Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon om Therese Johaug-saken

Denne inneholder relevant informasjon om saken som Stiftelsen Antidoping Norge har anlagt mot Therese Johaug, og som skal behandles av idrettens domsorganer.

Dom i saken mellom Antidoping Norge og Therese Johaug

NIFs domsutvalg har i dag, fredag 10. februar 2017, avsagt dom i saken Antidoping Norge har anlagt mot Therese Johaug.

Domsutvalgets slutning: "Therese Johaug, født 25. juni 1988, taper retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, for et tidsrom av 13 - tretten – måneder med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18. oktober 2016."

Dommen finnes i sin helhet her: Domsutvalget sak 29-16 Avgjørelse (.pdf)

English: English translation of the full verdict (.pdf)
English translation by a Government Authorized Translator. The Norwegian version of the decision shall prevail. 
"Therese Johaug is sanctioned with a period of ineligibility of thirteen (13) months, effective from the time of the imposed suspension that began on 18 October 2016."

Avgjørelsen kan påankes. Se informasjon nederst på denne siden

  Påtalemyndigheten i dopingsaker er tillagt Antidoping Norge, og styret i Antidoping Norge har utpekt en påtalenemnd som utøver påtalevirksomheten overfor NIFs domsorganer.

  Informasjon om Antidoping Norges påtalenemnd:
  http://antidoping.no/om-antidoping-norge/organisasjon/patalenemnd/

  Informasjon om NIFs domsutvalg
  Domsutvalget består av følgende personer, som ble valgt på Idrettstinget i 2015;

  Leder: Ivar Sølberg
  Nestleder: Marit Forsnes
  Øvrige medlemmer: Laila Andresen, Thomas Bornø, Kåre T. Claussen, Elise Christiansen og varamedlem Morten Kjær Enger.

  Hver sak behandles av tre av utvalgets medlemmer. Etter at Domsutvalget har mottatt påtalebegjæringen, vil utvalgets leder beslutte hvem av medlemmene som skal behandle saken sammen med Domsutvalgets leder. Opplysninger om sammensetningen fremgår under «Saksgangen».

  Domsutvalget kan ikke instrueres av Idrettstinget eller Idrettsstyret. NIFs lov § 12-22 (3) har bestemmelser om habilitet. Domsutvalget har eget sekretariat.

  Regelverket
  NIFs dopingbestemmelser er i samsvar med verdens antidopingkode (WADC), som er fastsatt av verdens antidopingbyrå (WADA).

  WADC:
  https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf

  Dopinglisten 2016:
  https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2016-prohibited-list-en.pdf

  Påtalenemnden har lagt ned påstand om utestengelse i 14 måneder.

  PRESSEMELDING – 29. november 2016

  Påtalenemnden i Antidoping Norge har besluttet å sende en begjæring om påtale til NIFs domsutvalg mot langrennsløper Therese Johaug for brudd på dopingbestemmelsene i NIFs lov.

  Påtalenemnden har lagt ned følgende påstand:

  Therese Johaug dømmes til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode av 14 – fjorten – måneder, med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18.10.2016.

  Bakgrunn for saken:
  Therese Johaug avla en positiv prøve utenfor konkurranse 16. september i Oslo. Prøven hadde ifølge analyserapport fra Norges laboratorium for dopinganalyse tilstedeværelse av klostebol. Klostebol står på WADAs dopingliste under klasse S1.1A, eksogene anabole androgene steroider. Funnet ble senere bekreftet ved analyse av B-prøven.

  Klostebol er forbudt i og utenfor konkurranse, og er ikke et særskilt stoff i henhold til WADAs dopingliste.

  Utøver oppga bruk av legemiddelet Trofodermin, som blant annet inneholder virkestoffet klostebol, på dopingkontrollskjemaet ved kontrollen 16. september.

  Påtalenemndens vurdering:
  Påtalenemnden har vektlagt at utøver mottok et medikament for en påvist medisinsk tilstand av en landslagslege engasjert av Norges Skiforbund. Landslagslegen hadde lang erfaring innen idrettsmedisin og var en ekspert på området. Utøver har således ikke forsettlig eller grovt uaktsomt brutt dopingbestemmelsene, og påtalenemnden mener utøver har utvist ubetydelig skyld, jf. NIFs lov § 12-10 (3) og WADC art. 10.5.2. Det er graden av skyld som bestemmer utelukkelsens lengde.

  Videre mener påtalenemnden at Johaug kan klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser av legemiddelet hun fikk og benyttet, særlig siden forpakningen var merket med «DOPING». Utøver har vært på internasjonalt toppnivå i mange år, og er eller burde vært kjent med kravet til utøvers aktsomhetsplikt.

  Påtalenemnden har etter en helhetsvurdering av bevisene i saken, vurdert opp mot NIFs lov, World Anti-Doping Code (WADC) og relevant internasjonal rettspraksis, nedlagt en påstand om utelukkelse i 14 måneder, med virkning fra 18. oktober 2016.

  - Therese Johaug er som internasjonal toppidrettsutøver underlagt et strengt internasjonalt regelverk. Dette regelverket pålegger henne en streng aktsomhetsplikt. Utøvers ansvar for hva hun får i kroppen er statuert i en rekke dopingdommer nasjonalt og internasjonalt. Ved nedleggelse av påstand har påtalenemnden sett hen til relevante CAS-dommer, sier Anstein Gjengedal, som understreker at dette er en påtalebeslutning, og ingen dom.

  Påtalenemnden vil nå bruke noen dager på å ferdigstille påtalebegjæringen før den oversendes til NIFs domsutvalg. 

  KONTAKTPERSONER:
  Niels R. Kiær, prosessfullmektig. TLF: 908 28 258
  Anstein Gjengedal, leder av påtalenemnden. TLF 905 18 554

  Informasjon til pressen:
  I tillegg til å være tilgjengelig på telefon, vil påtalenemnden v/Gjengedal og Kiær stille opp til 1-1-intervju i Antidoping Norges lokaler på Ullevaal stadion mellom kl. 13.00 og 14.00 i dag. Ring Antidoping Norges pressetlf 419 00 306 for å avtale nærmere tid for treffpunkt på Ullevaal.

  Om påtalenemnden:

  • Påtalenemnden er et uavhengig organ, som utpekes av Antidoping Norges styre, men tar beslutninger uavhengig av styret og Antidoping Norges administrasjon.
  • Påtalenemnden bestemmer om en dopingsak skal henlegges eller føres for NIFs domsorgan. Påtalenemnden avgjør også om saker skal ankes.
  • Påtalenemndens medlemmer: Leder Anstein Gjengedal (jurist), Kåre Birkeland (professor i endokrinologi), Rigmor Solberg (professor i farmakologi). Prosessfullmektig: Niels R. Kiær (advokat).

  Henvisninger:
  NIFs lov
  https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1#KAPITTEL_12

  World Anti-Doping Code (WADC)
  https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf

   

   

  Under følger en oppdatert oversikt over saksgangen i saken Antidoping Norge har anlagt mot Therese Johaug.

  MUNTLIG FORHANDLING

  Muntlig forhandling ble avholdt 25. - 26. januar 2017 på Ullevål stadion. Se egen fane. 

  Muntlig forhandling 25.-26. januar

  Muntlig forhandling 25-26 januar

  Muntlig forhandling ble avholdt 25. - 26. januar 2017 på Ullevål stadion.

  Muntlig forhandling for NIFs domsutvalg ble gjennomført etter samme hovedprinsipp som ordinære rettssaker. Partene i saken er Stiftelsen Antidoping Norge og Therese Johaug. Antidoping Norge ble representert ved advokat Niels R. Kiær og Britha Røkenes fra Antidoping Norge. Johaug ble representert ved advokat Christian Hjort og advokatfullmektig Mikkel Toft Gimse.

  Følgende tre dommere skal avgjøre saken:

  Ivar Sølberg, leder
  Marit Forsnes
  Thomas Laurendz Bornø

  Etter avsluttet muntlig forhandling ble saken tatt opp til avgjørelse. Se egen fane om avsigelse av dom. 

  NIFs domsutvalg har i dag, fredag 10. februar 2017, avsagt dom i saken Antidoping Norge har anlagt mot Therese Johaug.

  Domsutvalgets slutning: "Therese Johaug, født 25. juni 1988, taper retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, for et tidsrom av 13 - tretten – måneder med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18. oktober 2016."

  Dommen finnes i sin helhet her: Domsutvalget sak 29-16 Avgjørelse (.pdf)

  Avgjørelsen kan påankes. Se informasjon nederst på denne siden

  Både ADNO, Johaug, WADA, IOC og FIS har ankerett.

  Oppdateringer:

  16.02: Påtalenemnden i Antidoping Norge har besluttet å ikke anke dommen.
  22.02: IOC har besluttet at de ikke anker dommen

  07.03: FIS har besluttet å anke dommen til CAS - pressemelding

  24.03: WADA har informert NIF om at de ikke vil anke dommen.

  Ankefrister til CAS:
  For Johaug og ADNO er fristen for å anke til CAS 21 dager fra mottak av avgjørelsen.

  For WADA, IOC og FIS gjelder det egne regler som kan gi disse en utvidet ankefrist.

  FIS/IOC/WADA kan, innen 15 dager fra mottak av avgjørelsen, anmode om kopi av saksdokumentene fra NIFs domsutvalg. Dersom anmodningen fra FIS/IOC/WADA er gjort innenfor fristen på 15 dager, starter det en ny frist på 21 dager for å anke til CAS fra det tidspunkt saksdokumentene mottas. I prinsippet har derfor FIS/IOC/WADA en ankefrist på 15+21 dager, dvs. 36 dager fra mottak av avgjørelsen, men denne fristen vil kunne være kortere ettersom tilleggsfristen påvirkes av om de anmoder saksdokumentene, og når de mottar disse. Dersom FIS/IOC/WADA ikke ber om saksdokumentene, har de uansett 21 dager på å anke fra mottak av avgjørelsen.

  WADA har imidlertid en enda lengre ankefrist enn IOC og FIS fordi WADAs ankefrist uansett ikke utløper før 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC og FIS har utløpt. Denne kan som nevnt i prinsippet være på 36 dager, hvilket kan gi WADA en ankefrist på 36 +21 dager, dvs. 57 dager. WADAs ankefrist vil imidlertid aldri være kortere enn 42 dager, fordi sakens parter, IOC og FIS har minst 21 dagers ankerett og WADA har en ankefrist på ytterligere 21 dager.

  Behandlingen av ankesaker i CAS
  Court of Arbitration for Sport (CAS) er idrettens internasjonale voldgiftsrett. CAS har sitt sete i Lausanne i Sveits, men aktørene i en sak kan beslutte at forhandlingene skal avholdes et annet sted. Partene kan selv bestemme antall dommere, enten 1 eller 3. Dersom partene velger å ha 3 dommere foreslår de hver sin, som formelt oppnevnes av CAS. Den tredje dommeren, som blir rettens leder, oppnevnes også av CAS etter konsultasjon med de to øvrige dommerne. Dersom partene kun ønsker 1 dommer, er det CAS som utpeker denne. Dommerne velges fra en liste som består av flere hundre dommere fra mange ulike nasjoner. Dommerne er oppnevnt av ICAS (the International Council of Arbitration for Sport). Det er p.t. ingen norske dommere på listen.

  Se listen over alle dommerne her: 

  http://www.tas-cas.org/en/arbitration/list-of-arbitrators-general-list.html

  Lese mer om ICAS her:
  http://www.tas-cas.org/en/icas/code-statutes-of-icas-and-cas.html

  CAS har egne saksbehandlingsregler for ankesaker. Se nærmere her:
  http://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-rules.html#c251

  Som det fremgår av pkt. R57 foregår høringen for lukkete dører, med mindre partene er enige om at den skal være offentlig.