NDFU_8.jpg

Støtteordninger

Nedenfor finner du informasjon om store, nasjonale støtteordninger innenfor inkludering. Det finnes også andre nasjonale, regionale og lokale støtteordninger hvor du kan søke om støtte til ditt prosjekt/tiltak.

Bufdir har en nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Idrettslag kan søke via sin kommune, dersom kommunen er med i ordningen. Særforbund kan søke direkte til Bufdir.

Søknadsfrist: November/desember årlig. Se nettsiden til Bufdir for mer informasjon.

Både idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkretser/regioner og særforbund kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til prosjekter rettet mot utsatte grupper.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere utsatte grupper inn i idrettslag:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med lav betalingsevne 
 • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom 

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart januar er 15. august året før. 

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart juli er 15. februar samme år. 

NIF må godkjenne søker i god tid før søknadsfrist. 

IMDi gir tilskudd til «Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner». Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, samt beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Tilskuddsordningen består av tre delordninger:

 1. Det gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper.
 2. Det gis støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, og informasjon om det norske samfunnet.
 3. Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, herunder mentorordninger.

Idrettslag kan søke til 20 utvalgte kommuner utlyst på kommunenes hjemmesider med egne søknadsfrister. Landsdekkende organisasjoner kan søke direkte til IMDi. I tillegg behandler IMDi søknader om tiltak for beboere i asylmottak fra øvrige kommuner utenom de 20 utvalgte.

 

Søknadsfrist: Februar årlig.

UDI forvalter en tilskuddsordning for aktivitetstilbud for barn og unge i asylmottak på vegne av Justisdepartementet.

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn får en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak.

Midlene skal bidra til at barna skal være i fysisk aktivitet og at de skal tilegne seg ulike ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter.

Frivillige organisasjoner, andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter og enkeltpersoner kan søke. Midlene skal gå til tiltak for barn og unge under 18 år som bor på asylmottak. 

 

Søknadsfrist: Februar årlig.

Målet med ordningen er å vise at mangfold er et positivt og hvordan barn og unge på egne premisser kan bidra til økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i samfunnet. 

Prioritering av prosjekter:  
Ved tildeling av støtteordning prioriteres prosjekter som har følgende temaer: diskriminering, arbeid mot radikalisering, prosjekter som tar for seg endring og utvikling i organisasjonen, nyskapende prosjekter, og prosjekter som har som mål å skape felles møteplasser i lokalmiljø.  Maksimumsbeløp for støtteordningen er 75 000 kr.  


Hvem kan søke:  
Barne-og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge. 
Det er et krav om at barn og ungdom deltar aktivt i gjennomføringen av prosjektet.  
 

Du kan søke om støtte til flere ulike prosjekter i organisasjonen:  
I en tildelingsrunde har organisasjonen mulighet til å søke om støtte til flere prosjekter, det anbefales da å lage en prioritering. Søknader sendes gjennom LNU sin søknadsportal. 

 

Søknadsfrister: 1.mars, 1.juni, og 1.oktober. 

Les mer om LNU Mangfold og inkludering her.

Tilskuddsportalen har oversikt over ca. 1.500 søkbare tilskudd for lag og foreninger i Norge. En stor del av kommunene tilbyr gratis adgang for lokale lag og foreninger til denne portalen. Idrettslag kan sjekke www.tilskuddsportalen.no om sin kommune tilbyr adgang. Dersom kommunen ikke har tilgang, kan idrettsråd og idrettslag oppfordre sin kommune om å få det.

 • Les godt igjennom alle spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet/utlysningsbrevet. Dersom søknadsskjemaet har spørsmålssymbol bør dere trykke på disse hvis dere er usikker på hva de spør om. Noen søknadsskjema/utlysningsbrev har også en veileder. Les gjennom denne nøye før dere starter med å skrive søknaden.
 • Svar på det dere blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.
 • Budsjett: Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket. Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Bruk «sekkeposter» i så liten grad som mulig.
 • Vekk interessen for deres prosjekt/arbeid! Få frem hvorfor de skal velge dere fremfor andre. Hvorfor er det viktig å få støtte til akkurat deres prosjekt/arbeid? Bruk gjerne konkrete eksempler. Samarbeider dere med andre? Hva ønsker dere å oppnå?
 • Ta kontakt med kontaktpersonen for støtteordningen/tilskuddsordningen dersom det er noe dere ikke forstår.

Kilde: Bufdirs tilskuddsordning "Inkludering av barn i lavinntektsfamilier".

Fond, direktorat, fylkeskommuner og kommuner har som regel en søknadsportal med et elektronisk søknadsskjema. Dersom dere vil søke om midler, må naturligvis følge feltene i disse skjemaene.

Dersom dere skal søke om midler til en finansieringskilde som ikke operer med eget søknadsskjema, kan punktene under være til hjelp. En søknad kan innebære noen få eller alle disse punktene. Dere må tilpasse søknaden til kriteriene til finansieringskilden.  

1. Tittel, dvs:

 • Prosjekttittel
 • Ditt organiasjonsledd. 
 • Gjerne et bilde.

2. Innledning

2.1 Bakgrunn for prosjektet

Fortell kort om ditt org.ledd og om nåsituasjon der. Beskriv og underbygg behovet eller problemet som ligger til grunn for prosjektet, og skisser mulige årsaker og mulige løsninger.  Presenter hvorfor det aktuelle prosjektet bør gjennomføres og hvilken relevans det har i denne sammenhengen. 

2.2 Målsetting for prosjektet.

Presenter overordnede mål og delmål for prosjektet. Prosjektets overordnede mål kan gjerne være bredt og ambisiøst. Delmålene bør være enkle, konkrete og målbare (SMARTE mål.). Delmålene må inngå i den planlagte evalueringen av prosjektet.

3. Plan og gjennomføring

3.1 Måloppnåelse og resultatvurdering

Beskriv hvordan måloppnåelse skal evalueres. Dette omfatter en beskrivelse av:

 • hvilke opplysninger/data (resultater) som skal innhentes for å vurdere om delmålene er nådd
 • hvordan opplysninger/data skal innhentes, herunder hvem som er ansvarlig for å samle dem inn, og ved hvilket tidspunkt det skal gjøres. (Skal du benytte spørreskjema? Registrering av aktive? Samtaler med målgruppen?
 • hvordan opplysningene/data skal analyseres og presenteres

3.2 Målgruppe for prosjektet

 • Beskriv prosjektets målgruppe og rekrutteringen av denne.
 • Dersom prosjektet skal rekruttere og inkludere deltakere, skal retningslinjer for hvem som kan være med i prosjektet beskrives. Antallet som skal inkluderes bør angis.
 • Ikke gap over for mange ulike målgrupper. Skriv konkret hvem de er og hvem dere skal kontakte for å nå ut til dem.

3.3 Tiltak/aktivitet

 • Beskriv innholdet i tiltakene/aktivitetene som inngår i prosjektet. Beskrivelsen må være detaljert nok til at andre som ikke er involvert i prosjektet får god forståelse av tiltakene/aktivitetene som skal gjennomføres, og slik at tiltakene/aktivitetene kan iverksettes eller videreføres av andre enn de som har vært direkte involvert i det aktuelle prosjektet.

3.4 Gjennomføring og framdriftsplan

 • Lag en framdriftsplan for hele prosjektperioden. F. eks slik: 

Start mnd/år

Slutt mnd/år

Milepæl/aktivitet

 

 

 

 • I framdriftsplanen må du lage en oversikt over hva du skal gjøre når. F. eks måned for måned eller sesong for sesong. Og planen må være for alle årene prosjektet skal pågå. 
 • Beskriv hvordan prosjektet planlegges gjennomført, inkludert hvor prosjektet skal finne sted, hvem som er ansvarlig for de ulike elementene, og når rekruttering, oppfølging og avslutning av prosjektet skal finne sted. Beskriv kort eventuelle forventede eller sannsynlige utfordringer, samt hvordan disse kan imøtegås.
 • Legg spesielt vekt på milepælene i prosjektet (eks. oppstart planlegging, oppstart rekruttering av deltakere, ferdigstilling av rapport etc.), og presenter også de viktigste milepælene i fremdriftsplanen under (legg til flere rader ved behov).

4. Andre opplysninger

4.1 Etiske vurderinger og personvernhensyn.

 • Prosjektbeskrivelsen bør ha en beskrivelse av etiske hensyn knyttet til prosjektet. Blant annet skal elementer som kan gi etiske bekymringer omtales. Personvernhensyn skal beskrives, og prosjekter som samler inn persondata skal angi hvordan data skal behandles og lagres.

4.2 Frivillighet

 • Beskriv planene for frivillig innsats, engasjement og bidrag i planlegging og/eller gjennomføring av prosjektet. Beskriv hvilken type frivillig innsats som ytes, samt hvem står for denne frivilligheten. Dersom frivillighet ikke er aktuelt skal dette begrunnes her.

4.3 Brukermedvirkning.

 • Beskriv hvordan brukere vil være involvert i planlegging og/eller gjennomføring/avslutning av prosjektet. Graden av brukermedvirkning kan variere i de ulike prosjektfasene, men er aktuell i hele løpet fra idéfase til avslutning med formidling/videreføring. Beskriv plan og system for involvering og medvirkning i de ulike fasene, herunder hvordan de er tiltenkt å bidra i formidling og videreføring av prosjektet.

4.4 Tilleggsfinansiering

 • Beskriv hvilke andre kilder til økonomisk og ikke-økonomisk støtte som prosjektet er avhengig av.

4.5 Formidling av resultater

 • Beskriv hvordan resultatene skal presenteres, formidles og publiseres. Og for hvem. Ditt særforbund? Kommunen? Andre organisasjoner? Internt?
 • Dersom det planlegges å utarbeide en rapport, publikasjon eller lignende skal dette omtales her.

4.6 Forventet verdi for målgruppe og samfunn

 • Beskriv hvilke positive konsekvenser prosjektet er ventet å gi for målgruppen, andre involverte og befolkning/samfunn.

4.7 Videreføring

 • Det må opplyses hvorvidt prosjektet forventes å videreføres etter at prosjektperioden støttet av denne finansieringskilden er ferdig.
 • Skal prosjektet gå over til vanlig drift? Hvordan blir utgiftene dekket? Av medlemmene og frivillig arbeid? Av andre inntektskilder?

5.0 Referanseliste