tinget2023_final.jpg

Innkalling og representasjon til Idrettstinget 2023

Her finner informasjon om representasjon til Idrettstinget 2023, samt innkallingen som er lagt ut.

Her er representantliste.

Her er deltakerliste.

Representasjon til Idrettstinget 2023

Representantfordelingen er basert på antall lag per 1. januar 2022, iht. NIFs lov § 3-2 (1) b) og c). Se oversikt her.

Alle delegater og delegasjoner som møter på Idrettstinget, må oppfylle kravene i NIFs lov. Det er viktig at alle særforbund og idrettskretser samt tingvalgte organer setter seg inn i reglene.

Representantfordeling, og hvem som kan møte på vegne av særforbund og idrettskretser:

Representantfordelingene er regulert i NIFs lov § 3-2 (Representasjon). NIFs lov finnes her. 

Representantfordelingen for idrettskretser er basert på NIFs lovutvalgs uttalelse i sak 09/18, der det fremgår at NIFs lov § 3-2 (1) b) er «å forstå slik at sammenslåtte idrettskretser møter på Idrettstinget med det antall representanter som de tidligere idrettskretsene ville hatt til sammen før sammenslåingen.»

Som representanter for særforbund og idrettskretser møter lederne i idrettskretser og særforbund. Ved lederens forfall, eller hvor denne er medlem av Idrettsstyret, møter nestlederen, eventuelt annet medlem. De øvrige representantene må være valgt på idrettskrets- eller særforbundsting, eventuelt oppnevnt av styret, dersom særforbunds-/ idrettskretstinget ikke har foretatt et valg.

Kjønnsfordeling:

Dersom delegasjonen møter med mer enn én representant, må delegasjonen være sammensatt i samsvar med § 2-4 (Kjønnsfordeling). Nærmere informasjon om bestemmelsen finnes i veiledningen til NIFs lov § 2-4 her: NIFs lov

Det kan søkes om dispensasjon fra § 2-4. Søknaden behandles av Idrettsstyret, og må sendes til NIFs juridiske avdeling på juss@idrettsforbundet.no.

Valgbarhetskrav:

Generelt:
Alle representanter må oppfylle valgbarhetskravene i § 2-5 (Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.), § 2-6 (Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker) og § 2-7 (Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd).

Dette innebærer blant annet at ansatte i særforbund og NIF-ansatte i NIF sentralt og idrettskretsene, ikke kan oppnevnes som tingdelegater.

Nærmere informasjon om § 2-5 finnes i veiledning til NIFs lov § 2-5 her: NIFs lov
Nærmere informasjon om § 2-6 finnes i egen veileder her.
Nærmere informasjon om § 2-7 finnes i egen veileder her.

Det kan søkes om dispensasjon fra §§ 2-6 og 2-7, men ikke fra § 2-5. Søknaden behandles av Idrettsstyret, og må sendes til NIFs juridiske avdeling på juss@idrettsforbundet.no.

Særlig om § 2-5 (3):
Bestemmelsen lyder: «En person kan ikke samtidig innen et organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, domsutvalg, appellutvalg. Person med slikt verv kan ikke møte på organisasjonsleddets årsmøte/ting som representant for et annet organisasjonsledd.»

Dette innebærer følgende:

  • Kontrollutvalgets faste medlemmer kan ikke møte på tinget som representant for et særforbund/idrettskrets.
  • Valgkomiteens faste medlemmer kan ikke møte på tinget som representant for et særforbund/idrettskrets.
  • Lovutvalgets faste medlemmer kan ikke møte på tinget som representant for et særforbund/idrettskrets.
  • Ledere av NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg kan ikke møte på tinget som representant for et særforbund/idrettskrets.
  • NIFs revisor kan ikke møte på tinget som representant for et særforbund/idrettskrets.

Varamedlemmer kan møte, med mindre det er foreligger forfall blant de faste medlemmene som innebærer at varamedlemmet må møte på Idrettstinget.

Det følger av bestemmelsen at det ikke er anledning til å velge bort det tingvalgte tillitsvervet til fordel for å møte som representant for særforbund/idrettskretsen, jf. «Person med slikt verv kan ikke møte som representant (..)».

Det er ingen dispensasjonsadgang fra bestemmelsen.

Innkalling

Innkalling til idrettstinget er nå sendt ut til organisasjonen, se den her.

Spørsmål?

Ved eventuelle spørsmål til valgbarhetsbestemmelsene, kontakt NIFs juridiske avdeling på juss@idrettsforbundet.no.