Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Nei til skatt på dugnad

Frivilligheten trenger mer forutsigbarhet. Regjeringen må lage en regelstyrt ordning for å kompensere moms.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett legger ikke regjeringen opp til en økt bevilgning til momskompensasjon. Røde Kors, Norges idrettsforbund og Frivillighet Norge er skuffet og setter vår lit til at Stortinget nå sikrer bedre vilkår for frivilligheten. Det mangler rundt 160 millioner kroner, men aller mest en ordning for momskompensasjon som er mer forutsigbar.

Frivilligheten er tilbake på samme nivå som før pandemien, 62 % av befolkningen bidrar med frivillig arbeid viser Frivillighet Norges undersøkelse Frivillighetsbarometeret for 2023.

Dette er gledelig nytt for det norske samfunnet. Men med økt aktivitet følger økte utgifter og økt behov for momskompensasjon – og andre økonomiske virkemidler og støtteordninger.

I statsbudsjettet for 2024 er det satt av 2,44 milliarder til momskompensasjon. Røde Kors, Norges idrettsforbund og Frivillighet Norge ser nå at dette ikke vil være tilstrekkelig til å gi full momskompensasjon.

Lotteri- og stiftelsestilsynet godkjente søknader for 2,45 milliarder kroner i 2023. Med en økt konsumprisindeks på hele 5,5 % (SSB), betyr det at samme aktivitet vil kreve økt avsetning for at rammen skal være tilstrekkelig og kunne gi full momskompensasjon i 2024. Vi anslår at det må settes av minst 2,6 milliarder kroner totalt.

Det er knyttet store forventninger til frivillighetens bidrag i de store nasjonale løftene vi står ovenfor. Målene om store løft innenfor totalforsvar og beredskap, samt felles innsats for bedre folkehelse og inkludering av et mangfold av grupper i samfunnslivet, kan ikke nås uten de frivillige organisasjonenes bidrag.

Samtidig opplever frivilligheten selv også både direkte og indirekte konsekvenser av krigen i Ukraina, økende andel eldre, utfordringer knyttet til klimaendringer og den unormalt kraftige inflasjonen. Frivilligheten må rustes bedre til å ta den rollen både det offentlige, og de selv, forventer å kunne ta.

Vi mener basert på dette at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2024 bør sikre forutsigbarhet for økonomien i frivillig sektor gjennom å regelstyre og øke bevilgningen til momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet fullfinansiering og regelstyring av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Dette betyr mye for oss.

Vi er glade for at fullfinansiering er blitt sikret gjennom budsjettsalderinger de siste tre årene, men nå er det på tide at regjeringen innfrir sitt løfte og gjør ordningen regelstyrt slik at momskompensasjonen blir forutsigbar, og dermed er en trygg rammebetingelse for organisasjonene.

En regelstyring av momskompensasjonen er egentlig ikke noen kostnad for staten; pengene er innbetalt fra alle landets frivillige organisasjoner. Det er bred politisk enighet om at staten ikke skal ta inn skatt på dugnad, men gi momsen tilbake og at frivillige skal kunne være trygge på det.

Vi håper Stortinget ikke lar regjeringens lovnad i Hurdalsplattformen om en fullfinansiert og regelstyrt momskompensasjonsordning, glippe. Forventningene er store fra en samlet frivillighet.