idrettslek10.jpg

Brev fra kulturministeren om åpenhet i vår organisasjon

Norges idrettsforbund har i dag mottatt et brev fra Kulturdepartementet ved statsråd Linda Hofstad Helleland, vedrørende åpenhet i vår organisasjon.

Statsråden har registrert at Idrettsforbundet har nedsatt et eget utvalg med mandat til å vurdere og anbefale tiltak for å bedre åpenheten i hele norsk idrett. Hun sier også at hun imøteser resultatene av dette arbeidet. Norges idrettsforbund er sikker på at vårt uavhengige utvalg, ledet av John G. Bernander, vil gi gode anbefalinger om åpenhet i norsk idrett.

Kulturdepartementet vil fastsette nye vilkår om innsyn fra tredjepart i alle regnskapsopplysninger, herunder innsyn i bilag for NIFs sentralledd. Disse kravene vil komme som en del av tilskuddsbrevet fra departementet og vil bli gjort gjeldende fra 1. januar 2017.

Se Brev til NIF om praktisering av åpenhet 12 april 2016 (pdf)

Statsråden understreker at dette pålegget ikke vil gjelde alle frivillige organisasjoner, men kun vil bli gjort gjeldende for NIFs sentralledd. Som frivillig organisasjon er Norges idrettsforbund ikke offentlig virksomhet eller omfattet av offentlighetsloven. Begrunnelsen for åpenhetskravet til sentralleddet i NIF, er at de mottar nesten 90 prosent av inntektene sine gjennom spillemidler.

NIFs mål med å opprette «Bernander-utvalget», har vært å sørge for at omverden blir fornøyd med den åpenheten det legges opp til, men med et prinsipielt forbehold om at åpenheten må veies opp mot konsekvensene for resten av idretten og frivilligheten.