Saksgangen fra påtale til dom

Nedenfor følger en oversikt over saksgangen i en dopingsak fra det tidspunkt det treffes et vedtak av Påtalenemnda i Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) om at en sak som omhandler brudd på dopingbestemmelsene skal påtales, og frem til endelig dom i saken. 

1. PERIODEN FØR SAKEN SENDES TIL NIFS DOMSUTVALG

1.1 PÅTALENEMNDA TREFFER VEDTAK
Det er Påtalenemnda i ADNO som avgjør om en sak skal påtales eller ikke. Vedtaket offentliggjøres av ADNO.
Et påtalevedtak er ikke en dom, og inneholder nemndas beslutning om å reise påtale og hva nemnda anbefaler som sanksjon. Henvendelser fra pressen om vedtaket rettes til Påtalenemnda.

1.2 PÅTALENEMNDA UTARBEIDER PÅTALEBEGJÆRING
Når vedtak er fattet, vil Påtalenemnda utarbeide en påtalebegjæring. Det er ikke krav til hvor lang tid dette skal ta, da dette avhenger av sakens omfang og vanskelighetsgrad. Innholdet i påtalebegjæringen og bevisene i saken offentliggjøres ikke. Henvendelser fra pressen om innholdet i påtalebegjæring rettes til Påtalenemnda.

1.3 PÅTALEBEGJÆRINGEN OVERSENDES NIFS DOMSUTVALG
Påtalenemnda sender påtalebegjæringen til NIFs domsutvalgs sekretariat, som deretter overtar ansvaret for gjennomføringen av saksforberedelsen. Det vil normalt ikke bli offentliggjort at påtalebegjæringen er oversendt til domsutvalget, med mindre saken er av offentlig interesse.

2. ALTERNATIVT: SAKEN GÅR RETT TIL CAS UTEN BEHANDLING I NIFS DOMSUTVALG
Dersom partene i saken er enige, og WADA og den internasjonale særforbundet samtykker til det, kan en sak gå rett til CAS (Idrettens voldgiftsrett) uten behandling for NIFs domsutvalg.
Dette har ikke tidligere skjedd, og det er derfor ikke utarbeidet noen prosedyrer knyttet til en evt. offentliggjøring av en slik behandling. Dersom det er enighet om at saken skal gå rett til CAS, vil det bli lagt ut mer informasjon om saksbehandlingen på NIFs hjemmeside.

3. FORBEREDENDE BEHANDLING I NIFS DOMSUTVALG
Domsutvalgets sekretariat mottar påtalebegjæringen og sender denne snarest mulig og senest innen 14 dager til utøver/utøvers advokat med en tilsvarsfrist på minst 21 dager. Utøvers tilsvar sendes deretter til Påtalenemnda for eventuelle merknader. Det vil være anledning til nye prosesskriv i saken før det berammes et tidspunkt for muntlige forhandlinger. Denne delen av behandlingen er unntatt offentlighet.
Det er saksforberedende dommer i domsutvalget (normalt leder) som er ansvarlig i denne forberedende prosessen.

4. MUNTLIG FORHANDLING
Utøver har rett til å kreve muntlig forhandling med mindre et enstemmig domsutvalg (3 dommere) finner at dette ikke er nødvendig. Saken behandles da i så fall kun skriftlig. Tidspunkt for de muntlige forhandlingene fastsettes i samarbeid med partene. Forhandlingene er offentlige med mindre domsutvalget bestemmer noe annet.
Tid og sted vil bli offentliggjort med mindre forhandlingene går for lukkete dører.
Under den muntlige forhandlingene møter begge parter og evt. vitner.
Retten settes med tre dommere.

5. AVSIGELSE AV DOM
Dommen er i sin helhet offentlig. Domsinstansen kan likevel, når det foreligger spesielle grunner, bestemme at kun slutningen skal gjøres offentlig kjent.

6. ANKE
Både partene og WADA, IOC, IPC og internasjonale særforbund har ankerett. Den som anker kan velge om anken over domsutvalgets avgjørelse skal gå til NIFs appellutvalg eller rett til CAS uten å gå via appellutvalget.

Ankefristen til NIFs appellutvalg er 14 dager etter at vedkommende har blitt kjent med avgjørelsen. Anken fremsettes for NIFs domsutvalg og sendes av domsutvalget sammen med sakens dokumenter til NIFs appellutvalg. Anken gir ikke utsatt iverksettelse med mindre ankeinstansen bestemmer det annerledes.
Fristen for å anke til CAS er 21 dager fra mottak av avgjørelsen. For WADA, IOC/IPC og særforbundet gjelder det imidlertid egne frister.

Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC/IPC og særforbundet rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget. Dersom anmodningen fra IOC/IPC eller særforbundet er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene. WADA kan anke inntil 21 dager etter at de har mottatt saksdokumentene, eller inntil 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC/IPC og særforbundet har utløpt.

Behandlingen av ankesaker i CAS
Court of Arbitration for Sport (CAS) er Idrettens Voldgiftsrett. CAS har sitt sete i Lausanne i Sveits. Se nærmere om CAS her: www.tas-cas.org