fond612.jpg

UNG-Frivillig Fond skal engasjere flere ungdommer i norsk idrett

Ungdoms-OL på Lillehammer leverte et pent overskudd. Nå er 11 millioner kroner av overskuddet øremerket et UNG-Frivillig Fond for å engasjere flere ungdommer og unge voksne som frivillige og arrangører i norsk idrett.

Ungdoms-OL på Lillehammer var en betydelig læringsarena for Norges idrettsforbund når det gjelder ungdommer og frivillighet. Idrettsforbundet sitter i dag på mange nyttige erfaringer for et videre målrettet med ung frivillighet i norsk idrett. Det er disse erfaringene vi nå skal videreføre i UNG-Frivillig Fond. 

- Ved tidligere liknende arrangement, deriblant ungdoms-OL 2012 i Innsbruck, så vi at de fleste av de frivillige var studenter uten spesiell tilknytning til idrettsorganisasjonen. Der var det ikke noe systematikk i at et slikt arrangement kan være en læringsarena i idretten for å utvikle egen arrangør- og lederkompetanse, som i neste omgang går tilbake til egen organisasjon. Dette ønsket vi å gjøre noe med når Norge skulle arrangere Ungdoms-OL i 2016, sier Anja Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund.

Det ble derfor utviklet et program som skulle ta utgangspunkt i ungdom som allerede var engasjert i lokalt idrettslag. Disse skulle få kompetansepåfyll ved å være med på et skoleringsløp og deretter delta som frivillig på et stort arrangement. Erfaringene av dette skulle bringes tilbake til eget idrettslag.

Mål om å engasjere flere ungdommer
Det er et overordnet mål for norsk idrett å engasjere flere ungdommer og unge voksne som trenere, ledere, frivillige og arrangører. For å få til dette må det igangsettes konkrete tiltak med systematisk evaluering for å kartlegge om en har lykkes med målene.
- Målet med fondet er å bruke store idrettsarrangement til å rekruttere flere unge frivillige til fortsatt engasjement i idretten. De unge frivillige skal rekrutteres fra idrettsorganisasjonen, primært egen organisasjon. Unge frivillige er en krevende gruppe å «holde på» i den aktuelle alderen, de er i en livsfase som preges av flytting, militærtjeneste og studier, forteller Veum.

Mål og gjennomføring av UNG-Frivillig Fond:

  • Ha en klar kobling mellom den frivilliges deltakelse i programmet og bidrag i eget idrettslag/lokalt organisasjonsledd etter å ha vært med på arrangementet
  • Bruke større arrangementer til aktivt å rekruttere flere unge fra hele organisasjonen til videre frivillig engasjement i idretten
  • Bruke arrangementene som en læringsarena for økt lokal arrangementskompetanse og lederkompetanse. Sette arrangementskunnskap i system, med krav om overføring av kunnskap fra erfarne frivillige til unge frivillige ("mentorordning"). 
  • Bruke unge frivillige og deres kunnskap til å fornye arrangementet, eksempelvis gjennom bruk av sosiale medier, video, lys, lyd etc. 

Søknadsprosess
Et UNG-Frivillig Fond vil gi særforbund/idrettskrets muligheten til å engasjere forbundets/kretsens egne ungdommer i sine arrangementer og i sitt strategiske utviklingsarbeid for ungdom. NIF vil oppfordre til rekruttering av ungdommer som er underrepresentert i den aktuelle idrettsorganisasjonen.

- Et grunnleggende kriteria for økonomisk støtte er at frivillighetsprosjektene skal være for, av og med ungdom, og at kunnskapen de unge tilegner seg skal tilbakeføres til den lokale idrettsaktiviteten. For at et særforbund/lokal arrangørorganisasjon skal være stønadsberettiget bør arrangementet være av en gitt størrelse, enten av nasjonal eller internasjonal karakter.

Les mer om søknadskriteriene (PDF)