Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Allidrett for barn

Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø, på is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. En allidrett kan organiseres av et fleridrettslag, et særidrettslag eller et samarbeid mellom flere idrettslag.

 

Last ned brosjyren Allidrett for barn og ungdom, en håndbok for deg som vil starte en allidrett for barn og ungdom.

  Oppdatert 25. juni 2020

  • Alle idrettslag må følge den fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten.
  • Nederst i dette dokumentet presiserer NIF anbefalinger som gjelder for Allidrett for barn og ungdom spesielt.
  • I tillegg kan idrettslaget lese hvilke koronavettregler som gjelder for spesifikke idretter her.

  Fellesidrettslig smitteveileder

  De viktigste punktene i smittevernveilederen (se veileder for utfyllende informasjon):  

  • Idrettslag og andre kan arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 200 personer er tillatt. Alle må holde minst 1 meters avstand. Unntak fra 1 metersregelen er personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet.
  • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. Barn og ungdom til og med 19 år trenger ikke å ha 1 meters avstand på trening. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
  • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis ogsamlet kan overholde smittevernrådene.
  • Idrettslag/foreninger bør der det er mulig inndele deltakerne i faste grupper og fortrinnsvis samle deltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.
  • Bruk av garderober er nå tillatt.  
  • Det er ikke behov for rengjøring av baller i ballidrett utover normal praksis. Deltakere bør oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles utstyr.
  • Ved bruk av felles matter, slagputer eller liknende utstyr som berøres hyppig med hendene/ansiktet anbefales håndvask før og etter bruk, samt rengjøring av utstyret mellom hver bruker. Begrens utstyr som innebærer tett kontakt med ansikt eller hender.
  • Syke personer må holde seg hjemme.
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
  • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene.
  • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart.
  • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet.

  Utover dette anbefaler NIF at Allidrett for barn og ungdom følger disse reglene:  

  • Allidrett for barn og ungdom har til vanlig krav om at utøverne skal få tilbud om minst 3 idretter/aktiviteter. I koronatiden oppheves kravet om 3 ulike idretter/aktiviteter.
  • Det er tillatt med aktiviteter der barna/ungdommen kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.
  • Aktiviteter som innebærer tett en-til-en-kontakt mellom utøverne bør begrenses til et fåtall faste partnere.
  • Gruppen må ikke endres med mindre det er stort behov. Det må eventuelt ha gått minst 2 dager uten trening før en endring kan gjennomføres.
  • Det må alltid være minst 1 voksen til stede i hver gruppe.
  • Aktivitet kan avholdes både utendørs og innendørs.

  Eksempler på idretter/aktiviteter som kan gjennomføres dersom overnevnte regler følges:

  • Løpe
  • Hoppe
  • Sykle
  • Gå på ski/skilek
  • Danse
  • Hoppe tau
  • Regelleker
  • Kaste ball på vegg og til hverandre
  • Sparke ball på vegg og til hverandre
  • Lagspill med ball
  • Racketøvelser
  • Racketspill
  • Kastøvelser
  • Sikksakkløp mellom kjegler
  • Benkehopp
  • Hekkeløp
  • Styrkeøvelser
  • Stafetter
  • Turnøvelser
  • Natursti
  • Svømming (se gruppestørrelser her)

  For å gi barna et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt. 

  Allidrett passer godt for alle barn opp til det året de fyller 12 år. Allidrett kan også organiseres for ungdom 13-19 år.  

  NIF ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler allidrett for barn. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartstøtte og utviklingsstøtte til dette.

  Oppstartsstøtte

  Idrettslag kan søke om oppstartstøtte for å starte opp med allidrett for barn mellom 6 og 12 år. 

  Beløpene er som følger:

  Kr. 11.000,- for allidretter med færre enn 50 barn

  Kr. 16.000,- for allidretter med 50 barn eller fler

  Et idrettslag kan kun få tildelt oppstartsstøtte én gang.

  Utviklingsstøtte

  Eksisterende allidretter for barn mellom 6 og 12 år kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:

  • Utvidelse i alderstrinn.
  • Utvidelse i aktivitetstilbud eller omfang. For eksempel flere idretter i årsplanen eller tilbud i et større geografisk område.
  • Oppstart eller utvidelse av tilbud til barn med funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov. 
  • Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere*.
  • Tilrettelegging av en utebasert allidrett som tilbyr ute-aktiviteter hele eller store deler av året.
  • Gjenoppstart av allidrett som ikke har hatt aktivitet på ett år eller mer.  

  *Ta kontakt med din respektive idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak.

  Utviklingsstøtten er kr 8.500,-.

  For både oppstarts- og utviklingsstøtte

  • Det gis kun oppstarts-og utviklingsstøtte til én Allidrett for barn og én Allidrett for ungdom per idrettslag.
  • Et idrettslag kan få tildelt oppstarts- og utviklingsstøtte kun to ganger over en tre-årsperiode.
  • Et idrettslag kan søke om oppstarts- eller utviklingsstøtte kun én gang per kalenderår.
  • Det er ingen søknadsfrister. Idrettslag kan søke hele året.
  • Det gis ikke oppstarts- eller utviklingsstøtte til SFO/AKS (Skolefritidsordning/Aktivitetsskole)- tilbud i regi av idrettslag eller allidretter som er en del av SFO/AKS.

  Søknadsprosedyre

  • Søknaden sendes fra søker til respektiv idrettskrets for kvalitetssikring og vurdering.
  • Idrettskretsen innstiller søknaden til godkjent, trenger revidering eller avslått ut fra gjeldende kriterier. 
  • Innstilles søknaden til trenger revidering, tar idrettskretsen kontakt med idrettslaget for en utbedring av søknaden. 
  • Søknaden sendes kun fra idrettskretsen til NIF når den er godkjent av idrettskretsen. 
  • NIF gjør den endelige innstilling til godkjent, trenger revidering eller avslått før en eventuell støtte betales ut.
  • Idrettskrets registrerer nye allidretter i idrettens database.
  • NIF foretar utbetaling ved godkjente søknader.

  Forventet behandlingstid er 3-6 uker.

  Det kan også søkes støtte til Allidrett for ungdom.

  Søknadsskjema og mal for årsplan

  Bruk dette søknadsskjemaet for oppstarts- og utviklingsstøtte til allidrett for barn 

  Det samme skjemaet kan brukes dersom idrettslag vil søke om allidrett for ungdom. 

  Last opp en årsplan som viser hvilke idretter/ aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke, for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer de er. Årsplanen må gå over minimum 20 uker. Mal for årsplan.

  Kriterier for å bli godkjent som allidrett for barn

  1. Allidrett for barn skal være et åpent tilbud for alle barn fra og med det året de fyller 6 år og til og med det året de fyller 12 år. Idrettslag kan også starte allidrett for barn under 6 år, samt SFO-allidretter, men er da ikke stønadsberettiget.

  2. Opprettelse av allidrett for barn som en del av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre før søknad sendes.

  3. Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan og Bestemmelser om barneidrett skal følges opp og etterleves.

  4. Ansvarlig for allidretten for barn skal sørge for at alle trenere/ledere er godt kjent med Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett - samt sørge for at de har gyldig politiattest.

  5. Barna skal få prøve seg på minst tre idretter/aktiviteter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. I tillegg skal lek og fysisk aktivitet som utvikler barnas grunnmotorikk være gjennomgående i allidrettstilbudet. Kravet om tre idretter/aktiviteter gjelder ikke for barn mellom 0 og 5 år, men det må være allsidig lek.

  6. Allidrett for barn skal gi et variert opplæringstilbud, i ulike miljøer, hvor aktivitetene følger årstidene.

  7. Allidrett for barn skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer.

  8. Allidretten for barn skal ha en årsplan som viser aktiviteten fordelt uke for uke for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer de er. Årsplanen må gå over minimum 20 uker.

  9. Aktivitetslederne i allidretten for barn bør som et minimum ha aktivitetslederkurs i barneidrett eller tilsvarende.

  Norges idrettsforbund har laget et diplom som kan brukes til barn på allidretten i ditt idrettslag.

  Dette er et redigerbart PDF-dokument, så det er mulig å fylle ut før man skriver ut. 
  Bokmål:
  Blå figur på hvit bakgrunn
  Rosa figur på hvit bakgrunn
  Svart figur på hvit bakgrunn 
  (Den svarte kan egne seg dersom dere ønsker å skrive ut diplomet på et farget ark.)

  Nynorsk:
  Blå figur på hvit bakgrunn
  Rosa figur på hvit bakgrunn
  Svart figur på hvit bakgrunn
  Vi anbefaler dere å skrive ut diplomet på et papir som kalles "silk 170 gram."

  Her finner du logoer til Allidrett for barn til bruk til trykk og til nettsider/dokumenter. 

  Til trykk: 

  Rosa farge jente

  Sort farge jente

  Hvit farge jente 

  Jentefigur rosa hvit 

   

  Turkis farge gutt

  Svart farge gutt

  Hvit farge gutt

   

  Rosa tommel opp 

  Turkis tommel opp

  Grønn tommel opp

  Svart tommel opp

  Hvit tommel opp

  Til nettsider/dokumenter: 

  Rosa farge jente

  Jentefigur hvit rosa

  Svart farge jente

   

  Guttefigur hvit turkis

  Turkis farge gutt

  Svart farge gutt

  Hvit farge gutt

   

  Rosa tommel opp 

  Turkis tommel opp

  Grønn tommel opp 

  Hvit tommel opp 

  Sort tommel opp

  For å sette logoene inn i word-dokumenter, kan du enten:

  1. Åpne logen, høyreklikke på bildet, kopiere, åpne et word-dokument og lime inn. 

  2. Åpne logoen, høyreklikk på bildet, lagre bilde som... på din pc, åpne et word-dokument, trykk Sett inn - Bilder og hent opp bildet. 

  3. Bruk utklippsverktøyet på din pc. 

  Aktivitetsøkter:

  Se aktivitetsbank her 

  Bestille utstyr:

  klubben.noIdrettsbutikken og IDK

  Søk om støtte til utstyr: 

  Spillemidler til utstyr

  Politiattest:

  Les våre sider om politiattest her

  Aktivitetslederkurs:

  Aktivitetslederkurs for barneidrett

  Navneendring fra Idrettsskole til Allidrett

  Norges idrettsforbund har endret navnet på idrettsgrupper som før het Idrettsskoler til Allidrett. For barn blir navnet Allidrett for barn og for ungdom blir navnet Allidrett for ungdom.

  Det har blitt gjor en automatisert endring av i idrettens sentrale database.

  For eksempel vil org. navn «Abildsø IL- Idrettsskole» bli endret til «Abildsø IL- Allidrett» i Sports Admin. Allidrettsgruppene vil få betegnelsen «Allidrett» som org. type.

  Noen idrettslag har i dag en Allidrettsgruppe som heter for eksempel Idrettsskole, Barneidrettsgruppe, Sportmix, Young Active osv. I idrettens registreringssystemer heter de i dag f. eks «St. Croix Barneidrettsgruppe- Idrettsskole». Heretter vil disse bli hetende f. eks «St. Croix Barneidrettsgruppe- Allidrett».

  Idrettslag kan fortsatt beholde navnet de har på Allidrettsgruppa si. Men de kan også endre navnet sitt til Allidrett, hvis de vil.

  Grunnen til at NIF har endret navnet til Allidrett er blant annet å få fram at aktivitetene er varierte og allsidige og at ordet «skole» var noe misvisende.