Suspensjon

En person kan bli ilagt en suspensjon av Antidoping Norge eller av NIFs domsorganer, ev. kan vedkommende selv akseptere å bli frivillig suspendert.

Reglene om suspensjon fremgår av World Anti-Doping Code (WADC) og er gitt av World Anti-Doping Agency (WADA). I Norge er det NIF som er regelgiver og ansvarlig for å sørge for at WADC er implementert i NIFs regelverk. Dette er gjort i NIFs lov kapittel 12 (dopingbestemmelsene). NIF har sluttet seg til WADC og er en «signatory». Med «Signatory» menes en organisasjon som har sluttet seg til WADC og dermed er forpliktet til å følge regelverket.

Hva innebærer det å være suspendert?

Dette sier WADC om utelukkelse, som også vil gjelde for en suspensjon:

«No Athlete or other Person who has been declared Ineligible may, during the period of Ineligibility, participate in any capacity in a Competition or activity (other than authorized anti-doping education or rehabilitation programs) authorized or organized by any Signatory, Signatory’s member organization, or a club or other member organization of a Signatory’s member organization, or in Competitions authorized or organized by any professional league or any international- or national-level Event organization or any elite or national-level sporting activity funded by a governmental agency.”

I kommentaren til bestemmelsen fremgår følgende: 

“ (..) an Ineligible Athlete cannot participate in a training camp, exhibition or practice organized by his or her National Federation or a club which is a member of that National Federation or which is funded by a governmental agency. Further, an Ineligible Athlete may not compete in a non-Signatory professional league (e.g., the National Hockey League, the National Basketball Association, etc.), Events organized by a non-Signatory International Event organization or a non-Signatory national-level event organization without triggering the Consequences set forth in Article 10.12.3. The term “activity” also includes, for example, administrative activities, such as serving as an official, director, officer, employee, or volunteer of the organization described in this Article. Ineligibility imposed in one sport shall also be recognized by other sports…”

Nærmere om konsekvensene av suspensjon

Deltakelse i konkurranser

Den som er suspendert kan ikke delta i noen konkurranser som skjer i regi av en «signatory» eller dens medlemmer. Det betyr at personen ikke kan delta i en konkurranse som skjer i regi av, eller i samarbeid med, et særforbund i NIF, en særkrets/region eller et idrettslag. Tilsvarende vil vedkommende ikke kunne delta i konkurranser i regi av utenlandske idrettsorganisasjoner som er bundet av WADC.

Personen kan heller ikke delta i konkurranser i profesjonelle ligaer organisert av organisasjoner som ikke er bundet av WADC, f.eks. omfatter dette deltakelse i NHL eller NBA.

Deltakelse i organisert trening og annen idrettsaktivitet

Personen kan ikke delta i trening eller annen idrettsaktivitet («training camp, exibition, practice») som er organisert av eller godkjent av en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC, eller dens medlemsorganisasjoner.

WADC begrenser ikke utøverens mulighet til selv å engasjere og bekoste egne trenere, eller organisere trening med andre utøvere mm, forutsatt at dette ikke er organisert av eller godkjent av en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC eller dens medlemsorganisasjoner.

Tillitsverv, arbeidsoppgaver mv. for et organisasjonsledd

En suspendert person kan ikke ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, og kan derfor ikke velges til styreverv, gis treneroppgaver, representere, eller ha administrative oppgaver knyttet til aktiviteter som er organisert av, eller godkjent av, en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC eller dens medlemsorganisasjoner.

Bruk av idrettsanlegg og andre fasiliteter

En suspendert person kan ikke bruke anlegg en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC eller dens medlemsorganisasjoner disponerer, f.eks. gjennom et leieforhold. Det er ingen begrensninger i adgangen til å bruke private treningssentre eller offentlige anlegg så lenge slik bruk ikke er organisert av, eller godkjent av, en idrettsorganisasjon som er bundet av WADC eller dens medlemsorganisasjoner.

Hvem blir informert om en suspensjon og hvilket ansvar oppstår i den forbindelse?

Alle avgjørelser vedrørende brudd på antidopingregelverket sendes til den person som suspensjonen retter seg mot.

For å sikre at avgjørelsen blir håndhevet innenfor egen organisasjon, blir både idrettslaget, det nasjonale særforbundet og den aktuelle idrettskretsen varslet om suspensjonen. De som mottar denne informasjonen, skal kun informere om suspensjonsvedtaket til styret i organisasjonsleddet (for idrettslag vil det si hovedstyret) og til de personer i organisasjonsleddet som har behov for opplysningene for å håndheve suspensjonen. Dette kan bl.a. omfatte trenere og lagledere, eller det aktuelle gruppestyret. For øvrig skal informasjon ikke meddeles til andre utenforstående.

Alle medlemmer og organisasjonsledd i NIF (særforbund, særkretser/regioner, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag) plikter å medvirke til å håndheve suspensjonen. Dette innebærer at de må respektere suspensjonen og ikke opptre på en måte som undergraver den. Manglende håndheving kan sanksjoneres etter NIFs straffebestemmelser.

Informasjon om suspensjonen med navn på den saken gjelder, skal aldri offentligjøres på organisasjonsleddets hjemmeside, eller på annen måte tilgjengeliggjøres for andre enn de som har behov for kjennskap til avgjørelsen for at den skal kunne håndheves.

Fant du svar på det du lurte på?

Personer som er suspendert eller organisasjonsledd som mottar informasjon om en suspensjon, kan henvende seg til antidoping@idrettsforbundet.no for eventuelle spørsmål.