Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og barne- og familieminister Kjersti Toppe ønsket velkommen til åpen aktivitetsdag på Kulturhuset Veitvet og feiring av handlingsplanen for deltakelse i kultur, idrett og friluftsliv for barn og unge. Foto: Fredrik Varfjell/NTB
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og barne- og familieminister Kjersti Toppe ønsket velkommen til åpen aktivitetsdag på Kulturhuset Veitvet og feiring av handlingsplanen for deltakelse i kultur, idrett og friluftsliv for barn og unge. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

«Alle inkludert!» – ny handlingsplan for like muligheter til deltakelse

Kultur- og likestillingsdepartementet lanserte i går en handlingsplan for like muligheter til å delta i fritidsaktivitet. Handlingsplanen inneholder flere tiltak som vil bidra til idrettsglede for alle.

Formålet med handlingsplanen er at alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter i hele landet. Planen har seks innsatsområder og hele 43 tiltak. Regjeringen informerte ved lanseringen at de setter av 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til arbeidet.

Du kan se handlingsplanen her.

De seks innsatsområdene i handlingsplanen er:

  1. Få ned prisene og kostnadsdrivere på aktiviteter
  2. Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud
  3. Gjøre et større mangfold av tilbud tilgjengelig for flere
  4. Styrke barn og unges stemme og lokal medvirkning i fritids- og kulturaktiviteter
  5. Stimulere til mer samhandling og nye former for samhandling
  6. Få mer kunnskap om sosial ulikhet i deltakelse og effekter av tiltak.

Siden arbeidet med handlingsplanen ble lansert sammen med statsbudsjettet i starten av oktober 2023, har det vært et utstrakt innspillsarbeid. NIF og flere andre paraplyorganisasjoner har vært godt involvert i prosessen, og NIF er glad for at handlingsplanen reflekterer de utfordringene også idretten ser som hindre for deltakelse.

Handlingsplanen vektlegger særlig hvordan ulike aktører - regjering, kommune, idrett og andre frivillige organisasjoner - kan og må samarbeide for å sikre deltakelse for alle. Handlingsplanen ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et mangfoldig fritidstilbud, med både idrett, kultur- og friluftsaktiviteter.

MicrosoftTeams-image (19).png

Det ble en flott markering av den nye handlingsplanen på Kultuhuset Veitvet. Foto: Idrettsforbundet

NIF er særlig glad for at handlingsplanen anerkjenner behovet for gode og forutsigbare rammebetingelser for idrett og annen frivillighet, og at det skal prioriteres brede og enkle tilskuddsordninger.

NIF er også tilfreds med at prioriteringer NIF tidligere, og sammen med andre organisasjoner, har løftet opp i arbeidet med oppfølging av Fritidserklæringen, nå er prioritert i handlingsplanen. Dette gjelder særlig oppfølging av barn i familier som mottar økonomisk sosialstøtte fra NAV, samt arbeid med nasjonale løsninger for deling av informasjon om lokale aktivitetstilbud.