Illustrasjonsbilde av håndballspillere

Nye retningslinjer for strømming i norsk idrett

Idrettsstyret vedtok 13. november 2023 nye retningslinjer for strømming i norsk idrett.

Retningslinjene erstatter vedtaket i sak 122 fra styremøte nr. 12 (2021-2023), 22. juni 2022, der idrettsstyret første gang behandlet spørsmålet om strømming i idretten.

Idrettsstyret erkjente den gang at strømming av idrettsarrangement er et krevende tema på et område i rask utvikling, og det ble presisert at utviklingen skulle følges nøye. Idrettsstyret ba videre generalsekretæren følge opp med ytterligere kunnskapsinnhenting med tanke på en ny og grundig gjennomgang, og evaluering av de retningslinjer som da ble vedtatt.

Det har siden juni 2022 blitt gjennomført medvirkningsprosesser blant idrettsungdom og foretatt undersøkelser i egen organisasjon. Strømmeutvalget ble nedsatt 1. mars 2023 og presenterte sin rapport 10. november 2023. Strømmeutvalgets rapport har sammen med Datatilsynets veileder om strømming fra 31. mai 2023, vært sentrale bidrag i kunnskapsgrunnlaget som ble lagt til grunn for idrettsstyrets behandling og vedtaket om nye retningslinjer for strømming.  

Idrettsstyrets vedtak:

 1. Organisasjonsledd som ønsker å strømme, skal sikre at strømming av idrettsarrangementer skjer i samsvar med personvernregelverket. Idrettsstyret forventer at organisasjonsledd som ønsker å strømme avklarer hvem som blir behandlingsansvarlig, og implementerer tiltak som anbefalt i punkt 11.3.5 i strømmeutvalgets rapport.  
 2. Idrettsstyret ser at det er åpning for å strømme idrettsarrangementer med utøvere på høyt nivå i aldersklassene 15-18 år.  
 3. For idrettsarrangementer med breddeidrettsutøvere i aldersklassene 15-18 år vil det også være arrangementer som etter en konkret vurdering kan tilsi at de bør kunne strømmes.
 4. Særforbundene er etter NIFs lov høyeste faglige myndighet innenfor sine idretter, og er derfor ansvarlige for å definere egen topp- og breddeidrett, og vurdere hvilke av sine arrangementer det foreligger rettslig adgang til å strømme.
 5. Idrettsstyret vil følge utviklingen fremover og ber generalsekretæren, i samarbeid med særforbundene, om å gå i dialog med Datatilsynet for nærmere avklaringer av det juridiske handlingsrommet for strømming.
 6. Særforbundene har etter NIFs lov eiendomsretten til arrangementer innenfor sin jurisdiksjon og skal fastsette rammer for strømming av arrangementer. Idrettsstyret forutsetter at avtaler med medieaktører som omfatter rettigheter til strømming av arrangementer for mindreårige, hensyntar ovennevnte punkter.  

Les mer om idrettsstyrets vedtak her:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2023/idrettsstyret-vedtok-nye-retningslinjer-for-stromming-av-idretten/ 

I punkt 1 i vedtaket viser idrettsstyret til strømmeutvalgets rapport, og forventer at organisasjonsledd som ønsker å strømme implementerer tiltakene som anbefalt i rapportens punkt 11.3.5. Strømmeutvalget oppstiller under punkt 11.3.5 i sin rapport en rekke tiltak og rammer ved strømming av arrangementer i regi av norsk idrett som de anbefaler at implementeres:

 • Påloggingsløsning med krav til verifisering av brukere 
 • At det for alle kamper og arrangementer etableres et sekretariat med tydelig instruks/opplæring om den aktuelle strømmingen, og muligheter for å stanse strømmingen ved hendelser, herunder ulykker eller andre særlige forhold. Det bør også sikres tydelige rutiner for å kunne melde behov for redigering av opptak som inkluderer uønskede hendelser.  
 • At det benyttes kameraer med fugleperspektiv der det eksponeres mer enn to samtidig i bildet. Dette gjelder ikke for idretter som strømmer basert på samtykke og der det er nødvendige med mer nærgående filming av hensyn til idrettens art og opplevelsen.  
 • En reservasjonsløsning som åpner for at både utøvere, trenere, lagleder og kretsleder kan reservere mot strømming.  
 • Tydelig informasjon til berørte i forkant av arrangementet og på selve arrangementet om at det eventuelt strømmes og hvor og hva som strømmes, og informasjon om mulighet til å håndtere rettigheter, herunder reservasjonsadgang. Informasjonen må gis på relevante språk der dette er nødvendig for å sikre at alle er godt informert. Det vises for øvrig til anbefalingene i Datatilsynets veileder om den informasjonen som bør gis.  
 • Tydelig markering av når kameraer filmer og hvilke områder som omfattes av filmingen gjerne gjennom lyssignaler, informasjon fra speaker m.v., og klar markering av når det ikke filmes gjennom fysisk dekking av utstyr.  
 • Integrasjon med Idrettens felles tjeneste for håndtering av rettigheter gjennom Minidrett.  
 • Etablerte løsninger som sikrer at det ikke strømmes personer under den til enhver tid fastsatt nedre aldersgrense 
 • Begrensning av tilgang til og/eller sletting av opptak når formålet tilsier at oppbevaring av opptaket ikke lenger er nødvendig.  
 • Tydelige avtaler med strømmeleverandører som sikrer at strømmingen skjer i henhold til idrettens overordnede retningslinjer og krav, og som tydeliggjør ansvarsforholdene knyttet til strømmingen. Ansvarsfordelingen mellom forbund, krets og lag må også være tydelig.
 • Det må sikres at det kun benyttes plattformer og utstyr som er godkjent for bruk innenfor EØS området jf. tilleggskrav ved overføring av personopplysninger ut av EØS. 
 • Det bør også sikres god informasjon om kravene og gjennomføring av kampanjer for å søke å begrense annen ukontrollert strømming 

Strømmeutvalgets rapport kan leses i sin helhet her: 
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/1c7f912ba06a4ce2ba09e528e94842c7/strommeutvalg-rapport---ferdig-10.11-lr.pdf 

 

Arbeid med innspill til Datatilsynets veileder om strømming av idrettsarrangement for barn

Datatilsynets en veileder om strømming av idrettsarrangement for barn ble publisert 31. mai 2023:

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/stromming-av-idrettsarrangement-for-barn/ 

Datatilsynet har presisert at veilederen ikke er endelig og har åpnet for innspill. Idretten er her særlig invitert til å gi sine innspill til hvordan Datatilsynet kan veilede ytterligere. Videre om det er praktiske situasjoner og problemstillinger som veiledningen hittil ikke har berørt, og som kan inntas i en ny justert versjon.

Innspills arbeidet fra idrettens side er igangsatt. NIF koordinerer dette arbeidet og er i dialog med Datatilsynet og flere særforbund som ønsker å gi sine innspill.

Spørsmål om innspills arbeidet kan rettes til juss@idrettsforbundet.no
For øvrige spørsmål har Datatilsynet en veiledningstjeneste, og kan kontaktes her: Kontakt oss | Datatilsynet