Norges idrettsforbunds logo

Redegjørelse fra generalsekretæren vedrørende omstillingsprosess i NIF

Selv etter de omfattende innsparingstiltakene vi allerede har gjennomført de siste ukene ville ikke økonomien for NIF sentralt være i balanse, verken i 2023 eller i årene som kommer, uten å gjennomføre ytterligere nedbemanningstiltak i størrelsesorden 8 årsverk i 2023 i NIF sentralt.

Disse kommer i tillegg til andre bemanningsreduserende tiltak vi allerede har gjennomført, som fryste stillinger, ansettelsesstopp og permisjoner som ikke automatisk erstattes med eksterne ressurser. Med disse tiltakene vil vi kunne levere et forsvarlig budsjett for 2023.

Vi har gjennomført drøftelsesprosessen med Handel og Kontor og blitt enige om at NIF sentralt er utvalgskretsen for dette omfanget. Idrettskretser og Olympiatoppen er ikke omfattet.   

Jeg, i samråd med NIFs ledergruppe og HR, vil sørge for at nedbemanningsprosessen gjøres på en åpen og ærlig måte i tråd med verdiene vi står for, ikke minst i tråd med gjeldende lovverk. Vi har og vil fortsette å ha en nær og tett dialog med de tillitsvalgte i Handel og Kontor.   

Dette er et tungt budskap, og ikke det budskapet jeg hadde ønsket å gi våre ansatte på starten av året. Men det vi nå gjør er dessverre nødvendig for å bringe vår organisasjon og våre aktiviteter i samsvar med det ressursgrunnlaget vi har tilgjengelig.  Dette kommer til å kreve mye av oss alle, og spesielt de som blir direkte berørt.  

Jeg og hele ledergruppen kjenner på et særskilt ansvar for å utvikle organisasjonen videre, og som gjør at vi på en god og inkluderende måte får gjennomført våre viktige satsningsområder.   

Det betyr at vi nå tar et hovedansvar for å prioritere skarpere, samt å tydeliggjøre forventningene til NIFs leveranser innenfor det ressursgrunnlaget vi besitter.  Vi trenger flere økonomiske bein å stå på, og ledergruppen vil også ta et tydelig strategisk ansvar for nye inntektsstrømmer, og dette blir svært viktig for å skaffe oss nødvendig fleksibilitet til å gjennomføre nødvendige satsinger.  

Bakgrunnen for den nødvendige nedbemanningen av antall årsverk og andre innsparingstiltak i NIF sentralt er sammensatt og kan oppsummeres i følgende punkter:  

1. Arbeidsgiverandelen av pensjonspremien ble tidligere dekket av staten, for NIF og for en rekke andre frivillige organisasjoner. Dette ble besluttet endret, og vi har fått en gradvis innfasing av de økte kostnadene siden 2020. Vi har ikke fått gjennomslag for våre søknader om kompensasjon for å dekke økte utgifter til Statens Pensjonskasse. Full effekt av disse kostnadene kommer nå i 2023. Dette er alvorlig og noe vi må forholde oss til. For NIF (NIF sentralt, Olympiatoppen og idrettskretsene) vil den totale kostnadsøkningen være ca. kr. 23 millioner kroner sammenliknet med 2019.  

2. De senere årene er økningen i tildelte spillemidler lavere enn den årlige lønns- og prisveksten i samfunnet. I tildelingen for 2023 blir dette heller ikke kompensert. Totalt mottok NIF sentralt (inkludert idrettskretsene) 155,6 millioner kroner i spillemidler. Dette var 9,4 millioner mindre enn omsøkt beløp.  

3. NIF får tilført stadig nye oppgaver som kommer på toppen av våre ordinære kjerneaktiviteter uten at disse oppgavene har fått tilført tilstrekkelig finansiering.  

4. De digitale fellestjenestene er underfinansiert, og vi har ikke i tilstrekkelig grad sett effekten av potensielle nye digitale inntektsstrømmer.   

Ledergruppen har jobbet en tid for å identifisere aktuelle innsparingstiltak.   

Disse tiltakene er som følger:  

 • Det er pr. 4. januar innført ansettelsesstopp i NIF, men særskilte nøkkelstillinger kan unntas etter beslutning av generalsekretær.   
 • Frys av stillinger som ligger i organisasjonsplanen men som ikke er besatt  
 • Permisjoner blir som hovedregel ikke erstattet med eksterne ressurser.   

Effekt av disse tiltakene er estimert til ca 6,5 årsverk. 

Enkelte oppgaver og satsninger er redusert eller kuttet, herunder:   

 • Lederutviklingsprogrammet fryses  
 • Digitale utviklingskostnader reduseres  
 • Konsulentbistand reduseres  
 • Andre planlagte satsinger stilles i bero   

Vi vil også se på andre kostnadsbesparende tiltak i løpet av 2023. Dette inkluderer en total gjennomgang av:  

 • Grunnfinansiering og brukerfinansiering av NIF Digital sine tjenester.   
 • Pensjonsordningen og eventuelle mer effektive alternativer. Vi skal ha en god pensjonsordning i NIF, og vi er heller ikke sikre på at en ytelsesbasert ordning som SPK e den som best ivaretar interessene til store grupper av ansatte i NIF. Dette ønsker vi å få belyst nærmere i strukturerte prosesser.   
 • Kostnadsbesparende tiltak på arrangementer og møteplasser 
 • Effektivisering av forvaltningsordningene
 • Gjennomgang av aktuelle innkjøps og forretningsavtaler, med sikte på å oppnå bedre betingelser.