Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsskole for barn

idrettsskole_logo.jpg

En idrettsskole er et variert aktivitetstilbud hvor barn til og med det året de fyller 12 år får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer, for eksempel i sal, på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå. 

Hvorfor idrettsskole?
For:

• Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett.
• Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder.
• Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter.
• Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre idrettslag i lokalmiljøet.
• Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i lokalmiljøet.
• Å legge til rette for sosiale tiltak for hele familien, utenom selve idrettsaktiviteten, for eksempel aktivitetsdager, turer, kino- og teaterbesøk og lignende.

Det finnes i dag over 800 idrettsskoler spredt på ca 400 kommuner i Norge. Idrettsskoler kan organiseres både i særidrettslag, fleridrettslag og som samarbeid mellom idrettslag. Har du lyst å vite mer om hvordan du kan starte en idrettsskole kan du laste ned vår brosjyre som også inneholder eksempler på ulike typer idrettsskoler. Last ned her:

Last ned brosjyren: Idrettsskole for barn (2012) - Håndbok for deg som vil starte en idrettsskole

 

  NIF ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler sin idrettsskole. Finn mer informasjon om hvordan du kan søke om oppstartsstøtte eller utviklingsstøtte: 

  Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år.

  Oppstartsstøtte
  NIF har en ordning med oppstartstøtte for idrettslag som vil starte idrettsskole. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis kun oppstartsstøtte til én idrettsskole pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.
  Beløpene er som følger:
  Kr. 11.000,- for idrettsskoler med færre enn 50 barn 
  Kr. 16.000,- for idrettsskoler med flere enn 50 barn

  Utviklingsstøtte
  Eksisterende idrettsskoler kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:
  • Utvidelse i alderstrinn
  • Utvidelse i aktivitetstilbud/omfang (eks. tilbud i ny skolekrets, samarbeid med skole/SFO).
  • Inkludering av barn med funksjonshemminger eller andre særskilte behov. 
  • Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere.* 
  • Tilrettelegging av en utebasert idrettsskole som tilbyr ute-aktiviteter hele året.
  • Oppstart av idrettsskole som har ligget nede.
  Utviklingsstøtten er kr 8.500,-.

  * Ta kontakt med respektiv idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak.

  Hvordan søke oppstart- eller utviklingsstøtte?
  Det er utarbeidet et søknadsskjema (se lenger nede) som kan brukes både til oppstarts- og utviklingsstøtte. Som vedlegg til søknaden skal det sendes med en årsplan - evt. henvises det til internettside hvor årsplanen er tilgjengelig. Årsplanen skal vise hvilke idretter/aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke, for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer (der hvor det ikke naturlig framgår).

  Søknadsprosedyre:
  Søknaden sendes fra søker til respektiv idrettskrets, for kvalitetssikring og vurdering. 
  Idrettskretsen innstiller søknaden til godkjent eller avslått ut i fra gjeldende kriterier. 
  Innstilles søknaden til avslått, tar idrettskretsen kontakt med idrettslaget for en utbedring av søknaden. 
  Søknaden sendes kun fra idrettskretsen til NIF når den er godkjent av idrettskretsen. 
  NIF gjør den endelige innstilling til godkjent eller avslått før en eventuell støtte betales ut.
  Idrettskrets registrerer nye idrettsskoler i idrettens database. 
  NIF foretar utbetaling ved godkjente søknader.
  Det kan søkes hele året - forventet behandlingstid er 3-6 uker.

  Søknad - idrettsskoler for barn:
  https://nif.more.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=13

  1. Idrettsskolen skal være et åpent tilbud for alle barn fra og med det året de fyller 6 år og til og med det året de fyller 12 år. Idrettslag kan også starte idrettsskole for barn under 6 år, men er ikke stønadsberettiget da. 

  2. Opprettelse av idrettsskole som en del av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre før søknad sendes. 

  3. Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan og Bestemmelser om barneidrett skal følges opp og etterleves. 

  4. Ansvarlig for idrettsskolen skal sørge for at alle trenere/ledere er godt kjent med Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett og sørge for at de har gyldig politiattest. 

  5. Barna skal få prøve seg på minst 3 idretter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. I tillegg skal leik og fysisk aktivitet som utvikler barnas grunnmotorikk være gjennomgående i idrettsskoletilbudet. Kravet om 3 idretter gjelder ikke for barn mellom 0 og 5 år.

  6. Idrettsskolen skal gi et variert opplæringstilbud, i ulike miljøer, hvor aktivitetene følger årstidene. 

  7. Idrettsskolen skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer. 

  8. Årsplan som viser aktiviteten i idrettsskolen uke for uke for de ulike aldersgruppene skal legges ved søknaden. Benytt dette skjemaet for årsplan. 

  9. Aktivitetslederne i idrettsskolen bør som et minimum ha aktivitetslederkurs i barneidrett eller tilsvarende.

  Norges idrettsforbund har laget et diplom som kan brukes til barn på idrettsskolen i ditt idrettslag.

  Dette er et redigerbart PDF-dokument, så det er mulig å fylle ut før man skriver ut. 
  Bokmål:
  Blå figur på hvit bakgrunn
  Rosa figur på hvit bakgrunn
  Svart figur på hvit bakgrunn 
  (Den svarte kan egne seg dersom dere ønsker å skrive ut diplomet på et farget ark.)

  Nynorsk:
  Blå figur på hvit bakgrunn
  Rosa figur på hvit bakgrunn
  Svart figur på hvit bakgrunn
  Vi anbefaler dere å skrive ut diplomet på et papir som kalles "silk 170 gram."