Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag har sin opprinnelse i Storbyprosjektet som startet i 1993.

Årlige midler fra Kulturdepartementet

Norges idrettsforbund har siden 1993 årlig mottat midler fra Kulturdepartementet til ordningen Inkludering i idrettslag. Midlene kanaliseres videre til utvalgte idrettsråd (og enkelte idrettskretser) i store byer, som igjen fordeler midlene til idrettslag. Midlene kan brukes i idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, i randkommuner utenfor Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg, Haugesund, Bodø, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord og Sandnes. 

Mål og målgrupper

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Tiltak for å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget.

Positive resultat

Midlene har bidratt til deltakelse av målgruppene inn i ordinære idrettstilbud, samt i andre idrettstilbud som åpen hall, ferietilbud og ulike kurs. Støtten gjør altså at idrettslag kan iverksette gode inkluderingstiltak som gir barn og ungdom mulighet for gode opplevelser og tilhørighetsfølelse til et godt miljø. Idrettslagene i ordningen oppgir at de har fått flere i målgruppene til å bli i idrettslagene. I tillegg til at idrettslagene får flere medlemmer, oppgir idrettslagene at de får flere foreldre til å bli engasjerte, at idrettslagets omdømme forbedres, at kriminalitet forebygges og at lokalmiljøet bedres. Inkludering i idrettslag gir derfor positive ringvirkninger for samfunnet for øvrig. 

IR/IK Epostadresse Navn 
Oslo Idrettskrets marit.slupstad@idrettsforbundet.no Marit Slupstad 
Viken idrettskrets  MarteBohm.Nordahl@idrettsforbundet.no Marte Bøhm Nordahl
Fredrikstad Idrettsråd stefan@frid.no Stefan Løkse
Fredrikstad Idrettsråd morten@frid.no Morten Engebretsen
Sarpsborg Idrettsråd sir@sarpsborg.com Kjell Einar Andersen
Sarpsborg Idrettsråd ole-henrik.andersen@sarpsborg.com Ole-Henrik Andersen
Bergen Idrettsråd Roar.andersen@idrettsforbundet.no  Roar Andersen
Trondheim Idrettsråd Gina.thrane@idrettsforbundet.no  Gina Thrane
Bodø Idrettsråd Hilde.anneland@idrettsforbundet.no Hilde Ånneland
Bodø Idrettsråd GroMarie.Thomassen@idrettsforbundet.no Gro- Marie Thomassen
Stavanger Idrettsråd jone@idrettsraadet.no Jone Edland
Stavanger Idrettsråd arne@idrettsraadet.no Arne Thorsen-Eie
Rogaland IK (Sandnes IR) lene.byberg@idrettsforbundet.no Lene Byberg
Haugesund Idrettsråd og-krakk@online.no Ottar Krakk, Daglig leder
Vestfold og Telemark IK (Skien, Porsgrunn, Sandefjord og Larvik IR) Therese.husby@idrettsforbundet.no Therese Husby 
Drammen Idrettsråd Janne.hafskjold@drammenir.no  Janne Hafskjold
Tromsø Idrettsråd Britt.leandersen@nif.idrett.no  Britt Leandersen
Kristiansand Idrettsråd Geir.thorstensen@idrettsforbundet.no Geir Thorstensen
Kristiansand Idrettsråd kevin@norwaysummergames.com Kevin Juhl-Thomsen