Kapittel 13: Avtaler og samarbeid mellom idrettens organisasjonsledd og næringslivet

§ 13-1. Formål

Formålet med bestemmelsene i dette kapittelet er å regulere vilkårene for samarbeid mellom idretten og næringslivet (kommersielle aktører) og samtidig ivareta idrettens særtrekk og ideelle verdigrunnlag.

§ 13-2. Idrettens frie stilling

(1) Ved inngåelse av avtaler og etablering av samarbeid med næringslivet skal NIF og tilsluttede organisasjonsledd ta vare på sin frie stilling, herunder opprettholde sin posisjon som et selveiende og frittstående rettssubjekt.

(2) Organisasjonsleddene skal beholde bestemmende myndighet over alle forhold knyttet til medlemskapet og den sportslige aktiviteten.

§ 13-3. Krav til idrettens avtaler og samarbeid med næringslivet

(1) Avtaler og samarbeid mellom idretten og næringslivet skal være i overensstemmelse med idrettens regelverk og etiske grunnverdier.

(2) Reklame og markedsføring tilknyttet idretten skal ikke stride mot NIFs formål eller idrettens etiske grunnverdier.

(3) Inngåelse av avtaler og etablering av samarbeid mellom idretten og næringslivet skal skje skriftlig. Kun organisasjonsledd kan være part i slike avtaler/samarbeid med mindre annet fremgår av NIFs lov § 14-4 (2).

(4) En henvisning til idrettens regelverk skal inntas i alle avtaler/samarbeidsforhold, og det skal der fremkomme at bestemmelser i tilfelle motstrid skal fortolkes i samsvar med idrettens regelverk. Organisasjonsledd skal gjøre avtalemotpart/samarbeidspartner oppmerksom på idrettens regelverk.

(5) Særforbundene kan utarbeide egne bestemmelser for inngåelse av avtaler og etablering av samarbeid mellom deres tilsluttede organisasjonsledd og næringslivet. Slike bestemmelser skal være i overensstemmelse med NIFs regelverk samt vedkommende internasjonale særforbunds regelverk.

(6) Særforbundenes bestemmelser skal sendes NIF til orientering.

§ 13-4. Forvaltning av deler av et idrettslags virksomhet

(1) Et idrettslag kan la andre forvalte deler av idrettslagets virksomhet i henhold til denne bestemmelsen og de øvrige bestemmelsene i kapittel 13.

(2) Ved inngåelse av avtaler og etablering av samarbeid hvor et idrettslag lar andre forvalte deler av idrettslagets virksomhet, skal idrettslaget:

- opprettholde sin posisjon som et selveiende og frittstående idrettslag,

- ikke direkte eller indirekte overføre rettigheter eller beslutningsmyndighet over idrettslagets sportslige virksomhet til avtaleparten,

- beholde alle de inntekter idrettslaget oppebærer som er knyttet til         idrettslagets medlemskap i NIF,

- ha rett til å utnevne minst en representant i avtalepartens styre,

- besørge at idrettslaget er part, herunder arbeidsgiver og oppdragsgiver mv, i alle avtaler som vedrører idrettslagets sportslige virksomhet,

- sikre at avtalen/samarbeidet er tidsbegrenset med balanserte oppsigelsesvilkår, og

- til enhver tid påse at avtalen/samarbeidet etterleves i henhold til særforbundets bestemmelser, jfr. § 13-3.

(3) Inngåelse av avtaler/samarbeid som nevnt over skal forhåndsgodkjennes av idrettslagets årsmøte. Idrettslaget må også innhente godkjenning fra særforbundet før avtalen/samarbeidet etableres.