Norsk_Cricket_logo.JPG

NIF opprettholder administrasjon av Norges Cricketforbund

Idrettsstyret har 22.11 vedtatt å opprettholde administrasjonen av Norges Cricketforbund. På bakgrunn av en uhildet gjennomgang av forbundets forvaltning, styring og kontroll i perioden 2012-2016, finner idrettsstyret grunnlag for å opprettholde administrasjonen av forbundet.

Norges idrettsforbund vil nå iverksette tiltak for å sikre organisasjonen en god organisasjonsstruktur med innarbeidede rutiner for god forvaltning, styring og kontroll.

Idrettsstyrets vedtak i sak 118 (22.11.2016):
1) Idrettsstyret tar BDOs rapport av 8. november 2016 til etterretning, og finner at rapporten bekrefter grunnlaget for NIFs vedtak om å sette Norges Cricketforbund under administrasjon.

2) Rapporten gjøres offentlig tilgjengelig i en anonymisert versjon.

3) Med hjemmel i NIFs lov § 2-3 (3) opprettholder Idrettsstyret administrasjonen av Norges Cricketforbund. Mandatet til det oppnevnte arbeidsutvalget for Norges Cricketforbund opprettholdes uendret.

4) Idrettsstyret ber generalsekretæren i NIF og arbeidsutvalget om å følge opp de anbefalte tiltak som fremgår av BDOs rapport, og rapportere tilbake til Idrettsstyret.


Arbeidsutvalg:
NIF har nedsatt Arbeidsutvalg for Norges Cricketforbund.
Arbeidsutvalget for Norges Cricketforbund skal, på vegne av Idrettsstyret, lede Norges Cricketforbunds virksomhet i tråd med NIFs og særforbundets lover, herunder utøve forbundets myndighet som høyeste faglige myndighet på sin idretts område, og påse at forbundet utvikler sin aktivitet, organisasjon og økonomi i tråd med NIFs lov og føringer. Arbeidsutvalget skal følge opp at særforbundet imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. I spørsmål av overordnet karakter, og i saker som gir varige bindinger av vesentlig betydning, skal Arbeidsutvalget informere Idrettsstyret før man forplikter forbundet. Arbeidsutvalget skal gi en statusrapport til Idrettsstyret på hvert styremøte, så lenge Norges Cricketforbund er under administrasjon.
Arbeidsutvalget består av tre personer: Oddvar Johan Jensen (leder), Janne Hafskjold og Per Otto Furuseth


BDOs rapport:

SAMMENDRAG
Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) ga BDO AS i oppdrag å gjennomføre en utredning av forvaltning, styring og kontroll i Norges Cricketforbund (NCF). Utredningen gjelder perioden 2012 – 2016 og ble satt i gang etter at NCF ble satt under administrasjon 5. april 2016.

Utredningen er gjennomført i samsvar med det mandat som ble fastsatt av NIF og gjort kjent for NCF. Denne rapporten presenterer resultatet av utredningen. Nedenfor gis det en kortfattet oversikt over utviklingen i NCF og de sentrale funnene som er gjort.

I 2012 mottok ledelsen i NIF bekymringsmeldinger om situasjonen i NCF. Informasjonen dreide seg blant annet om mistanke om at NCF hadde svak økonomisk styring og kontroll. Det fremkom informasjon som satt spørsmålstegn ved grunnlaget for enkelte utbetalinger som var foretatt av NCF. Det ble også rapportert om konflikter innad i ledelsen i NCF. Med bakgrunn i den informasjonen som NIFs ledelse mottok fra flere personer, iverksatte NIF undersøkelser av regnskapet for 2013. Disse undersøkelsene viste at det var foretatt innkjøp og inngått avtaler uten styregodkjenning. Undersøkelsene viste at regnskapskvaliteten var dårlig. Flere av bilagene tilfredsstilte ikke kravene til dokumentasjon. Det ble identifisert regnskapsbilag som ikke ga nødvendig grunnlag for å verifisere bokførte kostnader. NIF var bekymret for merforbruk i NCF i forhold til de bevilgninger som var gitt. Det var mistanke om at valg av styret under forbundstinget i 2013, ble forsøkt manipulert. Representanter fra NIF deltok derfor med observatører på forbundstinget i 2014. Gjennom innsetting av ny generalsekretær i NCF i 2014 ble kontrollen med forvaltningen betydelig forbedret.

Generalsekretæren sa opp sin stilling og fratrådte ved utgangen av 2015. Ny generalsekretær avdekket mange av de samme svakheter ved forvaltningen som tidligere generalsekretær hadde påpekt. I løpet av 2015 kom det informasjon til ledelsen i NIF om endringer av arbeidsform og ønsker om endrede økonomiske prioriteringer i NCF. Under forbundstinget i NCF 13. mars 2016 ble det levert et benkeforslag til nytt budsjett for 2016 og 2017. Benkeforslaget ble vedtatt. Det nye budsjettet innebar større overføringer til klubbene og mindre til administrative oppgaver i NCF. I henhold til budsjettet ville ikke NCF ha midler til administrasjon for andre halvår 2016. NIF fikk inntrykk av at det vedtatte budsjettet ville medføre prioritering av voksen aktivitet fremfor barn og unge. Dette er i strid med de føringer som er gitt for bruk av spillemidler. Flere av de samme personene som tidligere hadde hatt styreverv i NCF, ble innvalgt. Mot slutten av vår utredning ble det fremlagt et annet budsjett som angivelig skal være det budsjettet som ble vedtatt under forbundstinget i 2016. Dette er et annet budsjett enn det som ble vedlagt protokollen fra forbundstinget.

Kontrollkomiteen i NCF rapporterte at regnskapsførselen ikke var «pålitelig» for regnskapsåret 2015 og viste til at NCF hadde hatt et år med mindre aktivitet, men med vesentlig økte kostnader. Økning av reisekostnader for 2015 med ca kr 300 000 utover budsjetterte reisekostnader, var ikke godkjent av styret eller forbundstinget ifølge kontrollkomiteen.
BDOs utredning viser tydelig at NCF har hatt store utfordringer med forvaltning, styring og kontroll i perioden. Det har vært gjennomført forbedringstiltak, men disse har ikke fungert når bestemte personer har forlatt NCF. Vi har et klart inntrykk av at de svakheter som er identifisert ved forvaltningen av NCF, er knyttet til enkeltpersoner og interne stridigheter om bruk av særforbundets midler. Utredningen har vist at NCF har lagt stor vekt på aktiviteter for å utvikle seniornivå. Det finnes lite etterprøvbar informasjon om midler benyttet for å utvikle barn, ungdom, kvinner og bredde.

NIF har et overordnet ansvar for å påse at alle særforbundene driftes og utvikles i samsvar med de lover, vedtekter og retningslinjer som gjelder innen idretten. NIF har et særlig ansvar for å overvåke særforbundenes bruk av spillemidler, slik at disse midlene benyttes i samsvar med de kriterier som er satt av departementet for bruk av spillemidler. Mange av de enkeltepisodene som er kartlagt gjennom utredningen, og det samlede inntrykket som funnene gir av svak styring og kontroll, reiser tvil om tildelte midler er benyttet i samsvar med formålet. Forvaltningen i perioden har vært sterkt mangelfull. Det er utbetalt betydelige beløp i honorar til enkeltpersoner for arbeid som i mange andre særforbund utføres av frivillige. Honorar er utbetalt til styremedlemmer og enkeltpersoner uten at det foreligger avtaler og uten at det kan bekreftes hvilket arbeid som er utført. Det er uklart hvilke sponsorinntekter NCF faktisk har mottatt og, vi stiller spørsmål ved om alle inntekter til NCF er bokført.

BDO har gjennomgått en bestemt anskaffelse som NCF angivelig skal ha betalt for og som ble kjent for oss under forundersøkelsen (fase 1). Leverandøren som betalingen ble gjort til, oppga et organisasjonsnummer i sin faktura til NCF som viste seg å tilhøre et annet firma. Leverandøren var delvis eid av en person som har vært sentral i NCF.

Samlet sett er det identifisert en rekke mangler og svakheter ved forvaltningen, styringen og internkontrollen i NCF som innebærer høy risiko for misligheter og feil knyttet til forvaltningen av midler. Grunnlaget for dette inntrykket vil fremgå av den beskrivelsen som er gitt i vår rapport for perioden 2012 – 2016.  

For å få tilsendt BDOs rapport, vennligst fyll ut følgende skjema:

Forespørsel om rapport: Norges Cricketforbund – forvaltning, styring og kontroll