Allidrett for barn

Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø, på is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. En allidrett kan organiseres av et fleridrettslag, et særidrettslag eller et samarbeid mellom flere idrettslag. Et idrettslag kan ha allidrettsgrupper for barn, for ungdom og for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser.

Last ned brosjyren Allidrett for barn og ungdom, en håndbok for deg som vil starte en allidrett for barn og ungdom.

For å gi barna et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt. 

Allidrett passer godt for alle barn opp til det året de fyller 12 år. Allidrett kan også organiseres for ungdom 13-19 år.

NIF ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler Allidrett for barn og Allidrett for parautøvere. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartstøtte og utviklingsstøtte til dette.

Idrettslag kan søke om støtte til: 

- Allidrett for barn

- Allidrett for kun parautøvere, barn

Oppstartsstøtte

Idrettslag kan søke om oppstartstøtte for å starte opp med Allidrett for barn, samt Allidrett med kun parautøvere. Idrettslag som ikke har mottatt oppstartsstøtte tidligere, kan søke om dette. 

Beløpene er som følger:

Kr. 15.000,- for Allidretter med færre enn 50 barn.

Kr. 18.000,- for Allidretter med 50 barn eller fler.

Et idrettslag kan få tildelt oppstartsstøtte kun én gang for en barnegruppe og én gang for en paragruppe, barn.

Utviklingsstøtte

Allidretter for barn og Allidretter for kun parautøvere som allerede har mottatt oppstartsstøtte kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:

 • Utvidelse i alderstrinn.
 • Utvidelse i aktivitetstilbud eller omfang. For eksempel flere idretter i årsplanen eller tilbud i et større geografisk område.
 • Inkludere barn med funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov i Alidrettsgruppa. 
 • Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere*.
 • Tilrettelegging av en utebasert Allidrett som tilbyr ute-aktiviteter hele eller store deler av året.
 • Gjenoppstart av Allidrett som ikke har hatt aktivitet på ett år eller mer.  

*Ta kontakt med din respektive idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak.

Utviklingsstøtten er kr 10.000,-.

For både oppstarts- og utviklingsstøtte

 • Det gis kun oppstarts-og utviklingsstøtte til én Allidrett for barn og én Allidrett for parautøvere per idrettslag (samt tilsvarende for ungdom), uavhengig av antall utøvere eller antall grupper.
 • Et idrettslag kan søke om oppstarts- eller utviklingsstøtte kun én gang per kalenderår for hver av gruppene.
 • Det er ingen søknadsfrister. Idrettslag kan søke hele året.
 • Det gis ikke oppstarts- eller utviklingsstøtte til SFO/AKS (Skolefritidsordning/Aktivitetsskole), altså tilbud i regi av idrettslag eller allidretter som er en del av SFO/AKS.

Søknadsprosedyre

 • Søknaden sendes fra søker til respektiv idrettskrets for kvalitetssikring og vurdering.
 • Idrettskretsen innstiller søknaden til "godkjent", "trenger revidering" eller "avslått" ut fra gjeldende kriterier. 
 • Innstilles søknaden til "trenger revidering", får idrettslaget en epost med kommentar fra idrettskretsen om hva som må utbedres i søknaden.  
 • Søknaden sendes kun fra idrettskretsen til NIF når den er godkjent av idrettskretsen. 
 • NIF gjør den endelige innstilling til "godkjent", "trenger revidering" eller "avslått" før en eventuell støtte betales ut.
 • Idrettskrets registrerer nye Allidretter i idrettens database.
 • NIF foretar utbetaling ved godkjente søknader.

Forventet behandlingstid er 3-6 uker.

Det kan også søkes støtte til Allidrett for ungdom.

Søknadsskjema og mal for årsplan

Bruk dette søknadsskjemaet for oppstarts- og utviklingsstøtte til allidrett for barn 

Det samme skjemaet kan brukes dersom idrettslag vil søke om allidrett for ungdom. 

Last opp en årsplan som viser idretter/ aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke, for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer de er. Årsplanen må gå over minimum 20 uker. Mal for årsplan.

Kriterier for å bli godkjent som allidrett for barn

 1. Allidrett for barn skal være et åpent tilbud for alle barn fra og med det året de fyller 6 år og til og med det året de fyller 12 år. Idrettslag kan også starte allidrett for barn under 6 år, samt SFO-allidretter, men er da ikke stønadsberettiget.

 2. Opprettelse av allidrett for barn som en del av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre før søknad sendes.

 3. Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan og Bestemmelser om barneidrett skal følges opp og etterleves.

 4. Ansvarlig for allidretten for barn skal sørge for at alle trenere/ledere er godt kjent med Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett - samt sørge for at de har gyldig politiattest.

 5. Barna skal få prøve seg på minst tre idretter/aktiviteter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. I tillegg skal lek og fysisk aktivitet som utvikler barnas grunnmotorikk være gjennomgående i allidrettstilbudet. Kravet om tre idretter/aktiviteter gjelder ikke for barn mellom 0 og 5 år, men det må være allsidig lek.

 6. Allidrett for barn skal gi et variert opplæringstilbud, i ulike miljøer, hvor aktivitetene følger årstidene.

 7. Allidrett for barn skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer.

 8. Allidretten for barn skal ha en årsplan som viser aktiviteten fordelt uke for uke for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer de er. Årsplanen må gå over minimum 20 uker.

 9. Aktivitetslederne i allidretten for barn bør som et minimum ha aktivitetslederkurs i barneidrett eller tilsvarende.

Norges idrettsforbund har laget et diplom som kan brukes til barn på allidretten i ditt idrettslag.

Dette er et redigerbart PDF-dokument, så det er mulig å fylle ut før man skriver ut. 
Bokmål:
Blå figur på hvit bakgrunn
Rosa figur på hvit bakgrunn
Svart figur på hvit bakgrunn 
(Den svarte kan egne seg dersom dere ønsker å skrive ut diplomet på et farget ark.)

Nynorsk:
Blå figur på hvit bakgrunn
Rosa figur på hvit bakgrunn
Svart figur på hvit bakgrunn
Vi anbefaler dere å skrive ut diplomet på et papir som kalles "silk 170 gram."

Her finner du logoer til Allidrett for barn til bruk til trykk og til nettsider/dokumenter. 

Til trykk: 

Rosa farge jente

Sort farge jente

Hvit farge jente 

Jentefigur rosa hvit 

 

Turkis farge gutt

Svart farge gutt

Hvit farge gutt

 

Rosa tommel opp 

Turkis tommel opp

Grønn tommel opp

Svart tommel opp

Hvit tommel opp

Til nettsider/dokumenter: 

Rosa farge jente

Jentefigur hvit rosa

Svart farge jente

 

Guttefigur hvit turkis

Turkis farge gutt

Svart farge gutt

Hvit farge gutt

 

Rosa tommel opp 

Turkis tommel opp

Grønn tommel opp 

Hvit tommel opp 

Sort tommel opp

For å sette logoene inn i word-dokumenter, kan du enten:

1. Åpne logen, høyreklikke på bildet, kopiere, åpne et word-dokument og lime inn. 

2. Åpne logoen, høyreklikk på bildet, lagre bilde som... på din pc, åpne et word-dokument, trykk Sett inn - Bilder og hent opp bildet. 

3. Bruk utklippsverktøyet på din pc. 

Aktivitetsøkter:

Se aktivitetsbank her 

Bestille utstyr:

klubben.noIdrettsbutikken og IDK

Søk om støtte til utstyr: 

Spillemidler til utstyr

Politiattest:

Les våre sider om politiattest her

Kurs i barneidrett:

Barneidrettstreneren

Gjeldende for utstyr kjøpt i 2022 

Godkjent utstyr til ordningen spillemidler til utstyr for allidrett for barn og ungdom 

Idrettslag kan søke om spillemidler til utstyr via sin idrettskrets. Under vises en liste over godkjent utstyr for allidrett for barn og ungdom. Det er kun mulig å kjøpe inn maks 10 ulike utstyrstyper som det kan søke støtte om. Idrettslaget må kjøpe for minst 10 000 kroner for å kunne søke om støtte. Ordningen støtter trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr og ikke driftsutstyr eller personlig utstyr.  

Ler om kriteriene her

Godkjent utstyr til allidrett for barn og ungdom:  

 • Matter
 • Hinder
 • Baller 
 • Mål  
 • Musikkanlegg  
 • Rokkeringer 
 • Balanseelementer
 • Lekefallskjerm
 • Ake-, skøyte- og skiutstyr
 • Racketutstyr

Begrunnelsene for at allidrett har disse utstyrstypene på listen:  

 • Utstyret har en viss pris slik at idrettslaget kommer opp i minimum 10 000 kroner.  
 • Utstyret er vanlig inventar i gymsaler, arenaen som mange allidretter holder til i. 
 • Utstyret kan brukes til aktiviteter som er vanlig i allidrett, som hinderløype, sirkeltrening, stafetter, bevegelsesleker og ballek. 
 • Ake-, skøyte- og skiutstyret kan stimulere til mer utendørs aktivitet.

Navneendring fra «idrettsskole» til «allidrett»

Norges idrettsforbund har endret navnet på idrettsgrupper som før het «idrettsskoler» til «allidrett». For barn blir navnet allidrett for barn og for ungdom blir navnet allidrett for ungdom.

Det har blitt gjor en automatisert endring av i idrettens sentrale database.

For eksempel vil org. navn «Abildsø IL - Idrettsskole» bli endret til «Abildsø IL - Allidrett» i SportsAdmin. Allidrettsgruppene vil få betegnelsen «allidrett» som org. type.

Noen idrettslag har i dag en allidrettsgruppe som heter for eksempel idrettsskole, barneidrettsgruppe, sportmix, Young Active osv. I idrettens registreringssystemer heter de i dag f. eks «St. Croix Barneidrettsgruppe- Idrettsskole». Heretter vil disse bli hetende f. eks «St. Croix Barneidrettsgruppe - Allidrett».

Idrettslag kan fortsatt beholde navnet de har på allidrettsgruppa si. Men de kan også endre navnet sitt til allidrett, hvis de vil.

Grunnen til at NIF har endret navnet til allidrett, er blant annet å få fram at aktivitetene er varierte og allsidige og at ordet «skole» var noe misvisende.