OPPHEVET 1.4.2022 - Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest

Vedtatt av Idrettsstyret 3. mars 2014 i møte nr. 30, opphevet med virkning 1.4.2022.

§ 1.Formål
(1) Bestemmelsene skal fremme god velferd for hester, herunder bidra til dyrevern ved å beskytte hester best mulig mot skade, smerte og annen lidelse som følge av doping og ulovlig medisinering.
(2) Bestemmelsene skal bidra til en rettferdig konkurranse.

§ 2.Virkeområde
(1) Disse bestemmelsene gjelder for hester som deltar i konkurranser og trening i regi av organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske Komité (NIF). Bestemmelsene gjelder også ved ponnimåling som stevnemåling og kontrollmåling, jfr. Norges Rytterforbunds generelle konkurransereglement (KR I) Tillegg 2, Videre gjelder regelverket for:
a) Ethvert medlem av idrettslag tilsluttet NIF.
b) Ansvarlig Person slik det til enhver tid er definert i Norges Rytterforbunds konkurransereglement
c) Enhver utøver som deltar på lag som representerer organisasjonsledd i NIF (representasjonslag).
d) Ethvert medlem som oppholder seg og trener/konkurrerer i utlandet.
e) Hest eiet eller disponert av personer omfattet av pkt. a) til d) i denne bestemmelse

(2) Dersom deltaker i organisert støtteapparat (for eksempel hestepasser, trener, lagleder, dyrehelsepersonell) ikke er medlem av idrettslag tilsluttet NIF, plikter organisasjonsledd å inngå avtale med slike personer som sikrer at vedkommende vil akseptere bestemmelsene i disse bestemmelser som gjeldende for seg.
(3) Prøvetaking under stevner, jf. KR I §121, kan tas fra en time før første start eller hestebesiktning, avhengig av hva som kommer først, og til etter protestfristens utløp jf. KR I § 172 pkt. b).
(4) Med trening menes aktivitet organisert av et idrettslag utenfor konkurranse for å forberede utøver til deltakelse i konkurranse.
(5) Disse bestemmelsene med tilhørende retningslinjer regulerer alle forhold rundt antidopingarbeidet for hest innen Norges Rytterforbund.
(6) Disse bestemmelsene for hest forutsettes å være i samsvar med FEI Anti-Doping and Conrolled Medications Regulations. Bestemmelsene skal ved tolkningstvil fortolkes i samsvar med FEI Anti-Doping and Controlled Medications Regulations.

§ 3.Dopingliste
De stoffer og metoder som er forbudt fremgår av dopingliste fastsatt av FEI og forbuds- og karenstidsliste fastsatt av NRYF. Dopinglisten består av en liste over dopingmidler og en liste over forbudte legemidler. Dopinglisten kan spesifisere stoffer (heretter kalt Særskilte Stoffer) som ved positiv prøve eller besittelse kan gi redusert utelukkelse, jf. § 7 (6).

Del 2. Doping
§ 4.Definisjon av regelbrudd
(1) Følgende forhold anses som regelbrudd:
a) Tilstedeværelsen av et forbudt stoff eller dets metabolitter i hestens dopingprøve.
b) Bruk eller forsøk på bruk av et forbudt stoff eller en forbudt metode
c) Å unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve eller å unndra hesten dopingkontroll på annen måte.
d) Å forfalske, forbytte, eller å ødelegge dopingprøve
e) Å besitte stoff eller metode som anses som dopingmiddel
f) Det er forbudt å tilvirke, innføre, utføre, selge, distribuere, erverve, sende eller overdra et forbudt stoff eller en forbudt metode.
g) Å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode eller forsøk på dette. Å gi eller overlate forbudt stoff til hest eller person for andre enn den hest eller person som er angitt på resepten.

§ 5.Dopingkontroll
(1) Dopingkontroll kan gjennomføres uten varsel, både i og utenfor konkurranse. Antidoping Norge kan fastsette regler for gjennomføring av dopingkontrollen jfr. § 34.
(2) Dopingkontroll kan også foretas av andre organisasjoner når det følger av avtale eller av internasjonale regler.
(3) Analyse av dopingprøver skal foretas av et laboratorium med spesialkompetanse innen tilsvarende analyse.

§ 6.Automatisk tap av premier, mesterskap og resultat
Et regelbrudd avdekket gjennom positiv prøve eller bruk av forbudt metode under konkurranse medfører at rytter og hest automatisk og uten domsbehandling taper premie, mesterskap og resultat fra angjeldende konkurranse.

§ 7.Sanksjoner ved brudd på bestemmelser om doping av hest
(1) Et regelbrudd avdekket under stevne kan medføre tap av premier, mesterskap og resultat fra alle konkurranser i stevnet. Dersom Ansvarlig Person kan bringe på det rene at regelbruddet er forårsaket uten skyld, skal resultater fra øvrige konkurranser under stevnet beholdes, med mindre regelbruddet har påvirket de øvrige resultater.
(2) Med mindre det anses som urimelig, taper rytter og hest premier, mesterskap og resultater oppnådd i tiden etter regelbruddet og frem til ilagt suspensjon eller utelukkelse trer i kraft.
(3) Utelukkelse omfatter tap av retten til å delta i konkurranser og trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv. Utelukkelsen gjelder for alle organisasjonsledd i NIF såfremt regelbruddet er begått med forsett. I særlige tilfelle kan domsinstansen velge å unnta retten til å delta i trening fra ilagt utelukkelse. Dette gjelder dersom utøver konkurrerer på lavt nivå, og;
a) utøver er mindreårig eller,
b) det foreligger sosiale grunner.

(4) For brudd på § 4, (1) a-e og g) skal idømmes utelukkelse på to år for første regelbrudd.
(5) For brudd på § 4, (1) f skal idømmes utelukkelse på minimum 4 år og maksimum livstid.

(6) Dersom person kan føre bevis for hvordan et Særskilt stoff ble tilført hestens kropp eller kom i vedkommendes besittelse, og at inntak eller besittelse av et slikt Særskilt Stoff ikke var motivert ut fra ønske om å øke prestasjonsdyktigheten eller for å maskere bruk av et forbudt stoff, skal vedkommende gis minimum en advarsel og maksimalt to års utelukkelse. Graden av skyld og forholdets art skal være avgjørende for eventuell reduksjon av utelukkelsestiden. Den saken gjelder kan ikke anføre § 8 som grunnlag for redusert utelukkelse der regelbruddet gjelder et Særskilt Stoff.

(7) Person som begår et regelbrudd uten å være medlem av idrettslag tilsluttet NIF, kan av Idrettsstyret administrativt utelukkes fra deltakelse i organisert idrett, støtteapparat for idrett organisert av NIF og medlemskap i idrettslag. Ved vurderingen av utelukkelsens lengde skal sanksjonene som gjelder for medlemmer benyttes. § 6 gjelder tilsvarende.

(8) NIF og Norges Rytterforbund vil anerkjenne rettskraftige avgjørelser fra FEI og andre organisasjoner som er avsagt i henhold til og i samsvar med «FEI Equine Anti-Doping and Medicaton Control Rules».

(9) NIF kan sanksjonere organisasjonsledd som alminnelig disiplinærforføyning ved brudd på Bestemmelser om doping for hest. Følgende sanksjoner kan benyttes:
a) Irettesettelse
b) Bortvisning
c) utelukkelse i inntil en måned.
d) bot på inntil kr 5.000 for enkeltperson og kr 25.000 for organisasjonsledd.

§ 8.Bortfall, reduksjon eller skjerpelse av utelukkelse som følge av særlige omstendigheter
(1) Dersom den saken gjelder beviser at regelbruddet er forårsaket uten skyld, kan utelukkelse jfr. § 7 falle bort. Regelbruddet regnes heller ikke som første gangs regelbrudd der dette senere kan ha betydning.
(2) Dersom den saken gjelder beviser at regelbruddet skyldes ubetydelig utvist skyld, kan utelukkelsen reduseres til inntil halvparten av laveste angitte utelukkelsestid. Hvis angitt utelukkelsestid er livstid, kan ilagt utelukkelse ikke være mindre enn 8 år.
(3) Ved positiv dopingprøve må i tillegg den saken gjelder bevise hvordan det forbudte stoff ble tilført hesten for at utelukkelsen skal bortfalle eller reduseres.
(4) Dersom utøver eller person yter vesentlig bistand til Antidoping Norge, politi eller yrkesmessig disiplinærorgan som resulterer i avdekking av brudd på dopingbestemmelsene, alminnelig lovgivning eller forskrifter begått av en annen person, kan inntil tre firedeler av idømt utelukkelse gjøres betinget. Dersom angitt utelukkelse for regelbruddet er livslang utelukkelse, kan ubetinget del av utelukkelsen ikke utgjøre mindre enn åtte år.
(5) Tilståelse av regelbrudd forut for innkalling til dopingkontroll, eller forut for varsel om brudd på § 4 (1) b til g er gitt, der tilståelsen på det tidspunkt utgjør det eneste bevis for regelbruddet, kan medføre reduksjon av utelukkelse med inntil en halvpart.
(6) Dersom den saken gjelder er berettiget til bortfall eller reduksjon av utelukkelse etter flere alternativer omfattet av andre til femte ledd, kan utelukkelse ikke reduseres eller gjøres betinget med mer enn tre firedeler av ordinært utmålt utelukkelse.
(7) Dersom det kan bevises at brudd på § 4 a-e er begått overlagt, og det foreligger særlige skjerpende omstendigheter, kan det idømmes utelukkelse på inntil 4 år. Slik skjerpelse kan unngås dersom utøver eller person tilstår uten opphold etter at varsel om regelbruddet er gitt.

§ 9.Tap eller reduksjon av økonomisk støtte
(1) NIF og organisasjonsledd i NIF kan helt eller delvis frata økonomisk støtte til personer eller organisasjonsledd som bryter bestemmelsene i § 4.

§ 10.Flere regelbrudd
(1) Det regnes som flere regelbrudd dersom det kan fastslås at andre gangs regelbrudd ble begått etter at vedkommende person ble varslet om det første regelbruddet.
(2) Dersom hesten ved en og samme dopingprøve avlegger positiv prøve for flere forbudte stoffer og/ eller forbudte metoder, skal det regnes som ett regelbrudd der den strengeste sanksjonsbestemmelsen skal anvendes.
(3) Ved andre gangs regelbrudd skal det idømmes minimum 8 års utelukkelse dersom; begge regelbrudd kvalifiserer til to års utelukkelse eller mer, eller minst et av regelbruddene kvalifiserer til utelukkelse jfr. § 7 (5) eller skjerpet utelukkelse etter § 8 (7). I øvrige tilfelle skal idømt utelukkelse for andre regelbrudd være mellom 1 og 8 år. Reduksjon av utelukkelse i henhold til § 11 (4) og (5) kan maksimalt skje med tre firedeler.
(4) Ved tredje gangs regelbrudd skal det idømmes utelukkelse på livstid. Dersom vilkårene etter § 8 (1) til (5) er oppfylt skal det idømmes minst 8 års utelukkelse.

Del 3. Ulovlig medisinering

§ 11.Definisjon av regelbrudd
(1) Følgende forhold anses som regelbrudd:
a) Tilstedeværelsen av et forbudt stoff eller dets metabolitter i hestens dopingprøve
b) Bruk eller forsøk på bruk av et forbudt stoff eller en forbudt metode
c) Å unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve eller å unndra hesten dopingkontroll på annen måte.
d) Å forfalske, forbytte, eller å ødelegge dopingprøve
e) Å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode eller forsøk på dette. Å gi eller overlate forbudt stoff til hest eller person for andre enn den hest eller person som er angitt på resepten.

§ 12.Kontroll
(1) Kontroll kan gjennomføres uten varsel under konkurranse. Antidoping Norge kan fastsette regler for gjennomføring av kontrollen jfr. § 34.
(2) Kontroll kan også foretas av andre organisasjoner når det følger av avtale eller av internasjonale regler.
(3) Analyse av prøver skal foretas av et laboratorium med spesialkompetanse innen tilsvarende analyse.

§ 13.Automatisk tap av premier, mesterskap og resultat
Et regelbrudd avdekket gjennom positiv prøve eller bruk av forbudt metode under konkurranse medfører at rytter og hest automatisk og uten domsbehandling taper premie, mesterskap og resultat fra angjeldende konkurranse.

§ 14.Sanksjoner ved ulovlig medisinering av hest
(1) Et regelbrudd avdekket under stevne kan medføre tap av premier, mesterskap og resultat fra alle konkurranser i stevnet. Dersom utøver kan bringe på det rene at regelbruddet er forårsaket uten skyld, skal resultater fra øvrige konkurranser under stevnet beholdes, med mindre regelbruddet har påvirket de øvrige resultater.
(2) Med mindre det anses som urimelig, taper rytter og hest premier, mesterskap og resultater oppnådd i tiden etter regelbruddet og frem til ilagt suspensjon eller utelukkelse trer i kraft.
(3) Utelukkelse omfatter tap av retten til å delta i konkurranser og trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv innen ryttersporten. I særlige tilfelle kan domsinstansen velge å unnta retten til å delta i trening fra ilagt utelukkelse. Dette gjelder dersom utøver konkurrerer på lavt nivå, og;
a) utøver er mindreårig eller,
b) det foreligger sosiale grunner.

(4) For brudd på § 11 (1) a)-c) skal idømmes utelukkelse på inntil to år.

(5) Graden av utvist skyld skal vektlegges ved straffutmålingen.

(6) Person som begår et regelbrudd uten å være medlem av idrettslag tilsluttet NIF, kan av Idrettsstyret administrativt utelukkes fra deltakelse i organisert idrett, støtteapparat for idrett organisert av NIF og medlemskap i idrettslag. Ved vurderingen av utelukkelsens lengde skal sanksjonene som gjelder for medlemmer benyttes. § 9 gjelder tilsvarende.

(7) NIF og Norges Rytterforbund vil anerkjenne rettskraftige avgjørelser fra FEI og andre organisasjoner som er avsagt i henhold til og i samsvar med «FEI Equine Anti-Doping and Controlled Medicaton Regulations».

(8) NIF kan sanksjonere organisasjonsledd som alminnelig disiplinærforføyning ved brudd på Bestemmelser om doping for hest. Følgende sanksjoner kan benyttes:
a) Irettesettelse
b) Bortvisning
c) utelukkelse jfr. § 11-7 e) i inntil en måned.
d) bot på inntil kr 5.000 for enkeltperson og kr 25.000 for organisasjonsledd.

§ 15.Administrativ prosess
Ved positiv prøve for forbudt legemiddel kan vedkommende velge å la saken bli behandlet som administrativ prosess av Antidoping Norges påtalenemnd dersom følgende vilkår foreligger;
a) Det kun er avlagt positiv prøve for ett forbudt legemiddel
b) Vedkommende og hesten ikke har gjort seg skyldig i brudd på Norske eller internasjonale antidoping bestemmelser for hest de siste 8 år,
c) Den positive prøve ikke ble avlagt under de olympiske eller paralympiske leker, eller verdensmesterskap
Dersom vedkommende ønsker administrativ prosess, og vilkårene for slik prosess foreligger, skal følgende sanksjoner ilegges: Tap av premier, mesterskap og resultat fra angjeldende konkurranse og stevne, samt en bot som tilsvarer dokumenterte kostnader knyttet til analyse av dopingprøven.


§ 16.Bortfall, reduksjon eller skjerpelse av utelukkelse som følge av særlige omstendigheter

(1) Dersom den saken gjelder beviser at brudd på § 11 er forårsaket uten skyld, skal utelukkelse jfr. § 14 falle bort. Regelbruddet regnes heller ikke som første gangs regelbrudd der dette senere kan ha betydning.

(2) Dersom den saken gjelder beviser at brudd på § 11 skyldes ubetydelig utvist skyld, kan utelukkelsen reduseres.

(3) Ved positiv dopingprøve må i tillegg den saken gjelder bevise hvordan det forbudte stoff ble tilført hesten for at utelukkelsen skal bortfalle eller reduseres.

(4) Dersom utøver eller person yter vesentlig bistand til Antidoping Norge, politi eller yrkesmessig disiplinærorgan som resulterer i avdekking av brudd på dopingbestemmelsene, alminnelig lovgivning eller forskrifter begått av en annen person, kan en del av utelukkelse gjøres betinget.

(5) Tilståelse av regelbrudd forut for innkalling til dopingkontroll, eller forut for varsel om brudd på § 11 er gitt, der tilståelsen på det tidspunkt utgjør det eneste bevis for regelbruddet, kan medføre reduksjon av utelukkelsen.

(6) Dersom den saken gjelder er berettiget til bortfall eller reduksjon av utelukkelse etter flere alternativer omfattet av andre til femte ledd, kan utelukkelse reduseres ytterligere.

(7) Dersom det kan bevises at brudd på § 11 er begått overlagt, og det foreligger særlige skjerpende omstendigheter, kan den ellers idømte utelukkelse forlenges med inntil 2 år. Slik skjerpelse kan unngås dersom utøver eller person tilstår uten opphold etter at varsel om regelbruddet er gitt.

§ 17.Tap eller reduksjon av økonomisk støtte

(1) NIF og organisasjonsledd i NIF kan helt eller delvis frata økonomisk støtte til personer eller organisasjonsledd som bryter bestemmelsene i § 11.

§ 18.Flere regelbrudd

(1) Det regnes som flere regelbrudd dersom det kan fastslås at andre gangs regelbrudd ble begått etter at vedkommende person ble varslet om det første regelbruddet.

(2) Dersom hesten ved en og samme dopingprøve avlegger positiv prøve for flere forbudte stoffer og/ eller forbudte metoder, skal det regnes som ett regelbrudd der den strengeste sanksjonsbestemmelsen skal anvendes.

(3) Ved andre gangs regelbrudd skal idømt utelukkelse skjerpes og domsinstansen kan idømme inntil tre års utelukkelse.

(4) Ved tredje gangs regelbrudd skal idømt utelukkelse skjerpes og domsinstansen kan idømme inntil fire års utelukkelse.

(5) Ved fjerde og ytterligere regelbrudd skal idømmes minst fire års utelukkelse og maksimalt livstids utelukkelse.

Del 4. Felles bestemmelser
§ 19.Skyldkrav
(1) Ansvarlig person er uten hensyn til skyld ansvarlig for ethvert forbudt stoff eller spor av slikt stoff som blir funnet i hestens prøve jfr. § 4 (1) a og § 11 (1) a. Øvrige personer kan i slike tilfeller dømmes dersom vedkommende har utvist forsett eller uaktsomhet.
(2) For å kunne dømmes for brudd på øvrige regelbrudd må det foreligge forsett eller uaktsomhet.
(3) Manglende kjennskap til bestemmelsene etter at disse er gjort kjent er ikke straffebefriende eller straffenedsettende.

§ 20.Bevis
(1) Antidoping Norge har bevisbyrden for at et regelbrudd har funnet sted. Ved bevisvurderingen skal domsinstansen anvende en høyere bevisbyrde enn alminnelig sannsynlighetsovervekt, men lavere enn at all rimelig tvil skal komme den saken gjelder til gode.
(2) Dersom dopingbestemmelsene pålegger noen å føre bevis for et særskilt faktisk forhold eller en omstendighet skal beviskravet være alminnelig sannsynlighetsovervekt.
(3) Bevis for faktiske omstendigheter tilknyttet et regelbrudd kan bringes til veie på enhver pålitelig måte.
(4) Avvik fra Antidoping Norges eller laboratoriets standard for gjennomføring av dopingprøver kan ikke påberopes som prosedyrebrudd med mindre avviket kan ha påvirket prøvens gyldighet. Dersom den saken gjelder med alminnelig sannsynlighetsovervekt kan bevise at avvik fra standarden har funnet sted, skal Antidoping Norge ha bevisbyrden for at avviket fra standarden ikke har forårsaket den positive prøve eller det faktiske grunnlaget for regelbruddet. Antidoping Norge må i så fall oppfylle bevisbyrden nevnt i første ledd.

§ 21.Forsøk og medvirkning
(1) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse.
(2) Medvirkning rammes med mindre det motsatte er bestemt.

§ 22.Konsekvenser for lag
Hvis en deltaker på et lag blir funnet skyldig i et regelbrudd under en konkurranse der lagresultatet baseres på summen av individuelle resultat, vil resultatet medlemmet som har begått forseelsen bli trukket fra lagresultatet og erstattet med resultatet fra det aktuelle lagmedlemmet som følger nærmest på resultatlisten. Hvis strykning av resultatet til det ansvarlige lagmedlemmet fører til at laget stiller med færre medlemmer enn det som er tillat, vil hele laget bli strøket fra resultatlisten. Dersom et nøkkelmedlem av et lag annen enn Ansvarlig person, herunder, men ikke begrenset til chef d'equipe, lagets veterinær, lagleder innrømmer eller er funnet skyldig i brudd på bestemmelsene, kan hele laget bli strøket fra resultatlisten dersom dette er rimelig.

§ 23.Foreldelse
(1) Fristen for foreldelse av brudd på bestemmelsenes del 2 er 8 år og fristen for foreldelse av brudd på del 3 er 4 år. Fristen regnes fra den dag det straffbare forhold er opphørt. Foreldelsen avbrytes når en sak anmeldes til domsutvalget.

§ 24.Saksbehandling
(1) Ved regelbrudd skal den det gjelder informeres så raskt som mulig etter at Antidoping Norge har foretatt innledende undersøkelser. Den det gjelder skal informeres om sine rettigheter, herunder rett til å be om analyse av hestens B-prøve, få kopi av sakens dokumenter, og at vedkommende har rett til å være til stede under åpning og analysen av B-prøven sammen med eventuell rådgiver innenfor frist satt av laboratoriet. Vedkommende skal også gjøres oppmerksom på retten til å kreve at B-prøven skal analyseres ved et annet laboratorium utpekt av Antidoping Norge.
(2) I medhold av § 34 har Antidoping Norge rett til å reise straffesak (påtale) med krav om at sak blir reist for brudd på dopingbestemmelsene.
(3) Påtalebegjæring skal inngis skriftlig til domsutvalget i NIF så snart som mulig, etter at nødvendige innledende undersøkelser er utført.
(4) Domsutvalget sender påtalebegjæringen snarest mulig og senest innen 2 uker i rekommandert brev eller på annen betryggende måte til den saken gjelder som gis en frist på minst 21 dager til å komme med sine bemerkninger til den inngitte anmeldelse. Samtidig gjøres vedkommende oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av den inngitte anmeldelse dersom vedkommende unnlater å fremkomme med sine bemerkninger innen den fastsatte frist.
(5) Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. Domsinstansen skal påse at saken under forberedelsen ikke forsinkes ugrunnet og kan i den forbindelse sette frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende saksbehandling. Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Part har rett til å kreve muntlig forhandling med mindre domsutvalget enstemmig finner at dette ikke er nødvendig. Dersom det tas opp muntlig forklaring av parter eller vitner, skal partene varsles og ha rett til å være til stede eventuelt sammen med rådgiver. Bare de bevis som foreligger i saken og som begge parter er gjort kjent med, blir å legge til grunn for avgjørelsen. Dersom den saken gjelder ikke behersker norsk skal domsinstansen bekoste tolk.
(6) Ingen kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen som selv har interesse i saken, har inngitt anmeldelse eller vært med på behandlingen av den i lavere instans eller som på forhånd offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne eller det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet.
(7) Avgjørelsen skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket forhold som anses som bevist og hvilken dopingbestemmelse som legges til grunn.
(8) Melding om avgjørelse sammen med begrunnelsen for denne skal sendes påtaleorganet og den saken gjelder i rekommandert brev eller på annen betryggende måte. Samtidig skal underretning gis om frist for overprøving av avgjørelsen og til hvem kravet om overprøving skal rettes.

§ 25.Suspensjon av person og hest
(1) Når det er grunn til å anta at en person vil bli ilagt sanksjon etter disse dopingbestemmelsene, kan domsutvalget beslutte, etter begjæring fra påtaleberettiget, at den eller de det gjelder suspenderes. Suspensjon av person kan besluttes for inntil to måneder av gangen. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved endelig dom.
(2) Suspensjon medfører at person utelukkes innenfor de rammer som fremgår av §§ 7 og 14. Suspensjonstiden skal komme til fradrag i den straff som måtte bli utmålt.
(3) Den person som blir suspendert, skal straks underrettes om beslutningen og at suspensjonsvedtaket kan ankes inn for appellutvalget.
(4) Domsutvalget kan også suspendere Ansvarig Persons hest.

§ 26.Startforbud for hest
(1) Ved positiv A-prøve har hesten automatisk startforbud inntil B-prøve foreligger, med mindre særlige hensyn gjør seg gjeldende.
(2) Er B-prøven negativ bortfaller startforbundet automatisk.
(3) Er B-prøven positiv med hensyn på dopingmiddel, har hesten startforbud i 6 måneder. Startforbudet skal dog ikke være lenger enn idømt utelukkelse etter § 7. Karenstiden for det aktuelle middel vil likevel gjelde.

§ 27.Anke
(1) Gjenstand for anke etter denne bestemmelse er de avgjørelser som er fattet av domsutvalget etter disse dopingbestemmelser.
(2) Anke fremsettes for appellutvalget i NIF. Dersom regelbruddet knytter seg til et internasjonalt stevne under jurisdiksjon av FEI, IOC, IPC eller internasjonal stevneorganisasjon, skal anke skje til CAS.
(3) Anken må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. Kravet fremsettes for domsutvalget og sendes av denne sammen med sakens dokumenter til appellutvalget.
(4) En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises med mindre appellutvalget finner at oversittelsen ikke bør legges den ankende til last, eller det av særlige grunner finnes rimelig at anken likevel blir prøvd.
(5) Anken skal behandles så snart som mulig. Bestemmelsene om saksbehandling i § 24 får tilsvarende anvendelse.
(6) Appellutvalget kan:
a) avvise saken p.g.a. formelle feil,
b) oppheve domsutvalgets avgjørelse, sende saken tilbake til ny behandling i domsutvalget og gi retningslinjer for den nye behandlingen,
c) stadfeste domsutvalgets avgjørelse,
d) avsi ny dom.

(7) Anken har ikke oppsettende virkning med mindre appellutvalget bestemmer noe annet.

§ 28.Ankeberettiget
Ankeberettiget er;
a) den saken gjelder
b) Antidoping Norge
c) I tilfeller nevnt i § 27 (2) andre punktum FEI, IOC, IPC og internasjonal stevneorganisasjon.

§ 29.Sanksjonens ikrafttreden
(1) Utelukkelse trer i kraft med virkning fra den dag domsutvalgets avgjørelse er avsagt. Dette gjelder også dersom det har oppstått forsinkelser i saksbehandlingen. Utholdt suspensjon kommer til fradrag i ilagt utelukkelse.
(2) Soning av dom regnes kun i den tid den dømte er medlem idrettslag tilsluttet NIF. Ved utmeldelse blir soning utsatt og løper videre ved en eventuell innmeldelse.

§ 30.Offentliggjøring. Taushetsplikt
(1) En sak som reises i henhold til dopingbestemmelsene er ikke offentlig før det er besluttet å begjære suspensjon eller å anmelde saken.
(2) Forhandlingene i domsinstansene er offentlige med mindre domsinstansen selv, eller domsinstansen etter begjæring fra en av partene, finner at forhandlingene skal gå for lukkede dører.
(3) Domsinstansens avgjørelse er i sin helhet offentlig. Domsinstansen kan, når det foreligger spesielle grunner, bestemme at kun domsslutningen skal gjøres offentlig kjent.

§ 31.Oppnevnelse av forsvarer og dekning av saksomkostninger
(1) Som hovedregel skal partene i en dopingsak dekke sine egne omkostninger tilknyttet saken. Dersom den saken gjelder helt eller delvis frifinnes, kan domsinstansen tilkjenne saksomkostninger. Tilsvarende kan domfelte i særlige tilfeller pålegges å dekke saksomkostninger.
(2) Når særlige grunner taler for det, kan domsinstansen oppnevne og bekoste forsvarer og sakkyndig.
(3) Utgifter til saksomkostninger og oppnevnt forsvarer dekkes i den utstrekning de er rimelige og nødvendige. Honorarberegning for advokat skjer etter de samme regler som gjelder offentlig oppnevnt forsvarer for tingrett. Domsinstansen godkjenner honorarenes størrelse. Domsutvalgets fastsettelse av honorar til oppnevnt forsvarer kan påklages særskilt til appellutvalget innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen.
(4) Nødvendige utgifter til vitner erstattes kun når disse er innkalt av domsinstansen. Utgifter til sakkyndige erstattes kun når disse er oppnevnt av domsinstansen og utgiftene anses som rimelige.
(5) Når en part er til stede under muntlige forhandlinger etter anmodning fra domsinstansen, kan instansen beslutte å erstatte dennes reise- og diettutgifter etter statens satser, jf. dog første ledd, annet punktum. Tapt arbeidsfortjeneste erstattes ikke, jf. dog første ledd, annet punktum.

§ 32.Gjenopptagelse
(1) Til fordel for den som er ilagt straff, kan en sak som ellers er endelig avgjort av NIFs domsorganer, gjenopptas når det fremkommer opplysninger som man antar ville ha medført et annet resultat. Til skade for den som er frifunnet, kan en sak som ellers er endelig avgjort gjenopptas når det på grunn av egen tilståelse eller andre nye opplysninger eller bevis er overveiende sannsynlig at vedkommende er skyldig i en straffbar handling.
(2) Begjæringen om gjenopptagelse sendes den instans som sist har avgjort saken. Blir begjæringen om gjenopptagelse avslått, kan den overprøves unntatt for avslag behandlet av NIFs appellutvalg.
(3) Blir begjæringen om gjenopptagelse tatt til følge, bestemmer gjenopptakelsesinstansen hvordan saken videre skal behandles og kan selv avgjøre saken.
(4) Saksbehandlingsreglene i § 16 får anvendelse så langt de passer.

§ 33.Benådning
Idrettsstyret kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning for ilagt utelukkelse knyttet til retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv. Benådning kan også gis med hensyn til retten til å delta i organisert trening, så fremt vilkårene i §§ 7 (3) og 14 (3) er oppfylt.

§ 34.Delegasjon av kontroll- og påtalekompetanse i dopingsaker
(1) Idrettsstyret har inngått avtale med Antidoping Norge om overføring av kontroll- og påtalekompetanse knyttet til dopingsaker for hest.
(2) Overføring av kontrollkompetansen innebærer at personer nevnt i § 2 plikter å la hest bli dopingtestet av Antidoping Norge.
(3) Overføring av kontrollkompetansen innebærer at Antidoping Norge kan gi prosedyrer for gjennomføring av antidopingvirksomheten, herunder bl.a. regler for unntak fra dopinglisten, dopingkontroll, saksbehandling, prøveoppbevaring samt forsendelse og oppfølging av analyseresultater.
(4) Overføringen av påtalekompetanse innebærer at Antidoping Norge har myndighet til å fatte påtalemessige avgjørelser i medhold av bestemmelsene, herunder adgang til å opptre som part i saker for doms- og appellutvalget.