Kapittel 14: Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser

§ 14-1. Formål

Formålet med bestemmelsene i dette kapittelet er å regulere idrettens interne rettighetsforhold hva gjelder arrangementsmessige og markedsmessige forhold under iakttakelse av idrettens oppbygning og organisering samt hensynet til solidaritet innen idrettsorganisasjonen.

§ 14-2. Rettigheter til og samarbeid om idrettsarrangement

(1) Det organisasjonsledd som arrangerer et idrettsarrangement, har eiendomsretten til dette med tilhørende aktiviteter, så langt det ikke er i strid med overordnet organisasjonsledds rettigheter.

(2) Særforbund har eiendomsretten til de særidrettsarrangementer det selv arrangerer og til særidrettsarrangementer som er en del av et arrangementssystem regulert av særforbundets regelverk.

(3) Eiendomsretten til et idrettsarrangement innebærer blant annet rett til å stille betingelser for deltakelse, rett til å kreve vederlag fra publikum og rett til å utnytte de økonomiske muligheter som arrangementet gir grunnlag for, herunder medierettigheter.

(4) Organisasjonsledd som samarbeider med annet rettssubjekt om et idrettsarrangement skal besørge at arrangementet er underlagt og gjennomføres i henhold til idrettens regelverk. Organisasjonsleddet skal besørge at det får en rimelig andel av de inntekter arrangementet genererer. Samarbeidet skal reguleres skriftlig og overordnet organisasjonsledd har rett til innsyn i alle avtaler og dokumenter knyttet til arrangementet og samarbeidet.

(5) NIFs lov § 13-4 kommer ikke til anvendelse ved et slikt samarbeid som nevnt i (4).

§ 14-3. Medierettigheter

(1) Med medierettigheter forstås rett til å oppta, overføre eller videreformidle lyd, bilde, tekst og liknende fra et idrettsarrangement via tv, radio, internett eller på annen måte.

(2) Særforbundet innehar medierettighetene knyttet til de arrangementer særforbundet har eiendomsretten til, jf. § 14-2 (2). Avtaler om medierettighetene skal inngås av det enkelte særforbunds styre.

(3) De organisasjonsledd som deltar i arrangementer som eies av særforbundet og som gir medieinntekter, har krav på en rimelig godtgjørelse for sin deltakelse. Ved denne vurderingen skal det blant annet legges vekt på medvirkningens omfang og hensynet til solidaritet mellom særforbundets medlemmer.

§ 14-4. Idrettens markedsavtaler

(1) Retten til å inngå markedsavtaler tilhører idrettens organisasjonsledd. Som markedsavtale regnes enhver avtale som gir et rettssubjekt rett til å utnytte et organisasjonsledd og/eller dets tilknyttede utøvere i sin markedsføring eller øvrige virksomhet.

(2) Et organisasjonsledd kan tillate at en utøver gis rett til å inngå egne markedsavtaler innenfor de rammer som er fastsatt av særforbundet. Dette gjelder både utøvere som er medlem i et idrettslag og utøvere som deltar på landslag eller har andre representasjonsoppgaver. Organisasjonsleddet skal godkjenne slik avtaler og besørge at det mottar en rimelig andel av de inntekter utøvernes egne markedsavtaler genererer.

(3) En utøver kan bare etablere ansettelsesforhold knyttet til sin sportslige virksomhet med et organisasjonsledd.

(4) Innenfor de begrensninger som følger av NIFs regelverk og særforbundets rammer, har utøver selv eiendomsretten til eget navn, bilde og signatur.

§ 14-5. Utøverens medvirkning og forbeholdsrett

(1) Et organisasjonsledd kan i rimelig utstrekning kreve at deres tilknyttede utøvere medvirker i gjennomføringen av markedsavtaler mellom organisasjonsleddet og næringslivet.

(2) Ved vurderingen av hva som er rimelig i henhold til foregående ledd skal det blant annet legges vekt på:
- medvirkningens omfang, herunder hensynet til utøverens personlige integritet og privatlivets fred,

- den godtgjørelse eller andre fordeler utøveren har hatt eller får gjennom tilknytningen til organisasjonsleddet,

- hensynet til solidaritet mellom særforbundets tilrettelegging av elite- og breddeidretten.

(3) En utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i markedsføring dersom slik medvirkning vil stride mot utøverens etiske eller moralske overbevisning.

(4) Alle avtaler som omfatter utbetaling av godtgjørelse til utøvere som medvirker, skal inneholde bestemmelse om at sponsorstøtte til utøver som omfattes av avtalen, faller bort dersom utøver blir dømt for brudd på dopingbestemmelser som er i samsvar med World Anti-Doping Code.

§ 14-6. Bestemmelser om konkurranseforbud

Idrettsstyret og styret i særforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.