Informasjon om lovendringer 1. januar 2022

På det ordinære idrettstinget 2021 ble det vedtatt flere lovendringer. Noen hadde umiddelbar ikrafttredelse, mens andre først trer i kraft 010122. På det ekstraordinære idrettstinget 2021 ble det også vedtatt en lovendring som trer i kraft 010122. Idrettsstyret har i møte 6 den 161121 vedtatt enkelte midlertidige lovendringer i NIFs lov kapittel 11.

Alle lovendringer er innarbeidet av NIFs lovutvalg i revidert lov som vil bli publisert på nettsiden til 010122.

Nedenfor følger en oversikt over lovendringene, med henvisning til saksnummer for de enkelte sakene som ble behandlet på de to idrettstingene, og en kortfattet beskrivelse av innholdet i lovendringen. Saksdokumenter til de to idrettstingene i 2021, samt protokollen fra det ordinære idrettstinget 2021, ligger her. Protokollen fra det ekstraordinære idrettstinget vil bli publisert samme sted, og protokollen fra Idrettsstyrets møte vil bli publisert her.

KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1-5 Endring i NIFs lov (Sak 17.1)

 • Trådte i kraft umiddelbart.
 • Nytt (3).
 • Idrettsstyret er gitt myndighet til å gi lovendringer i tingperioden som ikke er materielle, dvs. som kun er lovtekniske eller språklige.
 • Forslagene skal først behandles av NIFs lovutvalg.

KAPITTEL 2: FELLES BESTEMMELSER FOR HELE ORGANISASJONEN

§ 2-4 (1) Kjønnsfordeling (Sak 17.3)

 • Ved valg/oppnevning og ved representasjon av mer enn tre personer skal det velges/oppnevnes minst 40% fra hvert kjønn, mens det for idrettslag er tilstrekkelig med minst to personer fra hvert kjønn.

§ 2-5 (7) Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. (Sak 17.5)

 • Et medlem av valgkomiteer i særforbund og idrettskretser må være under fylte 26 år per 31. desember det kalenderåret valget finner sted.
 • Gjelder også for valgkomiteen, og ikke kun for styret.
 • Valgtidspunktet er ikke avgjørende, men året valget finner sted.

§ 2-12 Kontrollutvalg (Sak 17.9 og sak 17.10)

 • Valg og minstekrav til sammensetning:
  • Leder skal velges av årsmøtet/tinget.
  • Krav om varamedlem fjernet.
 • Oppgaver
  • Presisert: Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter organisasjonsleddets lov.
  • Lagt inn hva beretningen som kontrollutvalget skal avgi til årsmøtet/tinget skal inneholde. 

§ 2-13 (4) Budsjett (Sak 17.11)

 • Slettet anbefalingen om at det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 2-15 Årsmøter/ting (Sak 17.12)

 • Trådte i kraft umiddelbart.
 • Årsmøter/ting kan avholdes fysisk, digitalt eller en kombinasjon, der medlemmene/representantene selv velger deltakelsesform.

KAPITTEL 3: IDRETTSTINGET

§ 3-2 Representasjon (Sak 17.15)

 • Dersom verken leder eller nestleder i særforbund/idrettskrets kan møte på Idrettstinget, møter annet styremedlem i idrettskretsen/særforbundet.
 • Dersom særforbund/idrettskretsen møter med flere enn en representant kan styret oppnevne disse dersom særforbunds-/idrettskretstinget ikke har foretatt et valg.
 • Fjernet fristen om at de som skal møte på tinget må være meldt til Idrettsstyret senest 1 måned før tinget.

§ 3-3 (2) Innkalling (Sak 17.16)

 • Forslag til Idrettstinget kan endres, trekkes eller slås sammen med andre innkomne forslag innen 10 uker før tinget.

§ 3-4 Idrettstingets oppgaver (Sak 17.17)

 • Trådte i kraft umiddelbart.
 • Idrettsstyret:
  • Minst to medlemmer av Idrettsstyret skal pr. 31. desember det år valget avholdes være under fylte 26 år. Året valget finner sted er avgjørende, ikke valgtidspunktet.
 • Valgkomiteen:
  • Sammensetningen:
   • Leder, nestleder, 8 faste medlemmer og 2 varamedlemmer.
   • Minst ett medlem av valgkomiteen skal pr. 31 desember det år valget avholdes være under fylte 26 år. Året valget finner sted er avgjørende.
  • Valget:
   • Overlappende valgperioder: Første gang: Leder + 5 + vara velges for 2 år, nestleder + 5 + vara velges for 4 år.
   • Med unntak av leder og nestleder, skal halvparten av medlemmene som velges være innstilt etter forslag fra idrettskretser og halvparten etter forslag fra særforbund.
  • Kompensasjonskomiteen:
   • Valgt første gang på Idrettstinget 2015.
   • Skal velges samtidig med øvrige tingvalgte organer.
   • Sammensetningen (leder og 2 medlemmer) lovregulert.
  • Etisk råd:
   • Et nytt tingvalgt organ.
   • Sammensetning: Leder, nestleder og minst 3 medlemmer.
   • Valgperiode: 4 år
  • Påtalenemnd:
   • Et nytt tingvalgt organ
   • Sammensetning: Leder, nestleder og minst 3 medlemmer.
   • Kvalifikasjonskrav: Samtlige skal være jurister
   • Valgperiode: 2 år

KAPITTEL 4: IDRETTSSTYRET MV.

§ 4-2 Idrettsstyrets sammensetning (Sak 17.18)

 • Trådte i kraft umiddelbart.
 • Sammensetningen av Idrettsstyret:
  • Norske styremedlemmer i IPC som er nominert av NIF skal ha plass i Idrettsstyret med fulle rettigheter.
 • Det er Idrettsstyret som beslutter signaturrett for styret.

§ 4-6 Utvalg og komiteer (Sak 17.19)

 • Alle tingvalgte organer i NIF, med unntak av Idrettsstyret, er lagt inn i § 4-6.
 • Endringer i (7) om etisk råd og (8) om påtalenemnda trer i kraft 010122. Øvrige endringer i § 4-6: Umiddelbar ikrafttredelse.
 • Kontrollutvalget:
  • Kontrollutvalget skal arbeide etter en instruks gitt av idrettstinget. Instruksen ble vedtatt av idrettstinget (Sak 18.9)
 • Domsorganene:
  • Er ikke underlagt idrettstinget eller idrettsstyrets instruksjonsmyndighet, og presisert at dette også omfatter andre tingvalgte organers instruksjonsmyndighet.
 • Valgkomiteen:
  • Er inntatt i § 4-6 sammen med øvrige tingvalgte organer.
  • Mandat:
   • Tilsvarer NIFs lov § 2-18.
   • Komiteen skal arbeide etter en instruks gitt av idrettstinget. Instruksen ble vedtatt av det ekstraordinære idrettstinget (Sak 18.5/Sak 11.3).
   • Idrettstinget 2023: Valgkomiteen og ikke Idrettsstyret innstiller kandidater til kompensasjonskomiteen.
  • Kompensasjonskomiteen:
   • Er inntatt i § 4-6 sammen med øvrige tingvalgte organer.
   • Mandat:
    • Fastsette honorar for Idrettspresident og visepresidenter, samt styrehonorar.
    • Komiteen skal arbeide etter en instruks gitt av Idrettstinget. Idrettstinget stemte ned instruksen (Sak 18.7).
   • Etisk råd:
    • Ble vedtatt opprettet.
    • Mandat:
     • Skal utrede etiske problemstillinger som organisasjonsledd ønsker belyst. Rådet har også som oppgave å forvalte NIFs etiske leveregler og gi råd til prioriteringer i organisasjonens etiske arbeid.
     • Rådet skal arbeide etter en instruks gitt av Idrettstinget. Instruksen ble vedtatt (Sak 18.10) og Etiske leveregler for norsk idrett ble vedtatt (Sak 18.11).
    • Leder av etisk råd ble valgt på det ordinære idrettstinget, øvrige medlemmer valgt på det ekstraordinære idrettstinget.
   • Påtalenemnda:
    • Ble vedtatt opprettet.
    • Mandat er gitt i NIFs lov § 11-12. Se denne.
    • Nemnda kan ikke instrueres av Idrettstinget eller tingvalgte organer.
    • Leder av nemnda ble valgt på det ordinære idrettstinget, øvrige medlemmer valgt på det ekstraordinære idrettstinget.

KAPITTEL 5: IDRETTSKRETSER

§ 5-9 Idrettskretstingets oppgaver (Sak 17.20)

 • Etablert et minstekrav til sammensetningen av den enkelte idrettskrets’ valgkomité.

KAPITTEL 6: SÆRFORBUND

§ 6-3 Opptak av særforbund, nye idretter og navneendring(Sak 17.22)

 • Ved behandling av søknad om opptak av nye særforbund skal det ikke lenger være nødvendig først å vedta kriterier på det enkelte ting, men de kriteriene som er fastsatt av Idrettstinget gjelde inntil de ev. blir endret.

KAPITTEL 8: IDRETTSRÅD

§ 8-1 Opprettelse og organisasjon (Sak 17.23)

 • I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal idrettslagene være tilsluttet et idrettsråd.

§ 8-2 Oppgaver (Sak 17.24 og 17.25)

 • Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på kommunalt og interkommunalt nivå.
 • Idrettsrådet skal:
  • utarbeide langsiktigprioriteringsliste for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg
  • fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM) basert på Kulturdepartementets kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold.
 • Idrettsrådet bør synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram basert på overordnet rammeverk og lokale behov.

KAPITTEL 10: IDRETTSLAG

§ 10-2 Utmelding - Idrettslagets tap av medlemskap (Sak 17.26)

 • Presisert nærmere hva som er konsekvensen for idrettslagets eiendeler ved hhv. utmelding/tap av medlemskap og ved oppløsning/opphør.

KAPITTEL 11: ALMINNELIGE DISIPLINÆRFORFØYNINGER, SANKSJONER ETTER SÆRFORBUNDETS REGELVERK OG STRAFFEBESTEMMELSER

§ 11-4 Straffebelagte handlinger/unnlatelser (Sak 17.30)

 • Trådte i kraft umiddelbart.
 • Ny bokstav i) i (1) om rasistiske og hatefulle ytringer mv., og en henvisning til bokstav i) i (2).

§ 11-12 Saksbehandling (Sak 17.31/Møte 6 i Idrettsstyret)

 • Idrettstinget vedtok ikrafttredelse 010122.
 • Idrettsstyret har i møte nr. 6 den 161121 vedtatt enkelte midlertidige lovendringer i bestemmelsen med ikrafttredelse 010122.
 • Endringene i § 11-12 er en kombinasjon av endringer fra ordinært idrettsting og de midlertidige lovendringene vedtatt av Idrettsstyret.
 • Gjennomgangen under inneholder kun materielle endringer.

§ 11-12-1 Myndighet til å påtale og begjære suspensjon

 • Angitt at hvem som har myndighet til å påtale og begjære suspensjon:
  • Styrene i idrettslag, idrettskrets, særkrets/region, særforbund og NIF
  • NIFs påtalenemnd, etter anmodning om påtale fra styret i et organisasjonsledd, eller et medlem i et idrettslag i NIF
  • påtaleorgan etablert av særforbund

§ 11-12-2 NIFs påtalenemnd

 • Påtalenemnda kan fatte påtalemessige avgjørelser, begjære suspensjon og anke etter straffebestemmelsene i kapittel 11, og opptrer som part i eventuell sak for NIFs domsorganer.
 • Idrettsstyret gir nærmere saksbehandlingsregler for nemnda. Idrettsstyret har vedtatt saksbehandlingsregler i sitt møte nr. 6 den 161121 med ikrafttredelse 010122.

§ 11-12-3-1 Suspensjoner

 • Overholdt suspensjonstid kan komme til fradrag i den straff som måtte bli utmålt.
 • Fjernet bestemmelsen om at suspensjoner kun løper for inntil 2 måneder av gangen. Erstattet med:
  • Dersom det foreligger nye omstendigheter som medfører at grunnlaget for suspensjon ikke lenger foreligger, kan hver av partene anmode domsorganet om å omgjøre sitt suspensjonsvedtak.
  • Den suspenderte kan uansett kreve at domsorganet vurderer omgjøring av sitt suspensjonsvedtak hver annen måned.

§ 11-17. Offentlighet

 • En straffesak kan være offentlig dersom det organ som vurderer påtale anser at særlige hensyn tilsier offentliggjøring før påtale er besluttet.
 • Forhandlingene i domsinstansene og avgjørelsene er offentlige i den utstrekning nasjonal lovgivning tillater.
 • Domsinstansen kan på eget initiativ, ikke kun etter begjæring fra en av partene, beslutte at deler av forhandlingene skal gå for lukkede dører.
 • Domsinstansen kan beslutte at hele eller deler av avgjørelsen ikke skal kunne gjengis offentlig.