Illustrasjonsbilde: 292 millioner kroner er foreslått satt av til «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» i 2019. Søknadsfristen er 10. desember. Foto: Eirik Førde
Illustrasjonsbilde: 292 millioner kroner er foreslått satt av til «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» i 2019. Søknadsfristen er 10. desember. Foto: Eirik Førde

Idrettslag med barn og unge fra familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte

Idrettslag som har eller som ønsker å inkludere flere barn og unge fra familier med lav betalingsevne kan søke om pengestøtte til ulike inkluderingstiltak. 292 millioner kroner er foreslått satt av til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier» i 2019. Søknadsfristen er 10. desember.

Over 100.000 barn lever i familier med varig lav inntekt. Mange av disse barna er eller har ønske om å være en del av norsk idrett. Og det er i den forbindelse at Bufdir i fjor myknet opp regelverket for hvem som kan søke på midler fra den nasjonale tilskuddsordningen. Målet er at ordningen får et større nedslagsfelt og flere gode søknader.

Frist for å søke er 10. desember 

- For tilskuddsåret 2018 mottok vi om lag 100 søknader fra ulike idrettsorganisasjoner, også særforbund. Halvparten av disse søknadene ble innvilget, og totalt utgjorde disse innvilgelsene rett i overkant av 10 millioner kroner i tilskudd, forteller Terje Grytten, seksjonssjef i Bufdir, til Norges idrettsforbund.

Dekker ulike inkluderingstiltak
Idrettslag som søker om pengestøtte kan få penger til ulike inkluderingstiltak.

- Fra denne tilskuddsordningen kan idretten blant annet søke støtte til inkluderende aktiviteter, samarbeidsprosjekter for å redusere utgifter til reiser og utstyr i laget/klubben, forteller Grytten som understreker at idrettslag og særforbund ikke kan få dekket rene medlems- og treningsavgifter fra denne ordningen.

- I 2019 vil Bufdir imidlertid, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, igangsette et pilotprosjekt i et utvalg kommuner for å få erfaring med en ordning som skal dekke individuelle utgifter ved deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier, sier Grytten.

Hvem kan søke?
Forutsetningen for at idrettslag kan søke om midler er at kommunen har meldt sin interesse for ordningen. Se oversikt over hvilke kommuner som er med.

- Oversikten over hvilke kommuner som har meldt seg på ordningen, og som idrettslag kan søke igjennom, vil være tilgjengelig i søknadsskjemaet i søknadsportalen. I skjemaet vil søker bli bedt om å velge hvilken kommune de søker igjennom. Det vil ikke være mulig å søke gjennom de kommunene som ikke dukker opp i denne listen, forteller Grytten.

Nasjonale særforbund kan søke støtte direkte til Bufdir. 

Linda Jacobsen, rådgiver bredde i Norges idrettsforbund, håper nå mange idrettslag og særforbund velger å søke om midler.

- Norsk idrett har fått en unik mulighet til å rette fokus mot en sårbar gruppe i norsk idrett gjennom Bufdirs støtteordning. Målet er at vi sammen klarer å finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idretten, sier Jacobsen.

Les mer om tilskuddsordningen her