Foto:  Jens Erik Thyholdt
Foto:  Jens Erik Thyholdt

Parastrategien har gitt resultater

Foreløpig status på norsk idretts parastrategi for 2022-2027 viser en økt oppmerksomhet, større bevissthet og mer aktivitet rundt paraidretten i hele idrettsorganisasjonen.

I januar 2022 ble parastrategien «Én idrett – like muligheter» vedtatt av idrettsstyret. Målgruppene innen paraidretten er bevegelseshemmede, utviklingshemmede, hørselshemmede og synshemmede. Idrettsregistreringen viser at det ved utgangen av 2022 var 10 484 parautøvere registrert som medlemmer i norsk idrett – en økning fra året før.

– En viktig del av arbeidet har vært å forankre strategien i hele norsk idrett, og videre å skape tilpassede tilbud og tilpasset aktivitet. I 2023 var det 49 særforbund som oppgav at de har mål for paraidrett i eget planverk, sammenlignet med 27 før strategien ble utarbeidet, så det er veldig gledelig, forteller Else-Marthe Lybekk, assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund og legger til:

– Vi er ikke mål, men vi er på god vei for å oppfylle målene som gjengis i parastrategien.

Parastrategien består av syv strategiske målområder, og under følger en oversikt over viktige tiltak som er gjennomført av Norges idrettsforbund, særforbund og idrettskretser de siste to årene.

1. Breddeidrett:

 • I 2023 var det 51 særforbund som organiserer aktivitetstilbud for paraidrettsutøvere. Av disse var det 47 særforbund som også har et konkurransetilbud som enten er fullt integrert som en del av det ordinære konkurransetilbudet med eller uten egne klasser, eller egne konkurranser for paraidrettsutøvere.
 • Arbeid med paraidrett i idrettskretsene er forankret i fagteam paraidrett, og i 2023 ble det gjennomført 49 paraidrettsdager over hele landet.
 • Det siste året har det vært en satsing på utviklingshemmede utøvere. I juni 2023 ble det arrangert Special Olympics World Games i Berlin, og Norges delegasjon bestod av 43 utøvere som konkurrerte i 10 ulike idretter. Norge tok totalt 51 medaljer: 16 gull-, 22 sølv- og 13 bronsemedaljer. Rogaland idrettskrets, Agder idrettskrets og Møre og Romsdal idrettskrets har samarbeidet om «Super-satsing» med «Superlekene», der de skaper aktivitet og konkurranser. Fra 21. til 24. mars 2024 arrangerte NIF, sammen med særforbund, Norgesleker på Lillehammer. Et lederutviklingsprogram for utviklingshemmede ble også arrangert i den forbindelse.

2. Toppidrett

Det ble i 2023 fastsatt «strategiske prioriteringer para-toppidrett i Olympiatoppen» med følgende fokus- og innsatsområder: 

 • Full integrering i Olympiatoppens organisering og toppidrettsarbeid, med spesielt fokus på paraidrettens særskilte behov.
 • Styrke kompetanse og ressurser på relevante områder innenfor paraidrett i Olympiatoppen.
 • Utfordre, støtte og kvalitetssikre prioriterte særforbunds parasatsing inn mot talent- og toppidrettsutvikling, herunder ressurser, prioriteringer, trenere og kompetanse.
 • Etablere/utvikle regionale parautviklingsmiljøer der skoler, særforbund og Olympiatoppen spiller på lag.
 • Jobbe proaktivt for å styrke rammebetingelsene til norsk para-toppidrett.

Oppsummering av innsatsen i 2023: 

 • Olympiatoppen har satt fokus på paralympisk satsing og organisering i de årlige samspillsmøtene med særforbundene. 
 • OLT Coach har ansvar for begge sportslige løp inn mot OL og Paralympiske leker i sin portefølje inn mot særforbundene og landslagene.
 • Det er definerte fagpersoner sentralt og regionalt med para-ansvar, og disse har utviklet et eget nettverk.
 • Olympiatoppen jobber mer helhetlig med parallelle løp i forberedelser til - og gjennomføring av OL og Paralympiske leker.
 • Para talentutvikling ble i 2023 løftet inn i avdeling for talentutvikling og integrert sammen med øvrige talentutviklingsprosjekter.
 • Det er etablert et Para-FoU nettverk på tvers av sentrale FoU-institusjoner

3. Kompetanse:

 • Rekruttering til idrettslagene foregår primært ved å styrke idrettslagenes kompetanse og motivasjon for å legge til rette for paraidrett. I 2023 gjennomførte særforbundene 30 kurs for trenere og ledere innenfor ulike idretter med tema paraidrett.
 • Idrettskretsene gjennomførte webinarer og temakvelder om paraidrettsfeltet. Det er 54 særforbund som oppgir at de har paraidrett som en del av trenerutdanningen.
 • Arbeidet med «Parakompetansebanken» er videreført. Den har som mål å gi trenere mer kunnskap om trening av paraidrettsutøvere, og Olympiatoppen er også bidragsyter i dette arbeidet.

4. Kommunikasjon:

 • Det er generelt en større bevissthet i norsk idrett for å inkludere og bruke bilder, filmer, og eksempler fra paraidrett i kommunikasjonen både internt i organisasjonen og eksternt. Det har blitt jobbet godt med nettsider for paraidrett både i idrettskretser og særforbund, slik at informasjonen som finnes er oppdatert og relevant. no sammenfatter relevant informasjon og kompetanse om temaet. 
 • I 2023 ble Special Olympics World Games i Berlin dekket av NIFs egen kommunikasjonsavdeling, samt av NRK, TV BRA og flere lokale medier.

5. Anlegg:

 • NIF har gitt innspill til kommuner og myndigheter om behovet for universell utforming av idrettsanlegg og påpekt at det er behov for tilpasninger også utover det som er minstekravene i dagens lovverk.
 • Trøndelag idrettskrets har etablert landets første paraidrettssenter, og har snart hatt 3000 besøkende. Det er et godt samarbeid med særforbund og andre aktører. 
 • Særforbundene har i 2022 og 2023 blitt tildelt 6 millioner årlig fra spillemidler til rekrutteringsutstyr for paraidrett.

6. Aktivitetshjelpemidler, tegnspråktolk og ledsagerordninger:

 • Gjennom innspill til statsbudsjettet, høringer, innspill til NOUer og andre møteplasser har det blitt påpekt behov for økt tilskudd til både aktivitetshjelpemidler, tegnspråktolk og ledsagerordninger. Det har blitt jobbet politisk sammen med andre interesseorganisasjoner for å styrke dette arbeidet innfor disse områdene.

7. Partnerskap og samarbeidsaktører:

 • NIF har inngått samarbeidsavtale med Stiftelsen VI for å øke satsingen på paraidrett. Sparebankstiftelsen og Telenor er viktige samarbeidspartnere som har bidratt til at NIF kunne gjennomføre Norgesleker på Lillehammer. Ti særforbund har fått sponsorater fra Aker-bedrifter eller samarbeidsavtale med Stiftelsen VI for å styrke arbeidet med paraidretten.
 • Krafttak for mangfold og inkludering har gitt støtte til særforbund når det gjelder arbeidet med paraidrett.