Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Ventelister for deltakelse i idrettslagene må bort

Visjonen idrettsglede for alle forplikter. – Vi kan ikke lenger akseptere lange ventelister blant barn og unge som ikke får anledning til å utøve idretten de ønsker på grunn av mangel på idrettsanlegg. Dette strider mot Fritidserklæringen om at alle barn og unge har rett til minst én fritidsaktivitet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Norges idrettsforbund leverte onsdag forslag til endringer i den statlige anleggspolitikken til Kulturdepartementet.

– 26 prosent av idrettsrådene kjenner til idrettslag som har ventelister. Dette er tall som hverken staten, kommunene eller vi i idretten kan være bekjent av og fjerning av ventelister må være jobb nummer en fremover, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Les resultatene fra idrettsrådsundersøkelsen om anlegg her: Idrettsrådsundersøkelsen 2022 anlegg.pdf

For å få bygget flere anlegg der behovet er størst, foreslår NIF at tilskuddene til kommuner med lav anleggsdekning økes.

– Vi foreslår at pressområdetillegget i spillemiddelordningen dobles og at en vurderer på nytt hvilke kommuner som skal nyte godt av dette, sier idrettspresidenten og legger til:

– Vi har også foreslått å øke enkelte tilskuddssatser og vi har foreslått konkrete endringer som vil øke forutsigbarheten for søkere. Vi har også foreslått at ordningen forenkles og ikke minst ønsker vi oss en noe mer fleksibel ordning.

Ønsker å fjerne etterslepet på utbetaling av spillemidler
Idrettstinget har vedtatt at NIF skal arbeide for å få fjernet etterslepet på utbetaling av spillemidler.

– Vi foreslår at dette gjøres ved at staten oppretter en bufferfinansiering hvorfra spillemidlene kan utbetales når byggearbeidene igangsettes. Når spillemidlene etter hvert tildeles de forskjellige prosjektene betales de tilbake til bufferordningen og kan utbetales til nye søkere. Dette er en enkel løsning som vil spare idrettslag og kommuner for store mellomfinansieringskostnader. Jeg ser frem imot en konstruktiv og løsningsorientert dialog med Kulturdepartementet om en slik ordning, sier Kjøll og legger til:

– I en tid hvor klubbøkonomien allerede er under betydelig press, vil dette oppleves som et kjærkomment tiltak for å redusere idrettslagenes kostnader, og som kan bidra til å opprettholde så lave medlemskontingenter og treningsavgifter som mulig for våre medlemmer, sier idrettspresidenten.

Vil etablere ny støtteordning for grønne idrettsanlegg
NIF er opptatt av å redusere idrettens klima- og miljøavtrykk og ønsker at det skal bygges «grønnere» idrettsanlegg fremover og at eksisterende anlegg kan oppgraderes.

– Staten har allerede etablert et virkemiddelapparat gjennom Enova som støtter slike tiltak og NIF foreslår at det opprettes et eget idrettsanleggsprogram hvor kommuner og idrettslag kan søke støtte for å gjennomføre gode miljøinvesteringer i anleggene, avslutter Kjøll.

Les NIFs innspill til ny nasjonal anleggsplan her.

Strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser
Idrettsstyret vedtok på møte 18. og 19. januar 2023 en prioriteringsliste over strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser. Listen er utarbeidet basert på innspill fra NIF, idrettskretser og særforbund og en foreløpig liste har vært ute på høring i organisasjonen.

Dette er anlegg som norsk idrett mener det er viktig blir realisert. For å øke muligheten for dette har NIF foreslått for departementet at disse anleggene får et spillemiddeltilskudd tilsvarende 40 prosent av normal anleggskostnad for anleggstypen.

Listen over anleggene finner du her.