Idrettens antidopingarbeid

Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett.

Hvem er ansvarlig og for hva? 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det overordnete og formelle ansvaret for implementeringen og håndheving av antidopingreglene i all aktivitet som hører inn under NIF. NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregelverk, og implementert dette i NIFs regelverk. Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket.

NIF har organisert antidopingarbeidet på følgende måte: 

• Ansvaret for regelverket ligger hos NIF.
• Ansvaret for domsinstansen ligger hos NIFs domsorganer.
• Ansvaret for prøvetaking og påtale til NIFs domsorganer er delegert til Stiftelsen Antidoping Norge.

Hvilket regelverk gjelder? 
NIF har sluttet seg til WADAs antidopingregler (World Anti-Doping Code), og implementert disse i NIFs regelverk.

WADC finnes her.

NIFs antidopingregelverk finnes her.

Hvem er omfattet av regelverket? 
Alle særforbund, særkretser/regioner, idrettskretser og idrettsråd er bundet av regelverket. Det samme gjelder idrettslag og idrettslagsmedlemmene. Regelverket gjelder også for all alle personer som deltar i den idrettslige aktiviteten under NIF, uavhengig av medlemskap. Se NIFs lov § 12-1.

Hva er konsekvensen av å være omfattet av regelverket? 
Å være underlagt dopingreglene innebærer en plikt til å følge reglene. Dette omfatter blant annet at man kan innkalles til dopingkontroller. Det er Antidoping Norge som tar dopingkontroller på vegne av NIF.

Hvor behandles saken? 
Utgangspunktet er at alle saker som omhandler medlemmer av NIF eller personer som deltar i arrangementer i regi av et særforbund eller et idrettslag i NIF, behandles av NIFs domsorganer. NIFs domsorganer består av NIFs domsutvalg, som er førsteinstans, og NIFs appellutvalg, som er ankeinstans.

Noen saker behandles imidlertid av et internasjonalt særforbund, og da etter det internasjonale særforbundets egne regler.

Under OL/PL gjelder det egne regler.

Alle saker kan uansett ankes til Idrettens voldgiftsrett (CAS), som avgjør saken med endelig virkning.

Saksgang fra påtale til dom
Se nærmere her om hvordan saksgangen i en sak som omhandler brudd på antidopingregelverket blir behandlet.

Suspensjon og utelukkelse
Se nærmere her om suspensjon i dopingsaker.

Se nærmere her om utelukkelse i dopingsaker.

Trenger du mer informasjon?
Kontakt NIFs juridiske avdeling på juss@idrettsforbundet.no