sprett2.jpg

Godt revidert statsbudsjett

Det viktigste forslaget fra regjeringen i revidert statsbudsjett, er at merverdikompensasjonen ved bygging av idrettsanlegg økes med 100 millioner kroner. Det er et svært positivt signal fra regjeringen. Økningen betyr at alle søkere sannsynligvis får full kompensasjon for sine momsutgifter noe som er svært gledelig.

Men det er mer å glede seg over i forslaget: Skiflyvningsbakken i Vikersund og bob- og akebanen på Lillehammer er helt unike anlegg ikke bare i Norge, men i Nord-Europa. Driften av disse anleggene er kostbar, særlig for relativt små kommuner og eiermiljøer.  Regjeringen fremhever at det er viktig for idrettsnasjonen Norge at disse anleggene kan utvikles og driftes på en god og forsvarlig måte.  Derfor har regjeringen foreslått å sette av penger på statsbudsjettet til dette.  Vikersund Hoppsenter foreslås tilgodesett med 2,5 millioner kroner, mens Lillehammer bob- og akebane mottar 2 millioner kroner.  Beløpene vil innebære en delvis dekning av driftsutgiftene. – Det er bra at disse to spesielle anleggene får statlig driftsstøtte, og jeg er spesielt fornøyd med at driftsstilskuddet kommer fra statsbudsjettet og ikke fra spillemidlene, sier Tom Tvedt.

– Alt i alt er dette meget godt levert av regjeringen, sier Tom Tvedt.

– De foreslåtte endringene er med på legge til rette for mer aktivitet i idrettslagene våre over hele landet. I tillegg til å anerkjenne retten til momskompensasjon ved bygging av anlegg, sikrer regjeringen driften av to viktige anlegg og to viktige idretter både for kommunene, for Norge og egentlig for hele Europa.