Foto: Magnus Thorsen Helstad
Foto: Magnus Thorsen Helstad

Aktivitet

Det er mange måter idrettslag kan organisere aktivitet for flyktninger som befinner seg i en mottakssituasjon eller er i en bosetningsfase. Idrettskretsene har tatt på seg et koordinerende ansvar inn mot mottak, idrettsråd og idrettslag.

Aktivitet i/ved mottaket:

 • Idrettslaget organiserer aktivitet for barn, ungdom eller voksne flyktninger ved mottaket på dagtid eller kveldstid.

Aktivitet på idrettslagets arena:

 • Flyktningene blir transportert til en idrettshall eller arena hvor idrettslaget organiserer aktivitet.

Aktivitet i idrettslagets ordinære aktivitet:

 • Ukentlig, ordinær aktivitet. For eksempel fotball-, bordtennis- eller kampsporttrening.
 • Aktivitet i skolen eller skolefritidsordningen (SFO/AKS).
 • Kurs i en idrett over en gitt periode. For eksempel svømmekurs.
 • Ferietilbud. For eksempel fotball- eller friidrettsskole.
 • Arrangement.
 • Åpen hall.

Tips:

 • Aktivitetene bør være åpne for begge kjønn, men de kan trene separat hvis det er mest hensiktsmessig.
 • Spør flyktningene om deres behov og interesser, også de med funksjonsnedsettelser. Flere klubber har aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse. Ta kontakt med regional fagkonsulent paraidrett i idrettskretsen.
 • Det er fint å ha tilbud hvor barn og voksne kan trene sammen. 
 • Idrettslaget kan tilby gratis deltakelse for flyktningene, dekke treningsavgift, medlemskontingent eller andre personlige utgifter tilknyttet aktiviteten dersom idrettslaget har egne midler, eller har mottatt midler gjennom støtteordninger.
 • Det er fint om flyktningene deltar sammen med barn, ungdom og voksne fra nærmiljøet på idrettslagets tilbud.
 • Kanskje barn og unge i nærmiljøet kan delta på aktivitet i mottaket også?
 • Det kan kanskje igangsettes en Spleis eller innsamling av utstyr som sykler, baller, hoppetau, joggesko osv. som flyktningene kan ha glede av?
 • Det kan være behov for en person i idrettslaget som er i dialog med mottaket, andre organisasjoner, kommunen og ressurser i idrettslaget.
 • Det kan være behov for en dedikert person i idrettslaget (følgeperson, idrettskontakt el.) eller en aktivitetsguide tilknyttet idrettsrådet som er i dialog med flyktningene. Denne personen kan gi flyktningene informasjon om aktivitetstilbudet, om idretten generelt, om mulighet for deltakelse i ordinær aktivitet, om utstyr som trengs mm.
 • Det er fint om det er et allsidig tilbud, så det oppfordres til samarbeid mellom grupper i fleridrettslag og særidrettslag.
 • Det kan være behov for å ha egne jentegrupper og egne guttegrupper.
 • Kan idrettslaget tilby spennende og fine sommeraktiviteter? Flyktningene kommer sannsynligvis ikke til å reise på ferie, så det er fint å ha noe hyggelig og morsomt å gjøre i nærmiljøet.
 • Timelønn vil variere mellom idrettslag og idrettsgrener. Det anbefales å tilpasse timelønn ut ifra alder, erfaring og mengde ansvar.
 • Det kan være fint å invitere flyktningene på et arrangement i nærområdet, som fotballkamp, basketkamp, friidrettsstevne eller svømmestevne, eller bare invitere til en sosial samling enten på idrettsarenaen eller i mottaket.
 • Noen ukrainske barn følger vanlig skole i hjemlandet, så idrettslaget bør tilpasse aktivitetene etter disse tidene.
 • Trenere og ledere skal aldri være alene med et barn.

Ressurser:

Koordinering
Koordinering av innsatsen vil bidra til en mer effektiv håndtering av idrettens arbeid, og vil bidra til samarbeid idrettslag imellom, og med idretten og andre frivillige organisasjoner.

Landets idrettskretser har en kontaktperson som har tatt på seg et koordinerende ansvar inn mot mottak, idrettsråd og idrettslag. Se listen over kontaktpersoner på denne siden.

Norges idrettsforbund foreslår følgende rollefordeling mellom ulike organisasjonsledd i idretten i flyktningsituasjonen. Rollefordelingen kan variere over tid, og kan variere fra organisasjonsledd til organisasjonsledd avhengig av ressurser tilgjengelig.

Idrettskretsers rolle:

 • Ha løpende kontakt med mottak og frivillighetskoordinatoren der.
 • Koordinere idrettslagenes innsats inn mot det enkelte mottak.
 • Ha løpende kontakt med andre frivillige organisasjoner.
 • Ha løpende kontakt med fylkeskommunen og kommuner.
 • Samarbeide med og evt. delegere oppgaver til idrettsråd.
 • Benytte aktivitetsguider som kan gi flyktningene informasjon om idretten, ulike aktivitetstilbud, om medlemskap, om utstyr som trengs mm.
 • Søke om midler, lyse ut midler til underliggende ledd og behandle søknader.
 • Informere underliggende ledd om tilskuddsordninger.

Idrettsråds rolle:

 • Ha løpende kontakt med mottak og frivillighetskoordinatoren der.
 • Koordinere idrettslagenes innsats inn mot det enkelte mottak.
 • Ha løpende kontakt med andre frivillige organisasjoner.
 • Ha løpende kontakt med kommunen.
 • Samarbeide med skoler for å kunne informere om aktivitetstilbud i nærliggende idrettslag.
 • Samarbeide med idrettskretsen.
 • Benytte aktivitetsguider som kan gi flyktningene informasjon om idretten, ulike aktivitetstilbud, om medlemskap, om utstyr som trengs mm.
 • Jobbe for at kommunale anlegg skal være åpne.
 • Søke om midler, lyse ut midler til underliggende ledd og behandle søknader.
 • Informere underliggende ledd om tilskuddsordninger.
 • Eksempel fra Nordre Follo idrettsråd 

Idrettslagenes rolle:

 • Legge til rette for trygg og god aktivitet. Ta imot alle med åpne armer.
 • Inkludere flyktningene i ukentlig aktivitet, arrangement og ferietilbud.
 • Vurdere å opprette ekstra lavterskelaktivitet.
 • Vurdere å opprette aktivitetstilbud i sommerferien.
 • Vurdere å opprette egne tilbud for flyktningene, hvis det er mest hensiktsmessig.
 • Spørre om flyktningenes behov og interesser, også de med funksjonsnedsettelser, for å kunne legge til rette best mulig.
 • Informere om idrettslagets tilbud og hvordan idretten er organisert. Benytt gjerne Blimed-brosjyre og andre informasjonsressurser
 • Ha dedikerte personer som kan gi flyktningene informasjon om idretten. Som informasjon om aktivitetstilbudet, om idretten generelt, om medlemskap, om utstyr som trengs mm.
 • Rekrutter nye frivillige. Spør unge og voksne hva de kan bidra med!
 • Organisere transport, enten via mottaket eller andre frivillige organisasjoner, evt. gjøre lokale avtaler med buss, taxi eller skoletransport.
 • Søke om midler og benytte midlene i henhold til søknad. Det kan bli behov for midler til transport, tolk, felles utstyr, lønn til trenere, lønn til feltarbeider/aktivitetsguide, kompetanseheving, halleie, administrasjon for å koordinere tilbudet med mottak, klubbkveld, markedsføring og personlige utgifter som utstyr, turnering, treningsavgift, medlemskontingent og lisens.

Særforbunds rolle:

 • Tilpasse medlemstilganger, lisenser og konkurransereglement for rask inkludering.
 • Informere organisasjonen gjennom nyhetsbrev, nettsider og webinarer.
 • Informere underliggende ledd om tilskuddsordninger.
 • Ha gode tips om hvordan idrettslag kan være imøtekommende mot nye deltakere, og hvordan tilpasse aktiviteten til alle nivåer.

Norges idrettsforbund sentralt sin rolle:

 • Jobbe mot myndighetene (departement, UDI og IMDi) om idrettens behov. Som støtteordninger, informasjon om situasjonen og rask saksbehandling av politiattester.
 • Ha dialog med andre frivillige organisasjoner om samarbeid og informasjonsdeling.
 • Ha dialog med enkelte driftsoperatører av mottak.
 • Lyse ut midler og behandle søknader.
 • Informere organisasjonen gjennom nyhetsbrev, nettsider og webinarer.
 • Dele gode lokale løsninger.