Foto: Christian Haukeli / Norges idrettsforbund
Foto: Christian Haukeli / Norges idrettsforbund

Spillemiddelrapporten 2023

I spillemiddelrapporten 2023 leverer Norges idrettsforbund regnskap og rapport for bruk av tildelte spillemidler.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til
Kulturdepartementets tildelingsbrev datert 9. desember 2022 og leverer med dette regnskap og rapport for bruk av tildelte spillemidler.

Rapporten inneholder en resultatgjennomgang i henhold til mål og prioriteringer skissert i tildelingsbrevet og i NIFs søknad om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2023.

Les hele rapporten her.

Rapportens innhold

• Kapittel 1 beskriver innholdet i rapporten samt søknad og tildeling.
• Kapittel 2 inneholder en samlet vurdering av måloppnåelse vurdert opp mot statens mål med tilskuddet.
• Kapittel 3 inneholder en gjennomgang av tilskuddspostenes bidrag til måloppnåelse.
• Kapittel 4 inneholder måloppnåelse innenfor de prioriterte områdene – «Tilbake til idretten».
• Kapittel 5 inneholder rapport for andre tilskudd enn spillemidlene. For 2023 gjelder dette:
tilskudd til UNG-frivillig-fond gitt i brev datert 2. mars 2017
tilskudd til nytt nasjonalt toppidrettssenter
• Kapittel 6 inneholder økonomisk rapportering.
• Kapittel 7 inneholder vedlegg.