


2.14 NIFs lov § 11-12 Saksbehandling
Bestemmelsens første ledd lyder:
«(1) Så vel enkeltperson som organisasjonsledd kan anmelde brudd på § 11-4, men bare styret i idrettslag, idrettskrets, særkrets/region, særforbund og NIF kan reise straffesak (påtale forholdet). Særforbund kan etablere eget påtaleorgan med samtykke fra NIF.»

Generalsekretæren gis myndighet til å påtale forhold til NIFs domsutvalg etter NIFs lov § 11-12 (1). Før påtale inngis, skal presidentskapet varsles.


2.15 NIFs lov § 11-14 (3) Oppnevning av forsvarer og dekning av saksomkostninger
Bestemmelsens tredje ledd lyder:
«(3) Utgifter til saksomkostninger og oppnevnt forsvarer dekkes i den utstrekning de er rimelige og nødvendige. Honorarberegning for advokat skjer etter de samme regler som gjelder offentlig oppnevnt forsvarer for tingrett. Domsinstansen godkjenner honorarenes størrelse. Domsutvalgets fastsettelse av honorar til oppnevnt forsvarer kan påklages særskilt til appellutvalget av partene og NIF innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. Der appellutvalget skal avgjøre spørsmål om saksomkostninger etter ankeforhandlingen, skal NIF gis adgang til å kommentere omkostningsspørsmålet før avgjørelse treffes.»

Generalsekretæren gis myndighet til å påklage NIFs domsutvalgs fastsettelse av honorar til oppnevnt forsvarer, samt å kommentere omkostningsspørsmålet før avgjørelse treffes av NIFs appellutvalg, jf. NIFs lov §§ 11-14 (3) og 12-27 (3). Før påklage inngis, eller omkostningsspørsmål kommenteres, skal presidentskapet varsles.


2.16 NIFs lov § 12-27 (3) Oppnevning av forsvarer og dekning av saksomkostninger
Bestemmelsens tredje ledd lyder:
«(3) Utgifter til saksomkostninger og oppnevnt forsvarer dekkes i den utstrekning de er rimelige og nødvendige. Honorarberegning for advokat skjer etter de samme regler som gjelder offentlig oppnevnt forsvarer for tingrett. Domsinstansen godkjenner honorarenes størrelse. Domsutvalgets fastsettelse av honorar til oppnevnt forsvarer kan påklages særskilt til appellutvalget av partene og NIF innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. Der appellutvalget skal avgjøre spørsmål om saksomkostninger etter ankeforhandling, skal NIF gis adgang til å kommentere omkostningsspørsmålet før avgjørelse treffes.»

Generalsekretæren gis myndighet til å påklage NIFs domsutvalgs fastsettelse av honorar til oppnevnt forsvarer, samt å kommentere omkostningsspørsmålet før avgjørelse treffes av NIFs appellutvalg, jf. NIFs lov §§ 11-14 (3) og 12-27 (3). Før påklage inngis, eller omkostningsspørsmål kommenteres, skal presidentskapet varsles.


2.17 Bestemmelser om barneidrett
Barneidrettsbestemmelsene pkt. 4 lyder:
«Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 2 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre unntak fra 2 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.»

Generalsekretæren gis myndighet til å godkjenne særforbundenes regler etter Bestemmelser om barneidrett pkt. 4.


3 Delegasjon av Idrettsstyrets lovpålagte oppgaver til idrettskretsene

3.1 NIFs lov § 2-2 Organisasjonsleddenes lover, lovnormer og lovendringer
Bestemmelsens tredje, fjerde og femte ledd lyder:
«(3) Idrettslag og særforbund skal ved opptak i NIF benytte NIFs lovnorm. Loven med tillegg av eventuelle suppleringer godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.
(4) Endringer i et organisasjonsledds lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endring av § 2-23 krever 3/4 av de avgitte stemmer. Lovendringer må sendes Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.
(5) Lovendringer i et organisasjonsledds lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks, jf. § 1-5. Lovendringer vedtatt av organisasjonsleddet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.»

Idrettskretsene gis myndighet til å godkjenne lover og lovendringer for idrettslag og idrettsråd etter NIFs lov § 2-2 (3), (4) og (5).


3.2 NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling
Bestemmelsens femte ledd lyder:
«(5) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode/oppnevning av gangen»

Idrettskretsene gis myndighet til å avgjøre dispensasjonssøknader fra idrettslag og idrettsråd etter NIFs lov § 2-4 (5).


3.3 NIFs lov § 2-6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
Bestemmelsens sjette ledd lyder:
«(6) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for en valgperiode/oppnevnelse av gangen»

Idrettskretsene gis myndighet til å avgjøre dispensasjonssøknader fra idrettslag og idrettsråd etter NIFs lov § 2-6 (6).


3.4 NIFs lov § 2-7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsleddet
Bestemmelsens tredje ledd lyder:
«(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for en valgperiode/oppnevnelse av gangen»

Idrettskretsen gis myndighet til å avgjøre dispensasjonssøknader fra idrettslag og idrettsråd etter NIFs lov § 2-7 (3).


3.5 NIFs lov § 2-23 Oppløsning - konkurs - sammenslutning
Bestemmelsens tredje ledd lyder:
«(3) Ved oppløsning eller annet opphør av organisasjonsledd tilfaller organisasjonsleddets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Underretning om at idrettslag skal oppløses, skal sendes til vedkommende idrettskrets 14 dager før laget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.»

Idrettskretsene gis myndighet til å fastsette et formål etter NIFs lov § 2-23 (3) ved oppløsning eller annet opphør av idrettslag og idrettsråd.


3.6 NIFs lov § 4-4 Idrettsstyrets oppgaver
Bestemmelsens bokstav d) lyder:
«Idrettsstyret skal blant annet (..):
d) godkjenne samtlige organisasjonsledds lover»

Idrettskretsene gis myndighet til å godkjenne lover for idrettslag og idrettsråd etter NIFs lov § 4-4 d).


3.7 NIFs lov § 10-2 Utmelding - idrettslagets tap av medlemskap
Bestemmelsens annet lyder:
«(2) Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt, hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler.

Idrettskretsene gis myndighet til å fastsette et formål etter NIFs lov § 10-2 (2) ved utmelding eller tap av medlemskap for idrettslag.


3.8 NIFs lov § 10-7 Idrettslagsallianse
Bestemmelsens femte og syvende ledd lyder:
«(5) Etablering av en idrettslagsallianse samt opprettelse av nye idrettslag i alliansen krever samtykke fra Idrettsstyret.»
«(7) Idrettsstyret kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsens første ledd. Før vedtak fattes skal Idrettsstyret innhente uttalelse fra vedkommende særforbund. Idrettsstyret kan gi forskrift til bestemmelsen, og kan delegere sin myndighet etter denne bestemmelse.»

Idrettskretsene gis myndighet til å gi samtykke etter NIFs lov §10-7 (5) og til å avgjøre dispensasjonssøknader etter NIFs lov § 10-7 (7).



4. Delegasjon av Idrettsstyrets lovpålagte oppgaver til særforbundene

4.1 NIFs lov § 2-2 (Organisasjonsleddenes lover, lovnormer og lovendringer)
Bestemmelsens fjerde og femte ledd lyder:
«(4) Endringer i et organisasjonsledds lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endring av § 2-23 krever 3/4 av de avgitte stemmer. Lovendringer må sendes Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.
(5) Lovendringer i et organisasjonsledds lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks, jf. § 1-5. Lovendringer vedtatt av organisasjonsleddet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.»

Særforbundene gis myndighet til å godkjenne lovendringer for særkretser/regioner etter NIFs lov § 2-2 (4) og (5).


4.2 NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling
Bestemmelsens fjerde ledd lyder:
«(4) Idrettsstyret eller idrettskretsen kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting, jf. NIFs lov § 2-3, eller foreta ny oppnevning.»

Særforbundene gis myndighet etter NIFs lov § 2-4 (4) til å pålegge særkretser/regioner å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.


4.3 NIFs lov § 2-23 (Oppløsning - konkurs - sammenslutning)
Bestemmelsens tredje ledd lyder:
«(3) Ved oppløsning eller annet opphør av organisasjonsledd tilfaller organisasjonsleddets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Underretning om at idrettslag skal oppløses, skal sendes til vedkommende idrettskrets 14 dager før laget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.»

Særforbundene gis myndighet til å fastsette et formål etter NIFs lov § 2-23 (3) ved opphør av særkretser/regioner.


4.4 NIFs lov § 4-4 (Idrettsstyrets oppgaver)
Bestemmelsens bokstav d) lyder:
«Idrettsstyret skal blant annet (..):
d) godkjenne samtlige organisasjonsledds lover»

Særforbundene gis myndighet til å godkjenne lover for særkretser/regioner etter NIFs lov § 4-4.


4.5 NIFs lov § 7-3 (Lover)
Bestemmelsen lyder:
«Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser/regioner basert på lovnorm for særkretser/regioner utarbeidet av Idrettsstyret. Særkretsenes/regionenes lover godkjennes av Idrettsstyret etter innstilling fra særforbund. For øvrig gjelder reglene i § 2-2 annet ledd.»

Særforbundene gis myndighet til å godkjenne lover for særkretser/regioner etter NIFs lov § 7-3.