skien.jpg

Viktige frister: Fem ting idrettslaget må huske på

Alle idrettslag står overfor en hektisk vår med mange nye frister å forholde seg til. Viktigst av alt er at årsmøtet i idrettslaget må avholdes innen utgangen av mars, mens rapportering av medlemsopplysninger skal rapporteres innen 30. april. Vi har laget en kort huskeliste...

Idrettsforbundet minner om at i 2016 gjelder nye løsninger og ordninger som forenkler idrettslagenes registrering, rapportering og søknader. Gjennom ordningen «Enklere idrettslag på 1-2-3» har Idrettsforbundet gjort det enklere å være et idrettslag gjennom at det er langt færre frister å forholde seg til. 

Vi har laget en kort huskeliste: 

1. Alle idrettslag skal i 2016 avholde årsmøtet innen utgangen av mars måned
NIF har laget informasjon om hvordan idrettslagene skal gjennomføre sine årsmøter, med ferdige maler for årsmøtepapirene som sikrer at idrettslagene oppfyller de krav som stilles for medlemskap i NIF.

2. Det er viktig at alle idrettslag vedtar ny lov (vedtekter) for idrettslaget på årsmøtet i 2016
Ny lovnorm for idrettslag inneholder samtlige lovendringer fra idrettstinget, og gjelder blant annet regler for kontingent, årsmøtetidspunkt, gruppestyre og midlertidig fratagelse av medlemskap.

3. Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april
Fristen for å registrere opplysningene flyttes fra 31. januar til 30. april. Dette er for å samkjøre rapporteringen med søknaden for momskompensasjon for varer og tjenester. Ved at årsmøtefristen (31. mars) settes før rapporteringsfristen (30. april), vil opplysningene som legges inn i registeret dessuten være helt oppdaterte for eksempel med hensyn til hvem som er valgt inn i styret.

4. Elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016
Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i et godkjent elektronisk medlemsregister innen 31.12.2016. NIF gjør oppmerksom på at dette er krav som følger av medlemskapet i NIF. Unnlater idrettslag å gjennomføre disse kravene så kan dette få konsekvenser for medlemskapet i NIF.

5. Bedre økonomisk oversikt
For at det skal bli enklere for organisasjonsleddene å holde orden på regnskap og økonomi, er det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Samtidig er det utarbeidet en rekke verktøy og hjelpemidler som organisasjonsleddene kan benytte seg av. Les mer om dette i linken "Enklere idrettslag" under.

NIF gjør oppmerksom på at dette er krav som følger av medlemskapet i NIF. Unnlater idrettslag å gjennomføre disse kravene så kan dette få konsekvenser for medlemskapet i NIF.

Norges idrettsforbund informerte om den nye ordningen 4. desember 2015.

Les alt om enklere idrettslag 1-2-3

Idrettsforbundet ønsker alle idrettslag lykke til med jobben!