Norges idrettsforbund er bekymret for Finnmark politidistrikts håndtering av politiattestordningen. Foto: NTBScanpix
Norges idrettsforbund er bekymret for Finnmark politidistrikts håndtering av politiattestordningen. Foto: NTBScanpix

Politiets håndtering av politiattester gjør idretten mindre trygg for barn og unge

Daglig mottar Norges idrettsforbund bekymrede meldinger fra idrettslagsledere som får avslag på å anmodning om å hente ut ny politiattest på trenere for barn og ungdom som påtar seg nye trenerroller i norsk idrett. Finnmark politidistrikt, som har et nasjonalt ansvar for å utstede politiattester, mener at en politiattest ikke trenger å fornyes så lenge vedkommende har oppgaver for samme idrettslag. - Norsk idrett blir en mindre trygg plass for barn og unge med politiets nye håndtering av politiattester, sier Per Tøien, idrettspolitisk rådgiver i Norges idrettsforbund.

Helt siden 2009 har idretten krevd fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Hele hensynet bak ordningen er å gjøre norsk idrett til et så trygt sted å være som mulig og hindre voksne med sedelighetsdommer i å bruke idretten som en arena til å komme i kontakt med barn og unge.

- Politiattester i seg selv er ikke noe uttømmende virkemiddel for å hindre overgrep i idretten, men et svært viktig signal og et godt virkemiddel både for å bevisstgjøre individer og klubber, og for å forhindre at personer med anmerkning på attesten, skal få ha oppgaver med barn og ungdom i våre idrettslag, sier Tøien.

Ved å hente inn en attest kan man enkelt få oversikt om trenere, ledere eller andre tidligere har vært dømt for alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, grove vold- og narkotikaforbrytelser.

Bør fornyes hvert tredje år
Norges idrettsforbund ønsker at det skal innhentes ny politiattest hvert tredje år. I tillegg mener Idrettsforbundet at idrettslag skal hente inn ny attest dersom en trener skifter rolle i idrettslaget. 

- Vi mener det er helt klart at en ny rolle gir rett til å kreve en ny attest. Vår diskusjon med politiet handler om hva som kan defineres som en ny rolle, sier Tøien som legger til: - Det er en vesentlig forskjell på det å trene 14 år gamle gutter i fotball og 10 år gamle jenter i turn. Derfor mener vi at en endring i treneroppgaven skal kreve ny politiattest, sier Per Tøien.

- Dessuten mener vi at det er nødvendig med en mulighet til «ny vurdering» med jevne mellomrom, både for å skjerpe ordningen og for at idrettslagene skal sikres en best mulig oversikt og kontroll.

Fikk avslag
For ett år siden begynte Finnmark politidistrikt å avslå søknader om politiattester fordi de mente at det ikke var hjemmel for «rutinemessig be om fornyelse». Etter deres mening måtte det foreligge klare endringer i oppgavene fra den gangen forrige attest ble innvilget. Denne tolkningen bekymrer Idrettsforbundet.

- En person som har fått utstedt en attest for å jobbe som trener for eksempel på Østlandet, kan begå og bli dømt for en straffbar handling et annet sted i landet for så å returnere til sitt idrettslag og fortsette å jobbe som trener, fordi det etter Finnmark politidistrikts oppfatning ikke er noen ny oppgave å gå løs på. Idrettslagene får ikke beskjed om at dom i slike saker er falt, og får ingen beskjed om at en tidligere skikket person har endret statusen på politiattesten sin. Slik kan vi ikke ha det, sier Tøien.

Brev til Politidirektoratet
Norges idrettsforbund har sendt brev til Politidirektoratet og ber om en snarlig avklaring på disse spørsmålene. I brevet ber Idrettsforbundet om at Finnmark politidistrikt endrer praksis.

- For hele norsk idrett haster det med en avklaring på dette nå. Vi står foran starten av sommersesongen i mange idretter, og spesielt med tanke på alle dem som nå skal igangsette fotball, er det prekært å få en avklaring. - Inntil videre må vi forholde oss til at alle attester som er innlevert – og som er uten merknad – er å anse som gyldig attest, avslutter Tøien.

Les mer om politiattestordningen