Modernisering612.jpg

Idrettsstyret har vedtatt å etablere et felles medlemssystem i norsk idrett

Idrettsstyret har vedtatt å etablere et felles medlemssystem for norsk idrett innen 1. januar 2020 for å sikre eierskap, kvalitet og kontroll over egne medlemsdata. Vedtaket får konsekvenser for alle idrettslag som i dag ikke bruker NIFs løsninger.

- Et felles medlemssystem er den beste løsningen for å sikre at norsk idrett får tilstrekkelig kvalitet i medlemsdataene som grunnlag for rapportering, analyse og fordeling av midler. Samtidig vil dette bidra til effektiv kommunikasjon med medlemmer og tillitsvalgte innenfor norsk idrett, sier idrettspresident Tom Tvedt. 

Tvedt sier at et felles medlemssystem er nødvendig for å sikre effektive arbeidsprosesser i norsk idrett, god håndtering av personopplysninger og at verdien av medlemsbasen blir brukt til å styrke finansieringen av norsk idrett i fremtiden.

Ønsket veivalg
Vedtaket i Idrettsstyret bygger blant annet på mål i Idrettspolitisk dokument for 2015-2019 hvor Idrettstinget har satt seg mål om at «det skal etableres kostnadsbesparende fellesfunksjoner på områder hvor store deler av organisasjonen har sammenfallende behov. Arbeidet med å sluttføre og sette i drift et elektronisk medlemsregister skal forseres og gis høyeste prioritet».

Norges idrettsforbund har laget en "spørsmål - svar"-side for alle organisasjonsledd som blir berørt. 

Ønsker god dialog
Pål Kristen Rønnevik, leder for modernisering og digitalisering i Norges idrettsforbund, sier NIF i nær fremtid kommer til å innlede samarbeid og dialog med særforbund om veien videre.

- Vår dialog med særforbund kommer til å dreie seg om hvordan vi skal få utfaset rene kommersielle aktører på idrettslagsnivå, samt å få særforbund som i dag står utenfor idrettens medlemssystem KlubbAdmin inn på en felles løsning, sier Rønnevik.

Han peker på flere svakheter ved dagens løsning.
- Tallene vi operer med i dag er som regel gamle. For eksempel har norsk idrett kun en oversikt over antall medlemmer og aktive pr 31. desember 2017. Dette er allerede ett år gamle tall, og nye tall får vi ikke før vi på nytt henter inn idrettslagenes medlemsstatistikk.  

Dessuten er det bare litt over halvparten av alle idrettslag som bruker idrettens medlemssystem KlubbAdmin.

- Norges idrettsforbund har i dag 10787 idrettslag og av disse er det 5737 idrettslag som benytter idrettens medlemssystem KlubbAdmin, mens de resterende fordeler seg på 12 ulike medlemssystemer. Mange av de godkjente tredjepartsløsningene har pr i dag ikke tilfredsstillende integrasjoner mot idrettens sentrale database. Dette gjelder både kvalitet på data og frekvens på nødvendige oppdateringer. I tillegg til de godkjente løsningene, har vi per nå registrert at det er ytterligere fem leverandører som ønsker integrasjon, sier Rønnevik.

Avgjørende for å lykkes med Moderniseringsprosjektet
Generalsekretær Karen Kvalevåg i NIF vil nå utarbeide en plan for informasjon til idrettslag og særforbund, samt en plan for å få idrettslagene som benytter andre løsninger over på den nye fellesløsningen.

- Vi vil sikre at idrettens medlemssystem videreutvikles med relevant funksjonalitet, moderne brukergrensesnitt, betalingsløsninger og konkurransedyktige fakturagebyrer, sier Kvalevåg.

Et felles medlemssystem vil i tillegg sikre at idrettens sentrale database blir grunnlaget for all rapportering og fordeling av midler.

- Dette arbeidet er nødvendig for å kunne imøtekomme krav fra Kulturdepartementet og kritikken i Riksrevisjonens rapport, men også for at vi fremover skal kunne ha gode rapporter og analyser over utviklingstrender i norsk idrett. Oppdaterte grunndata vil også være avgjørende for at norsk idrett skal kunne lykkes med digitaliseringsdelen av Moderniseringsprosjektet, sier Kvalevåg.

Norges idrettsforbund har laget en "spørsmål - svar"-side for alle organisasjonsledd som blir berørt.