Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NIF: Politiattestordning gir falsk trygghet for barn og foreldre

PerToien_612.jpg

Hensynet bak ordningen med politiattester er å gjøre norsk idrett til et så trygt sted å være som mulig for barn og ungdom. Slik ordningen nå praktiseres i politiet, nærmer det seg en parodi på å være et godt virkemiddel for trygghet i idretten.

 

For å utføre tillitsoppgaver overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming har Norges idrettsforbund innført et krav om innhenting av politiattest. Formålet med kravet er primært å hindre at personer som er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for visse straffebud, får komme i stillinger eller posisjoner hvor de kan begå overgrep mot mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ordningen med politiattest er ikke noe uttømmende virkemiddel, men må ses på som ett av flere virkemidler for å beskytte disse sårbare gruppene. Ikke alle som har oppgaver innen idretten skal ha politiattest – det er heller ikke anledning til å hente inn fra alle – men for alle funksjoner nærmest aktiviteten og ungene er kravet absolutt. Nå har politiet endret praksis slik at idrettslag ikke lenger får hente inn politiattester når samme personer skal utføre nye oppgaver for idrettslaget sitt.

Norges idrettsforbund var en av organisasjonene som var med på å forme ut ordningen med politiattester for frivillige organisasjoner, og den første som tok ordningen i bruk.  Vi påla alle våre idrettslag med aktivitet for barn og ungdom – og det er de aller fleste av våre snaut 11 000 idrettslag – å kreve inn politiattest for alle med oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold for mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ingen liten oppgave. Ved utarbeidelsen av våre rutiner jobbet vi tett, både med Politidirektoratet og med Datatilsynet, for å lage en ordning som skulle fungere formålstjenlig etter hensynet, og være hensiktsmessig for en stor organisasjon med mange personer involvert.

Ny oppgave – ny attest

Hjemmelen for å kunne kreve inn politiattester sier at enhver ny oppgave, krever en ny attest.  De første årene hadde idrettsforbundet, i full forståelse med politiet, en ordning der vi ikke ønsket å belaste verken idrettslagene eller politiet med å be om ny attest for hver ny oppgave i idrettslaget; i en ny idrett, i en ny sesong eller for et nytt årskull.  Så fant politiet i Finnmark, som er politiattestansvarlig i politiet for hele landet, ut at det å bytte oppgave innenfor et idrettslag, ikke kvalifiserer til en ny attest.  Så lenge oppgavene finner sted innenfor samme idrettslag, ingen ny attest.  Alle som søker om ny attest fra samme idrettslag blir avvist. Det er problematisk, for å si det mildt!

Falsk trygghet

En person som eksempelvis har fått utstedt en attest for å jobbe som trener på Østlandet, kan begå og bli dømt for en straffbar handling et annet sted i landet – for eksempel i forbindelse med jobbskifte, militærtjeneste eller hva som helst. Dernest kan vedkommende returnere til sitt idrettslag og fortsette å jobbe som trener, fordi det etter politiets oppfatning ikke er noen ny oppgave å gå løs på en ny gruppe i idrettslaget eller ta fatt på en ny sesong med et lag du tidligere har hatt treneransvaret for.

Dersom det et eller annet sted i landet faller en dom innenfor ett av straffebudene som inngår i politiattestordningen, er det ingen automatikk – dersom det i det hele tatt skjer – at Finnmark politidistrikt får beskjed om det, eller at den organisasjonen som en gang har bedt om politiattest for vedkommende får beskjed om dommen. Uten mulighet til å kunne be om ny attest for en ny oppgave, vil det heller ikke avdekkes.

Organisatorisk i idrettslagene svekker det ordningen fordi pålegget om ny attest etter tre år, gjorde at den tillitsvalgte politiattestansvarlige hadde god kontinuitet i arbeidet, og god oversikt over personer som har fremlagt attest og nye personer som utfører oppgaver som krever politiattest.  Håndteringen av personopplysninger og personsensitive opplysninger gjør at det ikke bare er å «arkivere» opplysninger – særlig i idrettslag der utskiftingen av personer med slike verv skjer hyppig.

Tålmodigheten slutt

Lørdag var det ett år siden vår første henvendelse til Politidirektoratet for å be om avklaring.  Vi har ikke fått noe svar, til tross for en påminnelse i mars 2018.  Vi ser at tilliten til ordningen svekkes i idretten, det er vanskeligere for idrettslagene å holde oversikten over ordningen – og vi har målt at det for eksempel blant trenere, på langt nær er alle som er blitt bedt om å fremvise politiattest.

Dette svekker ordningen, det svekker tilliten til ordningen – og det gir barn og foreldre en falsk trygghet.  At Politidirektoratet heller ikke har tatt seg bryet med å svare Norges idrettsforbund på et helt år, gjør ikke saken lettere. 

Skal ordningen med politiattester være formålstjenlig i det hele tatt, må det skje endringer – og de må skje nå.