Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innkalling til Idrettstinget 2019

Innkalling tinget_612.jpg

På vegne av Idrettsstyret innkalles det herved til Idrettstinget 2019, som avholdes 24.- 26. mai 2019 på Scandic Lillehammer Hotel.

 

Idrettstingets sammensetning og oppgaver følger av NIFs lov §§ 3-2 og 3-4.

På Idrettstinget møter med stemmerett:
• Idrettsstyret
• Representanter fra særforbund og idrettskretser iht. NIFs lov § 3-2. Som representanter møter lederne i idrettskretser og særforbund. Ved leders forfall, eller hvor denne er medlem av Idrettsstyret, møter nestleder. De øvrige representanter må være valgt på idrettskrets- eller særforbundsting, eller være oppnevnt av styret etter fullmakt fra tinget i idrettskrets eller særforbund og meldt til Idrettsstyret senest 1 måned før Idrettstinget.
• 3 representanter for idrettsutøvere, iht. NIFs lov § 3-2. 

Videre møter uten stemmerett:
• Lovutvalgets medlemmer •
Lederne i de faste utvalg. Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindre fra å møte, kan det velges et annet medlem.
• Kontrollkomiteens medlemmer
• Valgkomiteens medlemmer
• NIFs generalsekretær
• NIFs revisor

Den enkelte delegasjon til Idrettstinget må oppfylle NIFs krav til kjønnsfordeling, og representantene må oppfylle kravene til valgbarhet iht. NIFs lov §§ 2-4 til 2-7. Manglende oppfyllelse av bestemmelsene kan få konsekvenser for representasjonsretten. Eventuell dispensasjonssøknad bør så snart som mulig sendes til NIFs generalsekretær.

Vedlagt ligger oversikt over representantfordelingen, basert på antall lag per 1. januar 2018, iht. NIFs lov § 3-2 b) og c).  

Forslag som ønskes behandlet på Idrettstinget, bes fremmet ved å bruke vedlagt mal. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på idrettsforbundet.no innen 23. april 2019.

Informasjon om program, påmeldingsskjema m.m. sendes til organisasjonen i løpet av februar 2019.

Velkommen!