Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvorfor inkludere?

1883__L6Y9679 1.jpg

Idretten er en viktig arena for veldig mange barn og unge. Det er en viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så vel som en arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd. Alle bør få oppleve idrettsglede. Vi må derfor være oppmerksomme på hvordan økonomi og kultur kan ekskludere - slik at alle barn og unge som ønsker å delta i organisert idrett får muligheten til det.

 

  Det er mange grunner til at idretten bør jobbe med inkludering av mennesker med innvandrerbakgrunn og lav betalingsevne.

   Fordeler for idrettslag er at de kan få:

  • Flere medlemmer og engasjerte enkeltmennesker.
  • Flere ressurser slik at fylling av verv og videre drift sikres. 
  • Fornying og videreutvikling av aktiviteter som følger med i tiden. 
  • Utvikle både medlemmene og organisasjonen.
  • Nye perspektiver, ny tenkning, ny kunnskap og framdrift. 
  • En åpnere organisasjonskultur.
  • Mer innflytelse i samfunnet.
  • Større forståelse for ulike kulturer. 
  • Bidra til et godt lokalmiljø. Deltakelse i idrettslag er givende for den enkelte og samlende for lokalsamfunnet. 
  • Et godt rykte som igjen kan generere flere medlemmer, troverdighet og økte inntekter. 

  Idrettslag har mange utfordringer med å rekruttere og ivareta barn og ungdom som har ingen eller liten deltakelse i idretten i utgangspunktet. Det er også utfordrende å få involvert deres foreldre som kanskje ikke har egne erfaringer med idrett, eller med idretten i Norge. Det er utfordrende: 

  • Å nå ut med informasjon til, og å kommunisere med målgruppen pga. språkutfordringer, tilgjengelighet og tid overfor foreldre.
  • At enkelte skoler ikke åpner opp for å sende ut informasjon til elevene.
  • At familiene har mangel på økonomi og utstyr, eller tror at de har det, for å kunne delta i et fullverdig tilbud. 
  • At enkelte idrettslag kan ha en kultur som ikke passer for mennesker med innvandrerbakgrunn, som kode for bekledning, oppmøtetid, dugnadsinnsats, interesser og holdninger.
  • At enkelte foreldre kan ha manglende oppfølging og involvering av barnas idrettsaktiviteter.  
  • At enkelte ungdommer ikke har drevet med idrett i yngre alder.
  • Med manglende tilgang til transport.
  • Med mangel på halltid. 

  Å endre organisasjonskulturen er avgjørende for inkluderingsarbeidet. Organisasjonskultur er holdninger, erfaringer, oppfatninger, verdier og praksis som organisasjoner har samlet og utviklet over tid. Organisasjonskulturen er det usagte, det man tar for gitt – måtene man gjør ting på i organisasjonen. Den viser seg for eksempel i medlemmenes samhandling med hverandre og hvordan man oppfører seg.Vi må utfordre oss selv og organisasjonen. Når en organisasjon har eksistert over lang tid, utvikler det seg en uformell struktur som danner grunnlaget for de som deltar, men også for hvem som deltar. 

  Av og til kan organisasjonskultur og gamle tradisjoner stå i veien for fornyelse og utvikling. Ting er som de alltid har vært, og sånn er det bare. Hvis man skal lykkes med inkluderingsarbeidet i organisasjonen, må man våge å ta tak i og endre fastgrodde oppfatninger og verdier.

  Ofte kan det være vanskelig å endre disse uformelle strukturene nettopp fordi de er uskrevne eller usagte. Når vi jobber med inkludering, jobber vi også med å endre organisasjonskulturen. For at vi skal kunne fornye oss og være en organisasjon som medlemmene trives i, må vi derfor først våge å endre organisasjonskulturen.

  Kilde: Frivillghet Norges veiledningshefte til workshop om inkludering

  Per i dag er status den at idretten på alle organisasjonsnivåer ikke speiler mangfoldet i samfunnet. Idretten har for høye kostnader for noen, mens andre har ingen erfaring med idrett slik at terskelen blir for høy. Særlig lite representert er jenter og kvinner med innvandrerbakgrunn.

  Vi har som mål at idretten skal speile samfunnet. Dette innebærer at idrettsaktivitet skal være like tilgjengelig for alle uavhengig av en persons økonomi, om personens foreldre er født i Norge eller i utlandet eller andre faktorer.

  Vi må derfor jobbe målrettet rettet mot enkelte grupper og personer, samtidig som vi må jobbe med å senke økonomiske og kulturelle barrierer.

  Dersom vi klarer å senke økonomiske og kulturelle barrierer for deltakelse i idretten, så får vi med oss flere barn, ungdom og voksne.

  NIF har valgt å bruke begrepet «inkludering» for å vise at idretten ikke bare må fysisk legge til rette for at alle kan få delta («integrering»), men også faglig, sosialt og kulturelt. Idretten skal strekke seg mot å tilpasse seg alle og gi et tilfredsstillende idrettstilbud hvor ingen opplever å bli ekskludert.

  NIF har som visjon «idrettsglede for alle». Dette innebærer at idrettsaktivitet skal være like tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi eller om en er født i Norge eller i et anndet land.

  I idrettens langtidsplan for 2019-2023, Idretten Vil, står følgende mål under satsningsområdet "livslang idrett":

  Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer.

  Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier.

  Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle.

  Disse punktene er veiledende for idrettens inkluderingsarbeid. 

  Videre i langtidsplanen står det beskrevet fire veivalg som skal prege idrettens arbeid de nærmeste årene. En av dem er "Inkluderende". 

  Inkluderende betyr en organisasjon som ser alle, skaper trygghet og tar vare på alle. Idretten skal sørge for trivsel, gode fellesskap og at alle kan delta og prestere på eget nivå og etter eget ønske. Inkluderende handler om vår foreningsdrevne virksomhet, der alles stemme er like mye verdt. Det betyr at Norges idrettsforbund har som mål å ta vare på mangfoldet i samfunnet inn i idretten, slik at norsk idrett speiler det samfunnet vi er en del av og der ingen skal ekskluderes. En inkluderende idrett er samlende for lokalsamfunn og storsamfunn.

  For at idretten skal speile samfunnet må vi jobbe målrettet mot enkelte grupper og personer som er en del av lokalsamfunnet, og som vil, men ikke har funnet seg en plass i idretten.