Utelukkelse i dopingsaker

Utelukkelse i saker som gjelder brudd på NIFs antidopingregelverk

Personer som blir dømt for brudd på NIFs antidopingregelverk, blir ilagt en utelukkelse. Utelukkelsens lengde er avhengig av blant annet type regelbrudd og graden av skyld.

Reglene om utelukkelse fremgår av World Anti-Doping Code (WADC) og er gitt av World Anti-Doping Agency (WADA).  I Norge er det NIF som er regelgiver og ansvarlig for å sørge for at WADC er implementert i NIFs regelverk. Dette er gjort i NIFs lov kapittel 12 (dopingbestemmelsene). NIF har sluttet seg til WADC og er en «signatory». Med «signatory» menes en organisasjon som har sluttet seg til WADC og dermed har forpliktet seg til å følge regelverket.

Hva innebærer det å være utelukket?

Dette sier WADC om utelukkelse:

«No Athlete or other Person who has been declared Ineligible may, during the period of Ineligibility, participate in any capacity in a Competition or activity (other than authorized anti-doping education or rehabilitation programs) authorized or organized by any Signatory, Signatory’s member organization, or a club or other member organization of a Signatory’s member organization, or in Competitions authorized or organized by any professional league or any international- or national-level Event organization or any elite or national-level sporting activity funded by a governmental agency.”

I kommentaren til bestemmelsen fremgår følgende: 

“ (..) an Ineligible Athlete cannot participate in a training camp, exhibition or practice organized by his or her National Federation or a club which is a member of that National Federation or which is funded by a governmental agency. Further, an Ineligible Athlete may not compete in a non-Signatory professional league (e.g., the National Hockey League, the National Basketball Association, etc.), Events organized by a non-Signatory International Event organization or a non-Signatory national-level event organization without triggering the Consequences set forth in Article 10.12.3. The term “activity” also includes, for example, administrative activities, such as serving as an official, director, officer, employee, or volunteer of the organization described in this Article. Ineligibility imposed in one sport shall also be recognized by other sports…”

Nærmere om konsekvensene av utelukkelse

Deltakelse i konkurranser

Den som er utelukket kan ikke delta i noen konkurranser som skjer i regi av en «signatory» eller dens medlemmer. Det betyr at personen ikke kan delta i en konkurranse som skjer i regi av, eller i samarbeid med, et særforbund i NIF, en særkrets/region eller et idrettslag. Tilsvarende vil vedkommende ikke kunne delta i konkurranser i regi av utenlandske idrettsorganisasjoner som er bundet av WADC.

Personen kan heller ikke delta i konkurranser i profesjonelle ligaer organisert av organisasjoner som ikke er bundet av WADC, f.eks. omfatter dette deltakelse i NHL eller NBA.

Deltakelse i organisert trening og annen idrettsaktivitet

Personen kan ikke delta i trening eller annen idrettsaktivitet («training camp, exibition, practice») som er organisert av eller godkjent av en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC, eller dens medlemsorganisasjoner.

WADC begrenser ikke utøverens mulighet til selv å engasjere og bekoste egne trenere, eller organisere trening med andre utøvere mm, forutsatt at dette ikke er organisert av eller godkjent av en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC eller dens medlemsorganisasjoner.

Tillitsverv, arbeidsoppgaver mv. for et organisasjonsledd

En utelukket person kan ikke ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, og kan derfor ikke velges til styreverv, gis treneroppgaver, representere, eller ha administrative oppgaver knyttet til aktiviteter som er organisert av, eller godkjent av, en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC eller dens medlemsorganisasjoner.

Bruk av idrettsanlegg og andre fasiliteter

En utelukket person kan ikke bruke anlegg en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC eller dens medlemsorganisasjoner disponerer, f.eks. gjennom et leieforhold. Det er ingen begrensninger adgangen til å bruke private treningssentre eller offentlige anlegg så lenge slik bruk ikke er organisert av, eller godkjent av, en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC eller dens medlemsorganisasjoner.

Hvem blir informert om en utelukkelse og hvilket ansvar oppstår i den forbindelse?

 Alle avgjørelser vedrørende brudd på antidopingregelverket sendes til den person som avgjørelsen retter seg mot. I tillegg blir alle organisasjoner som kan anke avgjørelsen, bl.a. IOC/IPC, WADA, internasjonalt særforbund, varslet om avgjørelsen. Disse kan kreve å få alle sakens dokumenter oversendt slik at de kan gjennomgå saken og eventuelt anke.

For å sikre at avgjørelsen blir håndhevet innenfor egen organisasjon, blir både idrettslaget, det nasjonale særforbundet og den aktuelle idrettskretsen varslet om avgjørelsen. De som mottar denne informasjonen skal informere om utelukkelsesvedtaket til styret i organisasjonsleddet (for idrettslag vil det si hovedstyret) og til de personer i organisasjonsleddet som har behov for opplysningene for å håndheve avgjørelsen. Dette kan bl.a. omfatte trenere og lagledere, eller det aktuelle gruppestyret. For øvrig skal informasjon ikke meddeles til andre utenforstående.

Alle organisasjonsledd i NIF (særforbund, særkretser/regioner, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag) plikter å medvirke til å håndheve utelukkelser. Dette innebærer at de må respektere utelukkelsen og ikke opptre på en måte som undergraver den. Manglende håndheving kan sanksjoneres etter NIFs straffebestemmelser.

Informasjon om utelukkelsen med navn på den saken gjelder, skal aldri offentligjøres på organisasjonsleddets hjemmeside, eller på annen måte tilgjengeliggjøres for andre enn de som har behov for kjennskap til avgjørelsen for at den skal kunne håndheves.

Virkeområdet for utelukkelse ilagt av utenlandske idrettsorganisasjoner?

NIF er også forpliktet seg til å anerkjenne utelukkelser for brudd på WADC som er avsagt av andre idrettsorganisasjoner som er bundet av WADC, eller dets medlemmer.

Utelukkelsen gjelder i hele NIFs organisasjon, dvs. for alle NIFs organisasjonsledd og for all aktivitet under NIF.  Det betyr at utelukkelsen gjelder for alle medlemmer i idrettslag og alle NIFs organisasjonsledd, dvs. både særforbund, idrettskretser, idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner.

Hvilke organisasjoner som er tilsluttet WADC og dermed er bundet av denne, fremgår av WADAs hjemmeside: www.wada-ama.org/en/code-signatories