Kapittel 5: Idrettskretser

§ 5-1. Formål mv.

(1) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område. Idrettskretstinget er idrettskretsens høyeste myndighet, og avholdes året før og etter Idrettstinget. Tingperiodens lengde er 2 år. 

(2) Idrettskretser opprettes og oppløses av NIF.  

§ 5-2. Oppgaver

(1) Idrettskretsen skal arbeide med:
a) lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten, 
b) idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår, 
c) service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen, 
d) informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning.

(2) Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av særidrettens organisering.

(3) Idrettskretsen har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene.  

§ 5-3. Medlemmer

Alle idrettslag innen vedkommende område, som er opptatt i NIF, er medlemmer av idrettskretsen.

§ 5-4. Lover

Idrettskretsene skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret.

§ 5-5. Representasjon på idrettskretstinget

(1) På idrettskretstinget møter med stemmerett:
a) idrettskretsens styre
b) representanter iht. idrettskretsens lov, dog slik at idrettsråd skal være representert.

(2) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a) lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.
b) kontrollutvalgets medlemmer
c) valgkomiteens medlemmer
d) Revisor

(3) Organisasjonssjefen møter med talerett.

(4) Representasjon etter første ledd bokstav b) fordeles av idrettskretsens styre.
Idrettskretstinget fastsetter hvor mange som til sammen skal kunne møte og vedtar regler for hvordan fordelingen skal skje. Fordelingen av representanter kunngjøres fra idrettskretsen ved innkalling til idrettskretstinget. Representanter må være valgt på årsmøte/ ting eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt idrettskretsen senest én uke før tinget.

§ 5-6. Reiseutgifter

Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av idrettskretsen. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

§ 5-7. Innkalling

Idrettskretstinget innkalles av idrettskretsens styre med 3 måneders varsel. Forslag som ønskes behandlet, må være sendt inn 2 måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 måned før tinget.

§ 5-8. Ekstraordinært ting

(1) Ekstraordinært idrettskretsting innkalles av idrettskretsstyret med minst 2 ukers varsel etter:
a) vedtak av idrettsting,
b) vedtak av idrettskretsstyret,
c) krav fra de organisasjonsledd som på siste idrettskretsting representerte ¼ av de stemmeberettigede representanter,
d) vedtak av Idrettsstyret eller Idrettstinget.

(2) Ekstraordinært idrettskretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av tinget.

§ 5-9. Idrettskretstingets oppgaver

(1) Idrettskretstinget skal:
a) godkjenne de fremmøtte representantene,
b) godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden,
c) velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen,
d) behandle beretning og regnskap for idrettskretsen,
e) behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen,
f) behandle innkomne forslag og saker,
g) engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap,
h) behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen,
i) foreta følgende valg:
- leder og nestleder(e),
- ... styremedlemmer og ... varamedlemmer,
- kontrollutvalg på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer,
- representanter til Idrettstinget,
- valgkomité med leder, minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem for neste idrettskretsting.

(2) Leder og nestleder(e) velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet først og deretter velges varamedlemmene samlet. Valg skjer etter bestemmelsene i § 2-21.

§ 5-10. Møter/fellesmøter

Idrettskretsen avholder møter med organisasjonsleddene etter behov og bestemmer selv arrangementsformen.

§ 5-11. Idrettskretsens styre

(1) Idrettskretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom tingene. Lederen innkaller til styremøte.

(2) Styret skal:
a) iverksette idrettskretstingets og overordnede organisasjonsledds vedtak og bestemmelser,
b) vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon,
c) påse at idrettskretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at idrettskretsen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring,
d) arbeide med saker som er nevnt i § 5-2,
e) oppnevne utvalg/råd etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse,
f) oppta nye lag i NIF og godkjenne lagets navn, jf. § 10-1.

 

 

§ 5-12. Organisasjonssjefen

(1) Organisasjonssjefen er leder for sekretariatet. Organisasjonssjefen er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen idrettskretsen og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av idrettskretsstyret.

(2) Organisasjonssjefen har talerett på idrettskretstinget, og tale- og forslagsrett på ledermøtet, i idrettskretsstyret, arbeidsutvalg og i alle komiteer og utvalg.