Foto: Dag Oliver
Foto: Dag Oliver

OLD Streaming og liveoppdateringer av idrettsarrangement – veileder

Det tilgjengeliggjøres i stadig økende grad resultater mv., bilder og opptak fra ulike idrettsarrangement ved hjelp av livestreaming eller liveoppdateringer. Her følger en oversikt over tiltak og rutiner som bør være på plass ved bruk av slike hjelpemidler.

Ved at det streames eller foretas liveoppdateringer, behandles personopplysninger om de som blir synliggjort i opptaket eller oppdateringene. Dette er personopplysninger som:

 • Navn på spillere, lagledere, trenere og dommere 
 • Navn på lag
 • Aktivitet 
 • Ulike prestasjoner (målscoringer/utvisninger/resultatlister osv.)
 • Opptak og bilder

Formålet med streaming og liveoppdateringer er å tilgjengeliggjøre opptak fra arrangement i sanntid og resultater fortløpende for særforbundene, foreldre og nærstående, aktive, publikum, sponsorer og andre med interesse for kampene og arrangementene. Det vil også ligge inntektspotensialer i løsningene for idrettslag og andre aktører. Idrettslag vil også kunne foreta analyse av treninger, kamper etc. i etterkant av arrangement. Dette vil kunne bidra til økt kompetanse og bedre prestasjoner.

For at streaming og liveoppdateringer skal være tillatt, må det foretas en interesseavveining mellom idrettens ønske om å benytte streaming eller liveoppdateringer og vurdere dette opp mot de som blir synliggjort og deres rett til personvern og beskyttelse.

Det må for hvert enkelt tilfelle/arrangement tas stilling til og dokumenteres hvilke egnede tiltak som iverksettes for å ivareta personvernet på en god måte, slik at situasjonen blir minst mulig krenkende for de berørte.

Her følger en oversikt over ulike egnede tiltak som bør vurderes og iverksettes, og hvilke rutiner som bør være på plass:

HVA SKAL STREAMES?

Det bør iverksettes tiltak som bidrar til minst mulig krenkende situasjon overfor den/de berørte.

Det bør tas stilling til følgende:

 • Er det nødvendig/behov å streame eller liveoppdatere i treningssammenheng?
 • Hvis det er nødvendig å streame eller liveoppdatere i treningssammenheng – vil det i så fall være mulig å skille på ulike aldersgrupper?
 • Er det tilstrekkelig at kun deler av et arrangement streames eller oppdateres?
 • Er det tilstrekkelig å tilgjengeliggjøre kun noe informasjon, for eksempel at det ikke streames, men at kun visse resultater tilgjengeliggjøres? Vil formålet fortsatt være tilfredsstilt?
 • Kan streamingen eller liveoppdateringen begrenses til noen typer arrangement?
 • Kan det skilles på bredde vs. toppidrettsarrangement?

HVORDAN?

 • Ikke ta opptak eller bilder av annet enn det som er relevant (bildet bør kun fange opp det man har til hensikt å overvåke).
 • Tiltak vil kunne være å endre kameraplassering,- vinkel, snevre inn bildeutsnitt osv.

INFORMASJON

 • Det bør gis god informasjon om at det streames og liveoppdateres både i forkant og under selve arrangementet. Her bør det blant annet stå hva formålet er, at det er mulig å reservere seg og hvor man kan lese mer informasjon.
 • Informasjon i forkant bør legges ut på relevante nettsteder.
 • Informasjonen på selve arrangement, for eksempel i hall, bør være av en viss størrelse og plassering som gjør det lett å få med seg at det streames eller live oppdateres.
 • Informasjon må være tilgjengelig for både aktive/utøvere og foreldre.

RUTINER

Følgende rutiner bør som et minimum være på plass:

Informasjon: Rutiner for den informasjon som skal gis i haller og i forkant av arrangement på nettsteder.

Tilgang: Rutiner for hvem som kan se på opptakene og hvordan opptakene/opplysningene håndteres og oppbevares i etterkant.

Sletting: Rutiner som sørger for at opptakene ikke oppbevares lenger enn nødvendig og deretter slettes.

Annet:

 • Rutiner som sørger for å tagge/spore opp opptak og eventuelle samtykker som er nødvendig når en person ber om å få slettet opptak eller trekker samtykket tilbake.
 • Rutiner for personer som ønsker å reservere seg fra streaming eller av ulike årsaker har behov for beskyttelse.