Informasjon om lovendringer 1. februar 2023

Idrettsstyret har fulgt opp vedtak 11.2 fra det ekstraordinære idrettstinget 2021, og flyttet NIFs lov kapittel 11 ut av NIFs lov og over i et eget separat regelverk (NIFs sanksjonsregelverk). Dette innebærer også at det er vedtatt en midlertidig lovendring i NIFs lov § 11-1. Endringene trer i kraft 1. februar 2023.

Det ekstraordinære idrettstinget 2021 besluttet i sak 11.2 følgende:

  1. Idrettsstyret skal, med hjemmel i § 1-5 (2), flytte ut kapittel 11 av NIFs lov og over i et eget regelverk.
  1. Regelverk som flyttes ut av NIFs lov skal på høring hos særforbund og idrettskretser før vedtakelse av Idrettsstyret.

Regelverket har vært på høring hos særforbund og idrettskretser, og det ble avholdt et informasjonsmøte for tillitsvalgte og ansatte i særforbund og idrettskretser 15. desember. Det er ikke innkommet innspill til endringene.

Ny § 11-1 vil fra 1. februar lyde slik:

  • 11-1. Særskilt regelverk

Regler om alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter særforbundets regelverk og straffebestemmelser gis i særskilt regelverk vedtatt av Idrettstinget. Eventuelle endringer i regelverket vedtas i henhold til NIFs lov § 1-5.

NIFs sanksjonsregelverk ligger her.

NIFs sanksjonsregelverk har nye paragrafhenvisninger. Det er også gjort enkelte språklige endringer for å tilpasse lovteksten til at bestemmelsene er flyttet over i et eget separat regelverk, men ingen materielle endringer i regelverket.