Gi barna et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

Kriterier for å bli godkjent som allidrett for barn

 • Allidrett for barn skal være et åpent tilbud for alle barn fra og med det året de fyller 6 år og til og med det året de fyller 12 år. Idrettslag kan også starte allidrett for barn under 6 år, samt SFO/AKS-allidretter, men er da ikke stønadsberettiget.

 • Opprettelse av allidrett for barn som en del av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre før søknad sendes.

 • Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan og Bestemmelser om barneidrett skal følges opp og etterleves.

 • Ansvarlig for allidretten for barn skal sørge for at alle trenere/ledere er godt kjent med Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett - samt sørge for at de har gyldig politiattest.

 • Barna skal få prøve seg på minst tre idretter/aktiviteter, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. I tillegg skal lek og fysisk aktivitet som utvikler barnas grunnmotorikk være gjennomgående i allidrettstilbudet. Kravet om tre idretter/aktiviteter gjelder ikke for barn mellom 0 og 5 år, men det må være allsidig lek.

 • Allidrett for barn skal gi et variert opplæringstilbud, i ulike miljøer, hvor aktivitetene følger årstidene.

 • Allidrett for barn skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer.

 • Allidretten for barn skal ha en årsplan som viser aktiviteten fordelt uke for uke for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer de er. Årsplanen må gå over minimum 20 uker.

 • Aktivitetslederne i allidretten for barn bør som et minimum ha kurset
  «Barneidrettstreneren» eller tilsvarende.

 • Idrettslaget fyller inn digitalt søknadsskjema. Husk å legge ved en enkel årsplan som viser planlagt aktivitet. Her finner du mal for årsplan for allidrett barn.
 • Søknadsskjema sendes automatisk fra søker til respektiv idrettskrets, for kvalitetssikring og vurdering. 
 • Idrettskretsen innstiller søknaden til godkjent eller avslått ut ifra gjeldende kriterier. Innstilles søknaden til avslått, får idrettslaget en e-post fra idrettskretsen for en utbedring av søknaden.
 • NIF mottar idrettskretsgodkjente søknader.
 • NIF gjør den endelige innstilling til godkjent eller avslått.
 • NIF utbetaler oppstartsmidler ved godkjent søknad.
 • Idrettskrets registrerer nye allidretter i idrettens database.

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. 

Klikk her for å finne informasjon om politiattestordningen.