Foto: Caroline Dokken Wendelborg
Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Spillemidler

Det kan søkes om tilskudd både til bygging av nye og til rehabilitering av eksisterende anlegg.

Gjeldene regelverk med tilskuddssatser for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

Det er viktig at alle som planlegger å bygge idretts- eller nærmiljøanlegg setter seg godt inn i regelverket.

Alle søknader sendes til den kommunen hvor anlegger ligger. Kommunen fastsetter selv søknadsfristen, men denne er som oftest på høsten. Søknadsskjema finnes her.

Nedenfor følger noen viktige punkter fra regelverket:

Kommunal idrettsplan
For å kunne søke om spillemidler må anlegget være omtalt i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. De fleste kommuner utarbeider en slik plan hvert fjerde år. Ta kontakt med idrettsråd eller kommunen for å høre om frister for å melde inn anlegg.

Riktig utforming og funksjonalitet
Anlegget skal utformes slik at det tilfredsstiller de størrelser og
funksjoner som er nødvendige for å gjennomføre aktiviteten anlegget er
ment for. Dette innebærer spille- og aktivitetsflater, sikkerhetssoner og -
områder, og/eller andre funksjoner som måtte gjelde den eller de
aktivitetene som skal foregå i anlegget.

Anlegget skal være universelt utformet. Universell utforming betyr at
anlegget er utformet på en slik måte at det kan brukes av alle mennesker,
i så stor utstrekning som mulig uten behov for tilpasning eller en spesiell
utforming. For idrettsanlegg omfatter disse prinsippene alle som bruker
anlegget, både idrettsutøvere, publikum, trenere, dommere og
arrangementsteknisk personell.

Tidligere vilkår om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er avviklet.
Dette gis ikke tilbakevirkende kraft. Anlegg med byggestart tidligere enn
15. juni 2019 må ha vært idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før
byggearbeidene ble igangsatt for å kunne kvalifisere for tilskudd. Se punkt 2.4.2.

Rett til bruk av grunn
Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget ligger/skal ligge.
Retten til bruk av grunnen skal ha hjemmel i ett av følgende forhold:

  • Tinglyst eiendomsrett.
  • Tinglyst feste-/leierett av minimum 30 års varighet.
  • Avtale av minimum 30 års varighet, når det gjelder anlegg på
    kommunal, fylkeskommunal eller statlig grunn.
  • Avtale av minimum 30 års varighet med grunneiere om bruk av grunnen, når det gjelder turveier. For tur-/skiløyper og turstier skal retten til grunn ha hjemmel i avtale av minimum 10 års varighet med automatisk fornyelse for 10 år av gangen, dersom ingen av avtalepartene har sagt opp avtalen senest ett år før avtaletidens utløp.

I helt spesielle tilfeller kan fylkeskommunen dispensere fra kravene.

Kommunal garanti
Kravet ble avviklet i 2019.