Kapittel 7: Særkretser/regioner

§ 7-1. Opprettelse - Sammenslåing - Nedleggelse

(1) Særkretser/regioner opprettes, sammenslås og nedlegges av særforbundet.

(2) Særkretser/regioner kan opprettes av særforbundet når det er minst fem lag som utøver vedkommende idrett. Særkretsens/regionens grenser fastsettes av særforbundet. Særforbundet kan også opprette egne konkurranseområder.

(3) Med region menes sammenslåtte særkretser og særkretser som har et geografisk område som er større enn et fylke.

§ 7-2. Oppgaver

Særkretsens/regionens formål er å arbeide for idrettens utvikling innen kretsen/regionen og å fremme samarbeidet mellom lagene. Den skal bistå sitt forbund i alle spørsmål som gjelder idretten innen kretsen/regionen.

 

§ 7-3. Lover

Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser/regioner basert på lovnorm for særkretser/regioner utarbeidet av Idrettsstyret.