1830__MG_9321_(1).jpg

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag

Årlige midler fra Kulturdepartementet

Norges idrettsforbund har siden 1993 årlig mottat midler fra Kulturdepartementet til ordningen Inkludering i idrettslag. Midlene kanaliseres videre til utvalgte idrettsråd (og enkelte idrettskretser), som igjen fordeler midlene til idrettslag. Følgende kommuner kan søke om midler til sine respektive idrettsråd/idrettskretser: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Indre Østfold, Lillestrøm, Ullensaker, Bærum, Lørenskog, Asker, Nordre Follo, Ringerike, Tromsø, Kristiansand, Arendal, Haugesund, Bodø, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Sandnes, Gjøvik og Ålesund. 

Mål og målgrupper

Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag. Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert. 

Positive resultat

Midlene har bidratt til deltakelse av målgruppene inn i ordinære idrettstilbud, samt i andre idrettstilbud som åpen hall, ferietilbud og ulike kurs. Støtten gjør altså at idrettslag kan iverksette gode inkluderingstiltak som gir barn og ungdom mulighet for gode opplevelser og tilhørighetsfølelse til et godt miljø. Idrettslagene i ordningen oppgir at de har fått flere i målgruppene til å bli i idrettslagene. I tillegg til at idrettslagene får flere medlemmer, oppgir idrettslagene at de får flere foreldre til å bli engasjerte, at idrettslagets omdømme forbedres, at kriminalitet forebygges og at lokalmiljøet bedres. Inkludering i idrettslag gir derfor positive ringvirkninger for samfunnet for øvrig. 

Kontaktperson i Norges idrettsforbund: 
line.hurrod@idrettsforbundet.no

Kontaktpersoner i idrettsråd og idrettskretser finnes på deres nettsider.