NIFs påtalenemnd

Idrettstinget 2021 besluttet å opprette NIFs påtalenemnd. Styrer i organisasjonsledd eller enkeltmedlemmer som ønsker at et forhold skal påtales til NIFs domsutvalg, kan anmode påtalenemnda om å påtale forholdet.  

For organisasjonsleddene er påtalenemnda frivillig, dvs. at et organisasjonsledd kan velge om det selv vil påtale et forhold til NIFs domsutvalg, eller fremme en anmodning om påtale til påtalenemnda. Dersom påtalenemnda beslutter å ikke fremme påtale, kan organisasjonsleddet selv fremme påtale direkte overfor NIFs domsutvalg.

Hvis påtalenemnda har besluttet å påtale et forhold til NIFs domsutvalg etter en anmodning, er det påtalenemnda som blir part i saken og ikke den/de som har anmodet om påtale.

Påtalenemnda kan også begjære suspensjon, dvs. en midlertidig utelukkelse, og kan, som part, også anke en avgjørelse fra NIFs domsutvalg til NIFs appellutvalg.

NIFs påtalenemnd er valgt av Idrettstinget og består i tingperioden 2021-2023 av følgende medlemmer:

Leder:               Reidar Bruusgaard

Nestleder:         Wenche Merethe Kåsa

Medlem:            Linn-Marie Grymyr Dahl

Medlem:            Jan Kildahl

Medlem:            Faraz Ahmed Ali

Medlem:            Trude Antonsen

Medlem:            Nicolai Løland Dolva

Medlem:            Muhammad Saqib Rizwani

Medlem:            Lisa Mari Løkke

NIFs domsorganer kan ilegge sanksjoner for brudd på NIFs straffebestemmelser etter NIFs lov kapittel 11. For at saker skal tas opp til behandling av domsorganene, må det foreligge en påtale. NIFs påtalenemnd er gitt myndighet til å fremme påtaler for NIFs domsutvalg forutsatt at det foreligger en anmodning om dette fra styret i et organisasjonsledd eller et enkeltmedlem. Påtalenemnda kan ikke ta opp saker på eget initiativ.  

NIFs påtalenemnd skal være et uavhengig organ når det beslutter i påtalemessige spørsmål, og kan ikke instrueres av verken Idrettstinget, Idrettsstyret eller andre tingvalgte organer. Dette følger av NIFs lov § 4-6 (8).

Påtalenemnda kan også anmode som suspensjon, dvs. en midlertidig utelukkelse, og kan påanke avgjørelser fra NIFs domsutvalg til NIFs appellutvalg.

Dersom påtalenemnda beslutter at en sak skal påtales, er det nemnda som blir part i saken, og ikke det organisasjonsledd eller det enkeltmedlemmet som har anmodet om påtale. Se nærmere nedenfor om konsekvensene av en anmodning om påtale.

Det følger av NIFs lov § 11-12-1 (1) bokstav b) at følgende kan anmode NIFs påtalenemnd om påtale:

  • Styret i et organisasjonsledd
  • Et medlem i et idrettslag i NIF

Ingen andre kan anmode påtalenemnda om påtale.

Styret i et organisasjonsledd

Styret i organisasjonsledd kan anmode påtalenemnda om påtale. Styrene i idrettslag, idrettskrets, særkrets/region, særforbund og NIF, har selv myndighet til å påtale og begjære suspensjon, jf. NIFs lov § 11-12-1 (1) bokstav a), og kan derfor velge om de selv skal påtale et forhold eller anmode påtalenemnda om å påtale forholdet. Dersom påtalenemnda beslutter ikke å fremme påtale, kan organisasjonsleddet selv fremme påtale direkte overfor NIFs domsutvalg.

Siden det er styret i organisasjonsleddet som har myndighet til å anmode påtalenemnda om påtale, må anmodningen om påtale være besluttet av styret gjennom et styrevedtak.

Her er et forslag til hva som bør fremgå av styrevedtaket:

«Vedtak:

  1. Styret i [navn på organisasjonsleddet] har på bakgrunn av [legg inn en helt kort og overordnet beskrivelse av bakgrunnen for anmodningen] besluttet å anmode NIFs påtalenemnd om å påtale [navn på den/de som ønskes påtalt] for brudd på NIFs straffebestemmelser [og suspendere vedkommende]
  2. Styret gir [navn på den/de som får fullmakt til å følge opp saken] fullmakt til å sende en anmodning om påtale til NIFs påtalenemnd og følge opp ev. kommunikasjon med nemnda.»

Se nærmere nedenfor om rådgivning til de organisasjonsleddene som vurderer å anmode om å påtale et forhold til påtalenemnda.

For at påtalenemnda skal kunne påse at dette kravet er oppfylt, må det i anmodningen om påtale legges ved en protokoll hvor styrevedtaket fremkommer. Se nærmere nedenfor om hvordan man anmoder om påtale.

Enkeltmedlem

Et medlem i et idrettslag i NIF kan anmode påtalenemnda om påtale. Det stilles krav om at vedkommende har gyldig medlemskap i et idrettslag som er medlem i NIF på det tidspunkt vedkommende anmoder om påtale.

Ved anmodning om påtale fra et enkeltmedlem må vedkommende derfor opplyse om hvilket/hvilke idrettslag vedkommende er medlem av. NIFs påtalenemnd vil gjennomgå opplysningene for å sjekke om de er korrekte.  

Det å anmode NIFs påtalenemnd om påtale, betyr at man ber påtalenemnda vurdere om saken skal påtales til NIFs domsorganer for brudd på NIFs straffebestemmelser. En anmodning om påtale innebærer altså ikke nødvendigvis at saken blir påtalt til NIFs domsorganer, men at den/de som anmoder ber om at påtalenemnda vurderer om forholdet skal påtales. Dersom påtalenemnda beslutter å påtale, sender nemnda en påtale til NIFs domsutvalg.

Det vil i løpet av 2022 utvikles en egen veiledningstjeneste for organisasjonsledd som ønsker at en sak skal vurderes av påtalenemnda. Her vil styret eller administrasjon i et idrettslag, idrettskrets eller særforbund kunne henvende seg for å få råd og hjelp til å fatte vedtak, fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon og fylle ut det elektroniske skjema som er nødvendig for at påtalenemnda kan vurdere å påtale saken til NIFs domsorganer.

En anmodning om påtale skal skje ved utfylling av et elektronisk skjema. 

Skjema for organisasjonsledd

Skjema for enkeltmedlemmer

Det er ikke mulig å anmode om påtale uten å fylle ut det elektroniske skjemaet. Alle spørsmål i skjemaet må fylles ut så utførlig som mulig, og vedlegg skal ikke erstatte utfylling av skjemaet. Det er utarbeidet en veileder til hvert skjema, som ligger tilgjengelig som lenke øverst i skjemaene.

Dersom man ønsker å oversende vedlegg, bes man om å kontakte påtalenemndas sekretariat på e-postadressen under for å motta sikker lenke til opplastingsmappe. Merk at det kun er mulig å laste opp dokumenter, ikke filmer eller liknende.

Ved spørsmål til utfyllingen av skjemaet, kan sekretariatet til NIFs påtalenemnd kontaktes på paatalenemnd@idrettsforbundet.no.

Ved anmodning om påtale til påtalenemnda?

Når det er anmodet om påtale, overlates saken til påtalenemnda for videre behandling.

For å hensynta behovet for innsyn og kontradiksjon for den som vurderes påtalt, blir anmodningen om påtale sendt til den saken gjelder med en frist for eventuelle kommentarer. Ved eventuell fremleggelse av ytterligere dokumentasjon fra partene, skal påtalenemnda påse at partene gis anledning til å kommentere dokumenter som den andre parten har sendt inn.

Den/de som har anmodet om påtale har ingen bestemmende myndighet over sakens videre gang, og kan f.eks. ikke instruere påtalenemnda hva gjelder innholdet i påstanden, hvilke vitner som skal føres, eller om en avgjørelse skal ankes. Påtalenemnda vil kunne be om synspunkter, dokumenter og vitneførsel fra den som har anmodet om påtale, dersom påtalenemnda finner det hensiktsmessig. 

Ved påtale til NIFs domsutvalg?  

Dersom påtalenemnda beslutter å påtale et forhold, er det nemnda selv som blir part i saken. Den/de som anmoder har ingen rolle i saksforberedelsen eller under en høring for NIFs domsutvalg. De har ingen partsrettigheter eller innsynsrett i saken som er til behandling. De har heller ikke noe ansvar for ev. sakskostnader i saken.   

Suspensjon er en foreløpig og midlertidig reaksjon som kan ilegges en person før det foreligger en endelig avgjørelse. Se nærmere om suspensjon i NIFs lov § 11-12-3-1.

For å kunne ilegge en suspensjon kreves det at det foreligger særlige grunner. Dette vil typisk kunne være situasjonen der det er behov for at personen fjernes i sitt tillitsverv i påvente av en avgjørelse. Dersom den/de som anmoder om påtale ønsker at vedkommende skal suspenderes, må dette fremgå i anmodningen og det bør forklares bakgrunnen for dette. Dersom det er et styre som anmoder om påtale, bør dette fremgå i styrevedtaket.

Idrettsstyret har vedtatt egne saksbehandlingsregler for NIFs påtalenemnd. Saksbehandlingsreglene finnes her.

Nedenfor gis en kort oversikt over saksgangen:

NIFs påtalenemnd mottar anmodningen om påtale i form av et utfylt elektronisk skjema. Den som har sendt anmodningen om påtale vil bli kontaktet av påtalenemndas sekretariat ved behov.

For å hensynta behovet for innsyn og kontradiksjon for den som vurderes påtalt, blir anmodningen om påtale sendt til den saken gjelder med en frist for eventuelle kommentarer. Ved eventuell fremleggelse av ytterligere dokumentasjon fra partene, skal påtalenemnda påse at partene gis anledning til å kommentere dokumenter som den andre part har sendt inn.

Påtalenemnda vurderer deretter om saken anses tilstrekkelig opplyst til at nemnda kan fatte en påtalemessig avgjørelse i saken. Dersom påtalenemnda ikke anser saken tilstrekkelig opplyst, kan nemnda be den som har anmodet om påtale om å fremlegge den informasjon som påtalenemnda har behov for. Påtalenemnda kan også be NIFs generalsekretær om å innhente opplysninger i medhold av NIFs lov § 2-3.

Når påtalenemnda anser saken tilstrekkelig opplyst, skal nemnda fatte sin beslutning i spørsmålet om påtale. Dette gjøres ved at påtalenemnda utarbeider et skriftlig påtalevedtak, som inneholder en kort redegjørelse for sakens faktum, en bevisvurdering og vurdering av spørsmålet om påtale, dvs. om saken skal påtales til NIFs domsutvalg eller henlegges.

Påtalenemndas vedtak kan ikke ankes. Dersom et organisasjonsledd har anmodet om påtale og påtalenemnda beslutter at nemnda ikke vil fremme påtale, kan imidlertid organisasjonsleddet fremme påtale selv, jf. NIFs lov § 11-12-1 (1) bokstav a).

Dersom påtalenemnda beslutter å påtale et forhold til NIFs domsutvalg, er det nemnda som blir part i saken.

Påtalenemnda kan også beslutte å begjære suspensjon, og kan, som part, også anke en avgjørelse fra NIFs domsutvalg til NIFs appellutvalg.

NIFs påtalenemnd kan kontaktes via sekretariatet på paatalenemnd@idrettsforbundet.no

Ønsker du å anmode om påtale, må du fylle ut et skjema. Se mer om dette under fanen "Hvordan anmoder man om påtale?"