Kapittel 8: Idrettsråd

§ 8-1. Opprettelse og organisasjon

Idrettsråd opprettes, sammenslås og oppløses av idrettskretsen, som også fastsetter idrettsrådets grenser. Beslutningen fattes av idrettskretsens styrende organer ved flertallsavgjørelse. I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal idrettslagene være tilsluttet et idrettsråd.

§ 8-2. Oppgaver

(1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på kommunalt og interkommunalt nivå.

(2) Idrettsrådet skal:
- styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,
- foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene, og utarbeide langsiktig prioriteringsliste for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg,
- fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM) basert på Kulturdepartementets kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold.

(3) Idrettsrådet bør synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram basert på overordnet rammeverk og lokale behov.

(4) Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.

§ 8-3. Tilsluttede idrettslag

(1) Alle idrettslag innen vedkommende område, som er opptatt i NIF, er tilsluttet idrettsrådet. Et idrettslag kan bare være tilsluttet ett idrettsråd.

(2) Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets årsmøte.

§ 8-4. Kontingent

(1) Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet i idrettsrådet.

(2) Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke tale- eller stemmerett på årsmøtet i idrettsrådet.