riktig-niflogo (1).jpg

Endrings- og tilleggsforslag fra Idrettsstyret

Idrettsstyret vil fremme følgende endrings- og tilleggsforslag til Idrettstinget 2023. Disse vil bli lagt inn i GoPlenum.

Endringsforslag til sak 7 og forslag til ny sak 18.27 fra Idrettsstyret

Idrettsstyret har i styremøtet 1. juni 2023 vedtatt å fremme et endringsforslag til sak 7 på Idrettstinget («Saklisten»), og et nytt forslag 18.27.

Endringsforslag til sak 7

Forslagsstiller:

Idrettsstyret

Forslag til vedtak:

 1. Sakene 17.5, 17.8, 17.19, 17.22, 17.23, 17.25, 17.27, 17.28, 17.29,17.30, 17.31, 17.32, 17.33 og 18.2 behandles søndag 4. juni 2023. Dersom det ikke er tilstrekkelig tid til rådighet til å behandle disse sakene på en forsvarlig måte, utsettes behandlingen av disse sakene til et digitalt ekstraordinært Idrettsting høsten 2023.
 2. Sak 16.1 utsettes til et digitalt ekstraordinært Idrettsting. Realitetsbehandlingen av 16.2 utsettes til digitalt ekstraordinært Idrettsting, men Norsk Karateforbund vil, ved eventuell tilslutning fra Idrettstinget, få presentert sin søknad om opptak i NIF ved ett innlegg. Norges Kampsportforbund vil få ett oppfølgende innlegg i saken.
 3. Det tilføyes en ny sak 18.27 på saklisten til Idrettstinget 2023

 

Begrunnelse:

Det er et mål for idrettsstyret at alle sakene på Idrettstinget skal behandles på en god og forsvarlig måte, gitt tidsrammen som er til rådighet. Det er svært mange saker til behandling, og det fremstår derfor som mest forsvarlig at enkelte saker flyttes til behandling søndag 4. juni, og at det ved behov eventuelt kan overføres saker til et digitalt ekstraordinært Idrettsting høsten 2023, som Idrettsstyret foreslår i ny sak 18.27.

Idrettsstyret vurderer at sak 16.2 med fordel kan opplyses bedre overfor Idrettstinget enn hva som er tilfellet per tiden. Ved å utsette realitetsbehandlingen til et digitalt ekstraordinært Idrettsting høsten 2023, vil saken kunne bli bedre opplyst før endelig vedtak. Idrettsstyret mener at det er formålstjenlig at Norsk Karateforbund, som søker opptak i NIF, får presentere søknaden (gitt at Idrettstinget gir tilslutning til taletid), og at Norges Kampsportforbund får ett oppfølgende innlegg i saken, da de er særlig berørt i saken.

Deloitte er p.t NIFs revisor. Det utredes nå et mulig samarbeid på flere områder mellom NIF og Deloitte av stor verdi for idretten. Inngås et slikt samarbeid, vil ikke Deloitte kunne være NIFs revisor. Engasjering av ny revisor må behandles på et Idrettsting. Også på denne bakgrunn er det aktuelt med et digitalt ekstraordinært Idrettsting høsten 2023.

Ny sak 18.27

Forslagsstiller:

Idrettsstyret

Forslag til vedtak:

Dersom NIF inngår et utvidet samarbeid med Deloitte, og/eller at behandlingen av saker på Idrettstinget 2023 må utsettes, skal det innkalles til et digitalt ekstraordinært Idrettsting høsten 2023 for å engasjere ny revisor og/eller behandle eventuelt utsatte tingsaker fra Idrettstinget 2023.

Begrunnelse:

Det er et mål for idrettsstyret at alle sakene på Idrettstinget skal behandles på en god og forsvarlig måte, gitt tidsrammen som er til rådighet. Det er svært mange saker til behandling, og det fremstår derfor som mest forsvarlig at enkelte saker flyttes til behandling søndag 4. juni, og at det ved behov eventuelt kan overføres saker til et digitalt ekstraordinært Idrettsting høsten 2023.

Deloitte er p.t NIFs revisor. Det utredes nå et mulig samarbeid på flere områder mellom NIF og Deloitte av stor verdi for idretten. Inngås et slikt samarbeid, vil ikke Deloitte kunne være NIFs revisor. Engasjering av ny revisor må behandles på et Idrettsting. Også på denne bakgrunn er det aktuelt med et digitalt ekstraordinært Idrettsting høsten 2023.  

Endringsforslag fra Idrettsstyret i Sak 17.35.2 

Idrettsstyret vedtok i styremøtet den 1. juni 2023 å fremme et endringsforslag i sak 17.35.2. Det reviderte forslaget er omforent med Antidoping Norge.

Sak 17.35.2 er en oppfølging av vedtak 18.12 fra Idrettstinget 2021. Vedtakets ordlyd var som følger:

 1. Antidopingarbeidet er dynamisk og vil kontinuerlig måtte utvikles og styrkes, og Idrettsstyret vil derfor i tingperioden arbeide for at NIF ikke skal utføre oppgaver som WADC forutsetter skal skje med nødvendig distanse fra idretten. Idrettsstyret skal i samarbeid med Antidoping Norge arbeide for at antidopingarbeidet lovreguleres gjennom en særlov.
 2. Idrettsstyret gis de nødvendige fullmakter til å gjennomføre vedtaket, herunder foreta nødvendige midlertidige lovendringer.

Det følger av vedtaket at NIF ikke skal uføre oppgaver som etter WADC skal skje med nødvendig distanse fra idretten. Idrettsstyret har i tingperioden fulgt opp vedtaket og vedtatt midlertidige lovendringer, men disse er ennå ikke trådt i kraft. 

I vedtaket fremgår det også at Idrettsstyret, i samarbeid med Antidoping Norge, skulle arbeide for at antidopingarbeidet lovreguleres gjennom en særlov.

En særlov vil styrke hjemmelsgrunnlaget for bekjempelsen av doping og lovregulere Antidoping Norges posisjon som Norges uavhengige nasjonale antidopingorganisasjon, og samtidig ivareta statens internasjonale forpliktelser.

Kultur- og likestillingsdepartementet har i brev til NIF, i etterkant av at tingpapirene ble tilgjengeliggjort for organisasjonen, formidlet til NIF at et høringsutkast til en antidopinglov vil kunne foreligge våren 2024. Dette er en positiv utvikling, som gjør det naturlig å fremme et endringsforslag, som innebærer at de midlertidige lovendringene ikke fremmes for vedtakelse, og at NIF i tingperioden isteden avventer lovarbeidet.

Idrettsstyret ønsker Idrettstingets tilslutning til å:

 1. Arbeide for at en særlov på antidopingområdet fremmes for Stortinget i tingperioden, herunder et uavhengig domsorgan for behandling av dopingsaker, som sikrer en tydelig rolle- og ansvarsdeling i antidopingarbeidet på nasjonalt nivå i samsvar med World Anti-Doping Code.

 2. Fremme en ny sak for Idrettstinget i 2025 dersom en slik lov ikke blir fremmet for Stortinget i tingperioden.   

Idrettsstyret fremmer følgende endringsforslag slik at opprinnelig tekst i sin helhet utgår i sak 17.35.2. Endret forslag til vedtak lyder:

 

 1. Med henvisning til vedtak i sak 18.12 fattet av Idrettstinget 2021, skal Idrettsstyret i tingperioden i samarbeid med Antidoping Norge fortsette å arbeide for at det etableres en nasjonal lov på antidopingområdet, herunder etablering av en domsfunksjon i dopingsaker som er uavhengig av idretten og Antidoping Norge. Dette skal sikre en tydelig rolle- og ansvarsdeling i antidopingarbeidet på nasjonalt nivå i samsvar med World Anti-Doping Code

 2. Dersom en lov som sikrer dette ikke fremmes for Stortinget i tingperioden, skal Idrettsstyret konsultere Antidoping Norge som nasjonal antidopingorganisasjon og fremme et forslag til Idrettstinget 2025 som ivaretar punkt 1.

 
Revidert forslag 18.5 om nye føringer for lovnorm for idrettslag

Endringsforslag:

«Ved vedtakelse av ny lovnorm for idrettslag, som trer i kraft 010124, skal følgende gjelde for alle idrettslag med mindre enn 250.000 300.000 i omsetning og færre enn 75 100 medlemmer:

 • Det skal være valgfritt å ha kontrollutvalg og valgkomité
 • Antall styremedlemmer skal være valgfritt, men minst 3 medlemmer
 • Det skal være valgfritt å ha underslagsforsikring
 • Det skal være valgfritt hvordan idrettslaget vil organisere undergrupper
 • Det skal være minst 1 av hvert kjønn i styrer, råd og utvalg.

 

En mulig heving av terskelen skal være gjenstand for en årlig vurdering. Den eksisterende prøveordningen med forenklet lovnorm for idrettslag varer frem til 311223.»

Idrettsstyrets begrunnelse for endringen:

Terskelen som foreslås er identisk med terskelen som ble besluttet da prøveordningen ble igangsatt i oktober 2020. Idrettslagene har i tilbakemeldingen på prøveordningen bedt om at terskelen heves både mht. omsetning og mht. antall medlemmer.

Prisstigningen siden oktober 2020 medfører dessuten at færre idrettslag enn i 2020 vil kunne nyte godt av forenklingene fremover dersom terskelen for omsetning ikke heves. Idrettsstyret ønsker å svare opp idrettslagenes behov, og vil foreslå at terskelen heves til inntil 100 medlemmer og inntil 300 000 kr i årlig omsetning. Idrettsstyret vil fremme dette som et endringsforslag når forslaget blir behandlet på Idrettstinget.